Home About Browse Search
Svenska


Dietrichson, Johan, 2012. Specialsortiment på den svenska rundvirkesmarknaden : en kartläggning av virkeshandel och -mätning. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Rundvirkesmarknaden i Sverige domineras av det som kallas standardsortiment. Med standardsortiment avses i princip barrsågtimmer och massaved. För dessa sortiment finns branschgemensamma kvalitetsklassningsregler som framtagits av branschens arbetsgrupper och som alla aktörer på virkesmarknaden följer. Det är av avgörande betydelse för en effektiv virkesmarknad att virkesmätningen fungerar väl. Vid sidan av standardsortimenten finns specialsortiment. Det övergripande problemet är att det saknas kunskap om hur handeln med specialsortimenten ser ut i dagsläget. En kartläggning av detta är därför nödvändig, eftersom specialsortimenten från och med juli 2013 kommer att omfattas av virkesmätningslagen. Syftet med den här studien är att öka kunskapen om special-sortimentens roll på virkesmarknaden, samt att öka förståelsen för hur de mäts och värderas. För att uppfylla studiens syfte har ett kvalitativt angreppssätt valts att tillämpas, genom personliga intervjuer med aktörer som hanterar specialsortiment.

I den här studien visade det sig att specialsortimentshandeln är av relativt liten omfattning sett till antalet aktörer och förbrukad råvara. Specialsortimentens omfattning uppgår till ungefär 1,2 milj. m3fub/år, eller 2 % av nettoavverkningen i Sverige 2011. Samtliga kartlagda köpare vidareförmedlar virkesinformationen till SDC. Enligt köparna av specialsortiment är volymen den viktigaste parametern att vidareförmedla vid mätningen. En spridningskvot som beskriver standardavvikelsen är en parameter som bör vara av godo att vidareförmedla vid mätningen av specialsortiment och som det i dagsläget råder en avsaknad av. Branschens uppfattning är att specialsortimentens omfattning troligtvis inte kommer att öka i framtiden. En allmän uppfattning är också att de stora aktörerna kommer att gynnas och de mindre att missgynnas av den nya virkesmätningslagen.

Huvuddelen av specialsortimenten kommer förmodligen att leva upp till kraven som kommer att ställas på virkesmätning, i och med den nya virkesmätningslagen. Detta beroende på att allmänna rekommendationer om hur mätningen bör gå till redan finns framtagna och tillämpas i stor utsträckning. Vissa sortiment kommer att få svårt att leva upp till kraven såsom exempelvis stolpar. Kostnader som kommer att påverka de aktörer som köper specialsortiment är kopplade till humankapitalspecificitet inom transaktions-kostnadsteorin. Teorin säger att humankapitalspecificitet inträder då den ena eller båda parter utvecklar särskilda färdigheter eller kunskaper som endast är värdefulla för de båda parterna när ett affärsmässigt utbyte sker. Ett specialsortiment som kräver stora mätningskunskaper är stolpar, eftersom det finns drygt hundra olika kvalitetsklasser inom detta sortiment. Ett annat problem är avsaknaden av individuellt anpassade barkfunktioner för lövträd, vilket innebär att sortimentet kommer att få svårt att leva upp till virkesmätningslagens krav.

,

The Swedish round wood market is dominated by what can be termed standard assortments. Standard assortment refers to, in principle coniferous saw logs and pulpwood. These assortments have industry-wide quality classification rules developed by industry working groups, in which all wood market stakeholders participate. It is crucial for an efficient timber market that the wood measurement system works well. In addition to standard assortments, there are special assortments. The main problem is a lack of knowledge on how the current trade in special assortments operates. An understanding of the special assortments is thereby necessary because of the new wood measurement law, which will apply also to the special assortments by mid 2013. The purpose of this study is to increase knowledge about the role of special assortment in the timber market and increase understanding of how they are measured and valued. To fulfil the purpose of the study, a qualitative approach has been applied to the problem, through personal interviews with people in the special assortment industry.

This study has shown that the special assortment trade is relatively small in terms of numbers of buyers and raw material consumed. The annual amount of special assortments consumed is about 1.2 million m3fub/year, or 2 % of Sweden’s net felling in 2011. All of the studied buyers transmit information about the wood to SDC. Volume, according to buyers of special assortments, is the most important parameter to transmit in wood measuring. Currently, there is a lack of a dispersion ratio that describes the standard deviation, which is a parameter of high interest to transmit in the measurement of special assortments. According to industry, the amount of special assortments will not likely increase in the future. The big buyers will most likely benefit from the wood measurement law while the smaller ones most likely will be disadvantaged.

Most of the special assortments are likely to fulfil the measuring requirements that will be stated in the new wood measurement law. This is because of the existing general recommendations on measurement, which are widely implemented by buyers. However, some assortments such as poles will have difficulties issues fulfilling the requirements. Costs that will affect buyers are linked to human-asset specificity according to transaction cost theory. According to the theory, human-asset specificity appears when one or both partners develop specific skills or knowledge that is only valuable to the parties in a business-like situation. Poles are a special assortment that requires a lot of knowledge about measurement, since there are over a hundred different grades within the assortment. Another issue is the lack of individually adapted bark functions for hardwood, which means that the assortment most likely will not fulfil the requirements of the wood measurement law.

Main title:Specialsortiment på den svenska rundvirkesmarknaden
Subtitle:en kartläggning av virkeshandel och -mätning
Authors:Dietrichson, Johan
Supervisor:Woxblom, Lotta
Examiner:Stendahl, Matti
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:95
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Specialsortiment, virkesmätningslagen, företagsekonomi, SDC, virkesmätning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1253
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1253
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2012 12:52
Metadata Last Modified:16 Nov 2012 14:08

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics