Home About Browse Search
Svenska


Götmark, Hulda, 2012. Erfarenheter av grönsaksodling på tak : en studie i samarbete med Augustenborgs Botaniska Takträdgård. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
21MB

Abstract

Denna uppsats syftar till att presentera erfarenheter av grönsaksodling på tak samt utreda
klimatförhållanden och odlingsförutsättningar på Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö.
Uppsatsen avslutas med förslag på förbättringar och åtgärder för grönsaksodlingen på taket i
Augustenborg. Arbetetet omfattar således en generell och en platsspecifik del. Uppsatsen har
tillkommit genom litteraturstudier, intervjuer och studier på plats i Augustenborgs takträdgård.
Takodling av grönsaker anknyter till såväl gröna tak som stadsodling och dess popularitet
ökar i världen. I Sverige förekommer gröna Sedum-tak alltmer och stadsodling har förankrats i våra
storstäder. Tak är outnyttjade platser med god potential för odling. Drivkraften bakom takodling
bestäms av vem som odlar; exempel på motiv är självförsörjning, rekreation, social samvaro,
kommersiell verksamhet och pedagogik. Uppsatsen belyser fördelar och möjligheter respektive
begränsningar och utmaningar i samband med takodling. Vidare ges en presentation av olika
odlingssystem, klimat- och odlingsförutsättningar på tak, svenska tak och deras potential för
takodling, lämpliga substrat, växtnäring, grödor och bevattningssystem.
I arbetet dras följande slutsatser: 1) erfarenheter av takodling i Sverige är knappa och får
inhämtas från områden med liknande klimatförutsättningar, 2) takodling kan innefatta
miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar, 3) begränsningar omfattar främst takets bärighet
och tillgänglighetsanpassning, 4) klimat- och odlingsförhållanden på tak kan, jämfört med odling i
marknivå, omfatta högre substrattemperatur under sommarhalvåret, ökat bevattningsbehov
beroende på odlingssystem, ett mer vindutsatt läge och minskade växtskyddsproblem, 5) vidare
studier av takodling är önskvärda.
Förslag till Augustenborgs takodling inbegriper: användning av lättviktssubstrat med
inblandning av pimpsten, vintertäckning av substrat, ett recirkulerande droppbevattningsystem samt
om möjligt insamling av regnvatten, marktäckning (mulchning) för minimal avdunstning,
plantering istället för sådd, och utnyttjande av den långa vegetationsperioden.

,

The goal of this paper is to present practical experiences of vegetable gardening on roofs, as well as
to investigate the local climate and other conditions for cultivation at Augustenborg Botanical Roof
Garden. The paper ends suggesting possible improvements in the roof garden at Augustenborg. The
study thus comprises two parts: one general and one specific to Augustenborg. The methods used
are literature studies, interviews, and investigations in situ at Augustenborg Botanical Roof Garden.
Roof gardening is tied both to green roofs and to urban vegetable gardening, and is on the
rise in urban areas world-wide. In Sweden, the use of extensive green roofs has gradually increased,
and urban vegetable gardening is popular especially in our large cities. Roofs are under-used areas
with potential use in cultivation. The motivation will vary, but common reasons to make a roof
garden are subsistence gardening, socializing, recreation, commercial gardening, and education.
The paper outlines the advantages and possibilities, as well as the limitations and challenges, of roof
gardening. Cultivation systems on roofs are described, as well as the local climate and conditions
for cultivation on roofs, Swedish roofs and their potential for cultivation, suitable substrates, plant
fertilizers, crops, and irrigation systems.
The main conclusions are: 1) practical experience of roof gardening in Sweden is rare, and
we must look to other countries with similar climate conditions, 2) roof gardening can have
environmental, economic and social advantages, 3) the limitations are chiefly accessibility and the
structural integrity of the roof, 4) cultivation on roofs, compared to the ground, likely involve a
higher substrate temperature during summer, more exposure to wind, and less need of pest control,
5) further studies of roof gardening are needed.
Suggestions for improvements at Augustenborg's vegetable garden include: the use of lightweight
substrates containing pumice, covering substrates in winter, recirculating drip water
irrigation using rain water if possible, mulching for minimal evaporation, planting instead of
sowing, and taking advantage of the long growing season.

Main title:Erfarenheter av grönsaksodling på tak
Subtitle:en studie i samarbete med Augustenborgs Botaniska Takträdgård
Authors:Götmark, Hulda
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Augustenborgs botaniska takträdgård, gröna tak, grönsaksodling, lättviktssubstrat, stadsodling, takodling, Augustenborg Botanical Roof Garden, green roofs, vegetable cultivation, lightweight substrates, urban gardening, roof gardening
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1262
Language:Swedish
Deposited On:26 Jun 2012 05:22
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page