Home About Browse Search
Svenska


Sjöström, Patrik, 2012. Gårdsplanering : inom mjölkproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
894kB

Abstract

På gården Nora Lantbruk bedrivs idag en mjölkproduktion med 100 mjölkande kor i ett stall byggt
1999. Företaget bildades 1999 av två lantbrukare i området som slog samman sin produktion och
byggde ett nytt mjölkstall då de befintliga mjölkstallarna var uttjänta. Mjölkkorna finns idag på
gården i Hol, kalvarna flyttas vid två månaders ålder till den andra gården cirka två kilometer
därifrån där de föds upp och semineras. Kvigorna
flyttas tillbaka till gården i Hol strax innan kalvning.

Mjölkstallet är i dagsläget i behov av en upprustning och den befintliga mjölkanläggningen behöver
inom kort bytas ut på grund av ålder och slitage. Syftet med detta examensarbete är att få mer
kunskap inför en framtida planering av gården i Hol och för en rationaliserad drift inom företaget
Nora Lantbruk. Huvudsyftet är att kunna uppnå detta med alla djur på samma gård för att eliminera
momentet med djurtransporter.

Jag har i arbetet gjort en litteraturstudie om planering av en gårdsbild med fokus på en
situationsplan som tillåter expansioner och att särskilja rena och smutsiga flöden. Utöver detta
har besöks gjorts på ett flertal gårdar med olika mjölkanläggningar och olika besättningsstorlekar
för att studera situationsplaner och flöden inom gården. Gårdarna
har olika besättningsstorlekar och varierande fodersystem för att också se skillnader i vilka
flöden som tillkommer vid olika system. Målet med studiebesöken var att kunna jämföra resultaten
med gården i Hol för att sedan kunna rationalisera situationsplanen och flöden på gården för att få
den bästa möjliga gårdsbilden med de förutsättningar som finns.

Resultatet bygger till stor del på gjorda studiebesök och litteraturstudien. Studiebesöken är
gjorda på olika gårdar för att få en uppfattning om hur lantbrukarna tänker kring planering av
gårdsbilden och framtida expansioner utifrån deras förhållanden. Alla gårdar har olika klimat,
utseenden, expansionsmöjligheter och topografiska för- eller nackdeler. Fastän alla gårdar är så
olika har de flesta liknande tankegångar kring sitt företag.

Slutsatsen av detta arbeta är att det går att flytta alla djur till gården i Hol och få en
rationell produktion. Jag har tagit fram två förslag för att samla alla djur på gården där
alternativen är ombyggnation av befintligt stall respektive en nybyggnation av ett mjölkstall
bredvid det befintliga som skulle inhysa rekryteringsdjur.

Men det kräver mer planering för att välja vilket utfodrings- och utgödslingssystem man ska arbeta
med och bygga för. I slutändan så har det väldigt stor betydelse vad personalen och bonden på
gården vill jobba med och trivs med. Det viktigaste är att
välja det system man trivs och vill arbeta med under en lång tid eftersom lantbrukare har långa
investerings kostnader.

,

The farm Nora Lantbruk is currently a dairy farm with 100 milking cows in a barn built in the year
1999. The company was founded in 1999 by two farmers in the area who merged their production and
built a new stable when the existing dairy stables were too old. The dairy cows are now on the farm
in Hol. Calves are moved at the age of two months to the other farm about 1, 5 miles away from
where they are bred and impregnated. The heifers are moved back to the farm in Hol shortly before
calving.

The milking parlor is currently in need of a renovation and the existing dairy facility will
shortly need to be replaced due to age and wear. The purpose of this paper is to gain
more knowledge for future planning of the farm in Hol and for an efficient operation within the
company Nora Lantbruk. The main objective is to achieve this with all the animals on the same farm
to eliminate the step of transporting animals.

I have done a literature study on the planning of a farm focusing on a site plan that allows
expansion and to separate clean and dirty flows. In addition, I have been visiting a number of
farms with different dairy plants and different herd sizes in order to study the site plans and
flows within the yard. The farms have different herd sizes and varying feed system to see the
differences in the flows according to the various systems. The goal of the visits was to compare
the results with the farm in Hol to successfully make a site plan and the flows in the yard to get
the best possible estate with the conditions that exist.

The results are based largely on experience and study the literature review. Visits are made on
different farms to get an idea of what farmers think about the planning of site plan and future
expansions in terms of their existing conditions. All the farms have different climate, appearance,
expansion opportunities and topographic pros and cons. Even though every farm is different, most
farmers have similar ideas about their company.

The conclusion of this work is that it is possible to move all the animals to the farm in Hol and
get a rational production. I have submitted two proposals to collect all the animals on the farm
where the options are conversions of existing stables and new construction of a dairy barn next to
the existing which would house the recruitment animals.

But it requires more planning to select the feeding- and manure system you are working with and
build on. In the end, it has very great importance what the staff and the farmer on the farm want
to work with and feel comfortable with. The key is to choose the system they enjoy and want to work
with for a long time because farmers never stop working.

Main title:Gårdsplanering
Subtitle:inom mjölkproduktion
Authors:Sjöström, Patrik
Supervisor:Ascárd, Kristina
Examiner:Hörndahl, Torsten
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:LK006 Lantmästarprogrammet - kandidatprogram 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:situationsplaner, mjölkkostall, rekryteringsdjurstall, planlösningar, utfodringssystem, robotmjölkning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1228
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1228
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural structures
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2012 06:52
Metadata Last Modified:28 Jun 2012 06:37

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics