Home About Browse Search
Svenska


Östberg, Per-Anders, 2003. Försök med subjektiva metoder för datainsamling och analys av hur fel i data påverkar åtgärdsförslagen . Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vid skogsbruksplanläggning är det viktigt att kunna samla in data med så hög kvalitet som
möjligt om skogstillståndet samtidigt som kostnaderna för inventeringen hålls på en rimlig
nivå. Det är också viktigt att kunna ange ett ekonomiskt optimalt åtgärdsförslag för att
markägaren ska få ut högsta möjliga avkastning från sitt skogsinnehav, förutsatt att det är
målet. I dagsläget använder sig Norrskog m.fl. av en subjektiv inventeringsmetod där de med
hjälp av olika stödmätningar uppskattar skogstillståndet och utifrån en bedömning föreslår
åtgärder.
I detta arbete har två olika planläggningsmetoder studerats med avseende på kvalitet och
tidsåtgång där resultatet har jämförts mot en objektiv cirkelyteinventering. Vidare har de
subjektiva åtgärdsförslagen jämförts mot de åtgärdsförslag som genererats utifrån analyser
med Indelningspaketet av skogstillståndet utifrån data från både de subjektiva och den
objektiva inventeringen.
Studien är gjord på tolv gallrings- och slutavverkningsavdelningar på två privatägda
fastigheter belägna i Jämtlands län. Den subjektiva inventeringen är utförd av fyra planläggare
anlitade av Norrskog för mångbruksplanläggning, medan den objektiva inventerigen är gjord
av författaren. De två olika subjektiva inventeringsmetoder som testats är:
MetodA- Subjektiv bedömning med stödmätning och
Metod B -Klavning av tre subjektivt utlagda cirkelprovytor.
V ariansanalysen visar att det endast är för variablerna stamantal och tidsåtgång som det inte
går att utesluta en viss signifikant skillnad mellan de båda subjektiva inventeringsmetoderna.
Däremot visar resultatet av plottningen av olika beståndsvariabler att det finns en tendens till
underskattning av framförallt volym och grundyta för bestånd med höga volymer, som i detta
fall består av gammal granskog. För variablerna medeldiameter, medelhöjd och ålder går det
utifrån resultatet inte att se någon skillnad mellan de olika metoderna. Den genomsnittliga
medeldifferensen gentemot den objektiva inventeringen blev något lägre med metod B för alla
beståndsvariabler utom för ålder och medelhöjd.
Resultaten visar att det i vissa fall kan tillåtas stora avvikelser i beståndsdata, framförallt
volymen, utan att det påverkar åtgärdsförslagen vid en analys med
lP medan det i andra fall
räcker med en över- eller underskattning på knappt 5% för att det ska leda till ett avvikande
åtgärdsförslag och därmed en inoptimalförlust. Antalet avvikande åtgärdsförslag blev betydlig
fler vid den subjektiva bedömningen än vad en analys med
lP utifrån subjektiva data gav. De
flesta av de avvikande åtgärdsförslagen kommer från medelålders och talldominerande
bestånd där det i många avdelningar var aktuellt med gallring.
Att enbart utifrån denna studie avgöra vilken inventeringsmetod som är den mest
kostnadseffektiva och samtidigt ger den bästa tillståndsbeskrivningen är inte lätt. studien
visar däremot att det är betydligt viktigare att minimera totalkostnaden för beslutsförlusten än
att enbart minimera inventeringskostnaden. Det gäller bara att markägaren är medveten om
hur stor förlusten kan bli p.g.a. avvikande åtgärdsförslag. Det finns således ett stort
ekonomiskt utrymme för att i framtiden utveckla alternativa inventerings- och analysmetoder.

,

When making forest management plans it is very important to have high quality data about
the forest stand, and the costs for the inventory should be reasonable. It is also important to
give the forest owner econornically optimal management proposals (if that is the owners
objective). Today surveyors in Norrskog are estimating forest stand data and giving
management suggestions by using traditional subjective inventory methods.
In this study the quality of stand data and the time used have been studied for two different
subjective inventory methods, and campared with an objective circular sample plot method.
The management alternatives generatedfrom the Forest Management Planning Package
(FMPP), based on analysis for both the subjective and objective inventory, have been
campared with the surveyors' management proposals.
Twelve thinning and final felling stands situated on two private forest holdings in the county
of Jämtland have been studied. The subjective inventory was made by four surveyors working
for Norrskog, while the objective inventory was made by the author. The methods studiedare
Method A, a subjective estimation including measuring on subjectively ehosen places, and
Method B, calipering of all trees on three circular plats on subjectively ehosen places.
The results show that same stand characteristics were measured with higher precision than
others. The variables Mean height, Mean diameter and Stand age were procured with high
precision. For Basal area and Volume there was a tendency to underestimate with Method A
in old spruce stands with high stand volume. The analysis of variance showed a significant
difference between the two subjective methods for the variables Number of stems and Time
used, but not for other variables. According to the mean difference, Method B was better for
all of the stand variables except for Stand age and Mean height.
The analysis with FMPP showed that in same cases large divergences in Stand volume had no
effect on the management proposals, while in other cases an Underestimatian of lessthan 5 %
could give a different proposal and an econornic loss. The subjective inventory gave alarger
number of diverting proposals than analysis with FMPP using data from the subjective
in ventory method. Most of the diverting proposals came from middle age pine stands, which
rnight be thinned.
It is important that an evaluation of forest inventory methods is based on eost-plus-loss
analyses. The total east of a method is calculated as the sum of in
ventory east and expected
losses due to inoptimal decisions. It is also important that the forest owners are conscious
about the sizes of these losses. Forthat reasonthere is a large econornical motivation for
testing alternatives in inventory- and analysis methods.

Main title:Försök med subjektiva metoder för datainsamling och analys av hur fel i data påverkar åtgärdsförslagen
Authors:Östberg, Per-Anders
Supervisor:Olofsson, Christer and Wilhelmsson, Erik
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:109
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SUMMP Master of Science in Forestry, Umeå 240 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:forest inventories
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1304
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1304
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2012 08:56
Metadata Last Modified:29 Jun 2012 08:56

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics