Home About Browse Search
Svenska


Munthe-Kaas, Ove Staubo, 2012. Markedsanalyse av skogforsikring i Sverige og Finland . Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Skogforsikring har fått økt oppmerksomhet de siste årene fordi store skadehendelser i skog har oppstått stadig hyppigere. Denne endringen i hyppigheten har man merket spesielt godt i det svenske skogbruket. Stormene Gudrun i 2005 og Per i 2007, har til sammen stått for skader for flere milliarder kroner og mellom 85 – 100 millioner m3 tømmer. Finland har også merket en økning i skadefrekvensen med større innslag av sommerstormer.

Hensikten med masteroppgaven har vært å gjøre en markedsanalyse av Sverige og Finland for å se hvilke aktører som operere i markedet, hvilke utfordringer de møter, samt hvordan forsikringsutformingen og -vilkårene varierer mellom landene.

Kvalitative dybdeintervjuer av utvalgte skogforsikringselskaper i Sverige og Finland er utgangspunktet for datainnsamlingen. I tillegg baserer oppgaven seg på en litteraturstudie innen risiko og skader for skog, samt forsikringsteori og risikoanalyse.

Det har vist seg å være små forskjeller mellom produktinnhold- og vilkårene i skogforsikringen mellom landene. Imidlertid er det stor forskjell mellom hvilken type forsikringsmodell som er utgangspunktet. I Sverige bruker man en fullverdimodell som gir full erstatning for de skader som oppstår. I Finland brukes en førsterisikomodell hvor forsikringstakeren selv setter forsikringssummen for forsikringsobjektet. Felles for markedene i Sverige og Finland er at de er godt strukturert med henholdsvis tre og fire markedsdominerende aktører. Ingen av de dominerende aktørene er rendyrkede skogforsikringsselskaper. Skogforsikring er et tilleggsprodukt som forsikringsselskapene oppgir å gi dårlig lønnsomhet. Faktorer som kan være årsak til dårlig lønnsomhet er mangel på kunnskap og kompleksiteten i riskiovurderingen i skog, spesielt relatert til lange omløpstider og tidshorrisonter. Lange omløpstider kan føre til at en skog kan bli rammet av store skader flere ganger i løpet av samme syklus.

Produktutviklingen i skogforsikring har endret seg lite og vært konstante mange år. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) (interesseorganisasjonen for skog og landbruk i Sverige) så et behov for endring og initierte i 2011 en anbudsrunde i den hensikt å etablere et nytt forsikringstilbud for deres medlemmer. Som et resultat skjøt utviklingen fart på det svenske markedet og et nytt allrisiko- og fullverdiforsikringsprodukt ble lansert i tillegg til LRF sin medlemsforsikring. Finland har ikke hatt den tilsvarende produktutviklingen, selv om det i begge landene sett under ett går i retning av enklere forsikringsvilkår, premie- og erstatningsberegning og innhold av flere sikkerhetsforskrifter som forebygger skader. Mulighetene for vekst i skogforsikringmarkedet er enormt i Finland. Hele 60 % av skogen i det finske forsikringsmarkedet står uforsikret, mens det tilsvarende tallet i Sverige ikke er mer enn ca. 5 %.

Drivkreftene i forsikringsmarkedet i Sverige og Finland er først og fremst de store skadehendelsene, synlige klimaendringer og betydningen av skog for den enkelte skogeier. Videre at interesseorganisasjoner som Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK) (interesseorganisasjonen for skog og landbruk i Finland) og Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) etterlyser bedre produkter og betingelser for sine medlemmer. I Finland kan vi også se at etterspørselen fra staten og de store skogselskapene i fremtiden vil være med som viktige markedsdrivere, grunnet deres potensielle behov for å forsikre skogene sine.

,

Forest insurance has received increased attention over the last decade due to more frequent damages to forest. This has especially been the case in Sweden, where the storms Gudrun (2005) and Per (2007) combined have caused damages for billions of kroners. An increase in damage to forest has also been noticeable in Finland, where there have been a greater proportion of summer storms over the last decade.

The purpose of this master thesis has been to conduct a market analysis in Sweden and Finland in order to find the actors currently in the market, and also what challenges they predict for forest insurance in the future, in addition to how the insurance differ in the two countries. Material and methods used have been qualitative in depth interviews with selected insurance companies that provide forest insurance in Sweden and Finland. In addition to this, the thesis is based on literature within risk and damage to forest, and insurance and risk analysis.

The results show that there are small differences between the product content and conditions in forest insurance between the two countries. There is however a big difference in the insurance models used. In Sweden, a full-value model is applied, that is based on full compensation for any damages that might occur. In Finland, on the other hand, a first-risk model is applied, based on the insured deciding how much coverage the insurance should have. The insurance markets in Sweden and Finland have in common that they are well structured with respectively three and four dominating actors. None of these actors are solely forest insurance companies. This is due to low profits from forest insurance, which can be explained by the difficulty of calculating the risk due to long the cycle period. The long turnaround time can lead to the forest being affected by major damage multiple times in the same cycle.

There has been no project development in this sector, until Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) initiated a bidding round for creating insurance to their members. This lead to a boom in the forest insurance development in Sweden, and a new all-risk and full-value insurance product hit the market in addition to the LRF's member insurance. There has not been the same product development in Finland as in Sweden. The develoment in both markets are in the form of simpler policy conditions, premium and claims adjustment and increased security regulations that prevent damage.

The opportunity for growth in the forest insurance market is vast in Finland, where 60% of the insurance market is uninsured, while in Sweden merely 5% is uninsured. The promotors in both markets are the major damage events, climate change, the importance of forest to the individual forest owners and interest groups such as Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK), which is the association for forestry and agriculture in Finland, and Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). In Finland, the government and large forest companies might also be promotors in the market as they are interested in insuring their forest.

Main title:Markedsanalyse av skogforsikring i Sverige og Finland
Authors:Munthe-Kaas, Ove Staubo
Supervisor:Lönnstedt, Lars
Examiner:Elowson, Torbjörn
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:94
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Skogforsikring, markedsanalyse, forsikringsmodeller, skadehendelser, produktutvikling, lønnsomhet, drivere, klima og interesseorganisasjoner, Forest insurance, market analysis, insurance models, forest damage, product development, profitability, promotors, climate and interest groups, associations, NGOs
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1239
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1239
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Norwegian
Additional Information:Masterprogrammet Skogsindustriell ekonomi
Deposited On:21 Jun 2012 12:00
Metadata Last Modified:21 Jun 2012 12:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics