Home About Browse Search
Svenska


Wiringe, David, 2012. Uppfödning av kaniner för slakt. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
216kB

Abstract

Djurproduktionen i Sverige idag är i en stor utvecklingsfas, Många lantbrukare lägger idag
ner sin djurproduktion för att den inte är lönsam. De som är kvar däremot utvecklar och
utökar sin produktion, oftast med att bygga nya och rationellare stallar. Då blir de gamla
byggnaderna tomma och kostar pengar i underhåll.
Detta examensarbete är gjort i syfte att hitta en produktion som täcker upp kostnaderna för
att underhålla gamla byggnader samt ger ett positivt netto. Uppfödning av köttkaniner kan
då vara en lösning, då de inte kräver någon större arbetsinsats samt att man ändå
producerar grovfoder som kaninerna äter.
Kaninkött har idag blivit mera uppmärksammat då flera exklusivare resturanger i Sveriges
större städer har börjat serverat detta. Tv-kockarna har även börjat tillreda kaninkött,
efterfrågan har då ökat. Kaninköttet framhävs idag att vara klimatsmart då de reproducerar
sig snabbt och har en snabb tillväxtkurva på relativt lite foder, till skillnad mot exempelvis
nötkreatur.
Uppfödningen av kaniner för köttproduktion är idag mycket liten i Sverige till skillnad mot
övriga Europa, och då framförallt de södra delarna där kaninen har en central plats i
kosten.
Kaninkött är inte vanligt i Sverige idag. Det gör att det finns få uppfödare och således
väldigt lite information om hur uppfödningen för köttproduktion går till. Den litteratur som
finns att tillgå är mycket begränsad. Det gör då att det kan vara svårt att komma igång med
en effektiv produktion. Kaninkött har idag blivit på modet, varpå det hölls ett seminarium
om kaninproduktion på KSLA i Stockholm. Detta seminarium underlättade studien om hur
en effektiv kaninproduktion går till. Dessutom fanns det många personer som är
sakkunniga i ämnet. Dessa personer intervjuades både på plats och även kontaktades samt
besöktes för att få en uppfattning om hur produktionen fungerar.
Själva uppfödningen av kaniner såg inte ut att vara för komplicerad, dock är det som med
vanlig nöt- och svinköttsproduktion, ska den bli lönsam krävs det att man har
välbalanserade foderstater för att få en effektiv tillväxt. Ett problem med uppfödningen
idag är att det inte finns några tydliga regler och förordningar om hur kaninuppfödning för
köttproduktion ska behandlas. De lagar och förordningar som finns omfattar bara hållande
av kaniner som sällskapsdjur. Jordbruksverket har på senare tid uppmärksammat detta
problem och tillsatt en utredning om hur kaninköttsproduktion ska bedrivas.
Det finns goda möjligheter att starta upp en produktion på den egna fastigheten. Dock
återstår det hur man skall avyttra köttet kontinuerligt. Ökar konsumtionen av kaninkött så
kommer detta problemet att lösa sig.

,

Livestock production in Sweden is today in a big development, many farmers close down
their animal production because it is not profitable. Those who are left, develops and
expands their production instead, mostly by building new and more efficient buildings.
Then the old buildings are then empty and cost you money in maintenance.
This independent project is made in order to find a production that covers the costs of
maintaining old buildings, and provide a positive result. Breeding of meat rabbits can be a
solution. Since they require no more effort and that it still produces feed to the rabbits on
animal farms.
Rabbit meat has today become more recognized as several upmarket restaurants in
Sweden's major cities have begun serving rabbit meat. TV chefs have also begun to find
rabbit meat, the demands has since increased. Rabbit meat is emphasized today the climate
when they reproduce quickly and have a fast growth curve at a relatively low feed, in
contrast to beef production for example.
The breeding of rabbits for meat production is currently very small in Sweden, unlike the
rest of Europe, and especially the southern areas where the rabbit has a central place in the
diet.
Rabbit meat is not common in Sweden today. This means that there are few breeders and
very little information of breeding for meat production takes place. The literature that is
available is very limited. This means that it can be hard to get started with an effective
production. Rabbit meat has now become all the rage, after which it was held a seminar on
rabbit production at KSLA in Stockholm. This workshop facilitated the study of how an
effective rabbit production is done. There were many people who are experts on the
subject. These people were interviewed on-site and was also contacted and visited to get
information of how the production works.
The actual breeding of rabbits did not seem to be too complicated, however, is that of
ordinary cattle and pig-meat production, it must be profitable it is necessary to have well
balanced diets for an effective growth. One problem with farming today is that there are no
clear rules and regulations in the law about rabbit breeding for meat production should be
treated. The laws and regulations that exist include only the keeping of rabbits as pets.
Swedish Board of Agriculture has recently acknowledged this problem and launched an
investigation on how rabbit meat production should be conducted.

Main title:Uppfödning av kaniner för slakt
Authors:Wiringe, David
Supervisor:Ascárd , Kristina
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:kaniner, slakt, kaninkött, kaninuppfödning, lagstiftning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1229
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1229
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2012 06:55
Metadata Last Modified:28 Jun 2012 06:38

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics