Home About Browse Search
Svenska


Staland, Jakob, 2001. Styrning av kundanpassade timmerflöden : inverkan av traktbankens storlek och utbytesprognosens tillförlitlighet. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

För att kunna styra våra avverkningsoperationer i skogen är vi beroende av någon form
av beslutsunderlag. En form beslutsunderlag är prognoser på utfall vid avverkning som
ger en skattning av längd-, diameter- och kvalitetsfördelning i ett avverkningsobjekt
Prognoser kan vara till hjälp vid styrning av timmerflöden från skog till såg.
Denna uppsats har till syfte att besvara frågorna: Vilken prognosnoggrannhet kan erhållas
med hjälp av SkogForsks apteringssimulator Aptan i praktisk drift? Hur påverkas
möjligheterna att styra timmerflödet mot vad marknaden efterfrågar av hur stor
traktbanken är?
Arbetet har bestått i att jämföra stocknotor från prognos, skördare, inmätning och
postning samt simuleringar av hur olika traktbanksstorlekar kan uppfylla skiftande
efterfrågan. Skiftande efterfrågan har simulerats genom att skapa önskestocknotor
( detaljerad efterfrågan) för fyra olika efterfrågescenarier. Efterfrågescenarierna simulerar
ökad efterfrågan på: gran, tall, specialdimensioner samt ingen förändrad efterfrågan. Allt
material i studien kommer från AB Forssjö Bruk i Forssjö, nära Katrineholm.
Studien av prognosens noggrannhet i termer av fördelningsgrad visade att det finns
problem förenade med att göra objektsvisa prognoser på utfall vid avverkning.
Fördelningsgraden anger, förenklat uttryckt, hur väl två stocknotor stämmer överens Vid
jämförelse av fördelningen mellan ett virkesparti vid prognos och sedan vid inmätning
och postning var fördelningsgraden i medeltal 48
% för tall och 53
% för gran.
Fördelningsgraden mellan skördare och postning är för gran lika rättvisande som
fördelningsgraden mellan inmätning och postning. Fördelningsgraden mellan inmätning
och postning 88 %för tall och 80% för gran. I andra studier har fördelningsgrader på 90
% erhållits mellan prognos och inmätning.
Studien visar att möjligheterna att kunna hantera en skiftande efterfrågan ökar med en
större traktbank. En liten traktbank kan vara tillräckligt, men då ställs högre krav på
förmåga att förutse efterfrågan samt ett noggrannare val av objekt till traktbanken. En stor
traktbank ger större valfrihet och har således ett värde.
Om inte önskestocknotan och traktbanken har en liknande trädslagssammansättning
minskar möjligheterna att leverera en liten avvikelse för flera olika scenarier.

,

In order to direct our harvesting operations, we need information about the forests that we
are operating in. One way of getting information about our forests is to make
computerized bucking simulations that will provide information of how the length,
diameter and quality will be distributed in a stand. Computerized bucking simulations
ma y therefore be a useful tool for directing the flo w of timber from the forests to the
sawmill.
The aim of the study was to answer the following questions: What is the accuracy of the
prognosis that we can expect if using the computerized bucking simulation tool Aptan,
designed by the Farestry Research Institute of Sweden, in practical use? How are the
possibilities to direct our customer-oriented flow of timber from the forests to the
sawmills affected by the size of the register of harvesting tracts?
The study was conducted by camparing the conformity between log tallies from the
prognosis, log tallies from the harvester, log tallies from the sawmilllog measurements
and log tallies from the sawmill productian planning log measurements. The variation in
customer demands was simulated by creating different demand log tallies for four
different demand scenarios: increased demand of spruce timber, increased demand of
pine timber, increased demand for special dimension timber and finally no change in
demand. All data in the study originates from AB Forssjö Bruk in Forssjö, close to
Katrineholm, central Sweden.
The following conclusions were made:
• There are problems associated with computerized bucking simulations on log tall y
lev
el.
• The conformity between the prognosis log tall y and the sawmilllog tall y was in
average 48
% for pine and 53
% for spruce. The conformity between harvester log tall
y
and sawmilllog tally was in average 81 %for pine and 82% for spruce.
• The possibilities to meet a change in customer demand increases with a larger register
of harvesting tracts. A small register of harvesting tracts might be sufficient, but it is then
more important to be able to prediet the customer demand. The composition of the
register of harvesting tracts becomes more important if the register of harvesting tract is
small. A large register of harvesting tracts gives more options and is therefore valuable.
• The study also indicates that the possibilities to satisfy the demand tall y with any given
register of harvesting tracts requires about the same tree species composition in the
demand log tall
y and register of harvesting tracts.

Main title:Styrning av kundanpassade timmerflöden
Subtitle:inverkan av traktbankens storlek och utbytesprognosens tillförlitlighet
Authors:Staland, Jakob
Supervisor:Eriksson, Ljusk-Ola
Examiner:Eriksson, Ljusk-Ola
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:85
Year of Publication:2001
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:logging
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1310
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1310
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 11:16
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 11:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics