Home About Browse Search
Svenska


Anerud, Erik, 2003. Kalibrering av ståndortsindex i ett beståndsregister : en studie åt Holmen Skog AB. Second cycle, A1E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Huvudsyftet med denna studie har varit att kalibrera Uustera) ståndortsindex skattat med
SIS, vilken är en funktion av ståndortsfaktorer, med avseende på ståndortsindex skattat
med SIH, vilken är baserad på den aritmetiska medelhöjden och brösthöjdsåldern för de
två grövsta träden på en cirkelprovyta med 10 meters radie. SIH anses vara den metod
som ger det mest rättvisande ståndortsindexet, men den kan endast användas då
provytan uppfyller en rad krav, medan SIS kan användas överallt
Materialet i studien består av insamlat data från Holmen Skogs företagstaxering år
2000. För 700 provytor skattades ståndortsindex med både SIH och SIS. Det insamlade
datamaterialet delades därefter in i åtta olika geografiska område, från Norrköping till
Lycksele och för de olika trädslagen tall (Pinus sylvestris) och gran (Picea abies).
Huvudsyftet med kalibreringen har varit att skatta värdet på SIH givet att man vet värdet
på SIS och andra ståndorts- och beståndsegenskaper. Eftersom SIS i sig är en funktion
av ståndortsvariabler och för att tillse att informationen tillfullo utnyttjas har differensen
mellan SIH och SIS beräknats. Kalibreringen utgjordes av en funktionf, där ståndorts­
och beståndsvariabler utgjorde de oberoende variablerna och SIH-SIS den beroende.
Genom att lägga till det skattade värdet på funktionenf, blir värdet av SIS det
kalibrerade genom
Skattat värde på SIH =kalibrerat SIS =uppmätt SIS +skattade funktionen
f av
ståndortsvariabler.
Funktionenfskattades först genom att använda hela det trädslagsvisa datamaterialet I
ett andra steg prövades om en lokal justering behövdes, genom att använda den skattade
funktionenfsom en variabel i en linjär regressions modell, varje område för sig.
Studien visade att SIS generellt underskattade värdet på SIH i materialet, men med en
storlek som beror på ståndorts- och beståndsvärden.
För tall ingick de förklarandevariablerna "brösthöjdsålder om brösthöjdsålder :2: 50 år",
"torvmark", "latitud" och "höjd över havet" i funktionen f För ett område krävdes en
lokal justering enligt steg två.
För gran ingick de förklarandevariablerna "beståndsålder", "norr om latitud 61 °" och
"höjd över havet om provytan belägen söder om latitud 61 °". Någon lokal justering för
något område ansågs i9nte vara nödvändig.
I båda fallen var den skattade standardavvikelsen kring funktionen i ni v å med de värden
som originalkonstruktionen av SIS.
Eftersom SIS och SIH visade en systematisk skillnad, rekommenderas Holmen Skog
AB att kalibrera värdet på SIS.

,

The main objective of this study is to calibrate (adjust) the si te quality index SIS, which
is given by site property variables, with respect to the site quality index SIR, which is
based on height and age of dominant trees. The SIR is considered as the most accurate
indicator of site quality, but can only be applied under a set of restrictions, while SIS
can be applied everywhere.
The material in the study consists of survey data collected by Holmen Skog AB in the
year 2000. For a total of 700 sample plots both SIS and SIR where measured. The plots
were divided into eight geographical districts, ranging from Norrköping to Lycksele,
and into Scots pine (Pinus sylvestris) and Norway spruce (Picea abies) as domirrating
species.
The objective of the calibration is to estimate the value of SIR, given SIS and other site
(and stand) variables. Now SIS is a function of site variables and not to confound the
effects of site variables used for calibration purposes with their effects on the
determination of SIS the difference SIR-SIS was calibrated. The calibration was made
by means of a functionf of si te (and stand) property variables, estimated by regression
analysis with SIR-SIS as dependent variable.
By applying the estimated functionf, the values of SIS are calibrated through
Estimated SIR= Calibrated SIS = Measured SIS +Estimatedf(site variables)
The functionfwas first estimated by using the entire data set, one function per species.
In a seeond step the need for local calibration was tested, using the estimated global
functionf as a variable in a linear regression model, each district separately.
The study showed that SIS generally underestimated the SIR in the material, but of a
magnitude depending on site on stand properties.
Fore Scots pine the variables "stand a ge (brh) if age?: 50 years", "Peat land (indicator)",
"Latitude" and "Altitude" entered the final functionf Fore one district a local seeond­
step calibration was needed.
Fore Norway spruce the corresponding variables were "Stand age", "North of latitude
61 °" and "Altitude if south of latitude 61 °". No need for local calibration was found.
In both cases the estimated standard deviation about the functionfwas in linewith the
values of the original construction of SIS.
Since SIS and SIR showed a systematic difference, sometimes of important magnitude,
it is recommended for Holmen Skog AB to calibrate the SIS value.

Main title:Kalibrering av ståndortsindex i ett beståndsregister
Subtitle:en studie åt Holmen Skog AB
Authors:Anerud, Erik
Supervisor:Holm, Sören
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:105
Year of Publication:2003
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:site factors
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1232
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1232
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2012 09:50
Metadata Last Modified:21 Jun 2012 09:50

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics