Home About Browse Search
Svenska


Svensson, Marina, 2012. Unga konsumenters köpvanor rörande växter : en studie av hur unga konsumenter väljer växter. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
563kB

Abstract

Dagens konsumenter inom alla ålderskategorier handlar idag blommor och växter i genomsnitt 10,2 gånger per år. Den yngre generationen som är upp till 29 år (generation Y) har inköpsfrekvensen sjunkit från att handla 4,7 gånger per år till 4,3 gånger per år (Gfk, 2012, muntl.).
I dagens samhälle kan vi se både generation X och generation Y, det innebär att det är konsumenter som har olika köpbeteende och olika preferenser när de väljer växter. Beroende på vilket segment man tillhör, det kan vara ålder, kön, inkomst och demografi som bestämmer vårt beteende att det handlas på olika sätt. Undersökningen innehåller båda generationerna. En stor uppgift för dagens företag är att ta reda på så mycket som möjligt om konsumenterna för att kunna marknadsföra rätt produkt till rätt konsument.
Målet med detta kandidatarbete är att ta reda på hur de unga konsumenterna 25-40 år väljer växter idag. Det som kommer att studeras i detta arbete handlar om växtens funktion i hemmet, växten som present, växtens betydelse och hur man ser på att odla kryddor och annat ätbart.
Det har utförts fokusintervjuer, individuella intervjuer och öppna enkäter på grund av svårigheten av få ihop tillräckligt många respondenter till fokusintervjuerna. I fokusintervjuerna och i de individuella intervjuerna fick respondenterna svara på mer ingående frågor om intresse, inköp, tankar om framtidens konsument och framtidens växt, men även svara på grundfrågorna som de andra respondenterna fick i sina intervjuer. Efter de större intervjuerna blev det sju individuella intervjuer som fick ett mindre antal frågor. Allt avslutades med 130 enkäter med respondenter från Facebook, Vellingeblomman (Gardencenter) och köpcentrum i Malmö. De flesta av respondenterna var bosatta i Skåne för att kunna bekräfta resultaten från intervjuerna och styrka mina frågeställningar.
Resultatet visar att respondenterna från intervjuerna och de öppna enkäterna är ganska eniga om ett resultat på de tre grundfrågorna jag hade som frågeställningar. Vanligaste alternativet att antingen ge eller önska sig av sina gäster är en flaska vin eller en bukett snittblommor. Lite på grund av att det är praktiskt med en flaska vin och för
5
snittblomman är anledningen att man inte köper det så ofta till sig själv. Blommans roll som gåva vid olika middagsbjudningar är något som håller på att förändras, speciellt bland yngre konsumenter har blomman fått hårdare konkurrans från både vin och choklad.
De vanligaste växtgrupperna som finns i de svenska hemmen idag är gröna växter som gärna är lättskötta och tåliga, men även att det finns en hel del orkidéer i de svenska hemmen. Växternas funktion i hemmet idag består till större delen att det ska se hemtrevligt/vackert ut, men också att växten har en viktig roll som inredningsdetalj i hemmet idag, den ska passa in med resten av inredningen i hemmet.
Sammanfattningsvis kan vi säga att intresset för växter finns i alla olika åldrar, men att man oftast mitt i livet får ett större intresse och köper fler produkter. Växtintresset kommer alltid att finnas där, men funktionen och betydelsen som växter medför känns som att det är något som alltid kan komma att ändras.

,

Today, consumers in all age categories are shopping flowers which involve all forms of plants in average 10, 2 times per year. Among the younger generation with the age up to 29 years (called generation Y), the purchase rate has dropped from trading 4,7 times per year to 4,3 times per year (Gfk, interview, 2012).
In today's society, we can see both Generation X and Generation Y, which means different types of groups of consumers who have different behavior and preferences when they choose plants. Depending on which segment you belong to, it might be age, gender, income and demographics that determine the purchase behavior differently. The survey contains both generation X and Y, but mostly generation Y. A major task for today's business is to find out as much as possible about the consumer to promote the right products to the right consumers.
The goal of this bachelor thesis is to find out how young consumers, in the age 25-40 years choose plants today. What will be studied in this work is the plant's function in the home, the plant as a gift, the plant's importance and how you look at growing herbs and other edible.
It has been focus interviews, individual interviews and open questionnaires because of the difficulty of getting together a sufficient number of respondents to the focus interviews. At the focus interviews and the individual interviews, the respondents had to answer more detailed questions about their interests, purchasing, thoughts of the future consumer and future plant, but also answer the basic questions like the rest of the respondents. After the larger interviews there were seven individual interviews with less questions. Everything ended with 130 questionnaires with respondents from Facebook,
Vellingeblomman (Gardencenter) and shopping center in Malmo. In order to confirm the results from the interviews and the strength of my questions. The results show that respondents from both the interviews and the open questionnaires are fairly unanimous about the result on the three basic questions that I had like issues. What we can see is that the most common gift to either provide or wish to get from guests is a bottle of wine or a bouquet of cut flowers. A bottle of wine is practical and the most common reason to wish for cut flowers is that you don´t buy it so often for
7
yourself. The flowers role as a gift for dinner parties is changing, especially among younger consumers; the flowers get harder competition from both wine and chocolate. The most common plant groups that exist in Swedish homes today are green plants with small needs of maintenance and tendency to stay durable, but there are also a few orchids in Swedish homes. Plants functions in the homes today composed largely it to look nice/beautiful, but have also an important role as interior decor in the home to fit in with the rest of your interior design. In summary we can see that all different ages have an interest in plants, but usually in the middle of your life you have a greater interest and buy more products. Plants today are used more as an interior detail than before when it had a more physical function.

Main title:Unga konsumenters köpvanor rörande växter
Subtitle:en studie av hur unga konsumenter väljer växter
Authors:Svensson, Marina
Supervisor:Spendrup, Sara
Examiner:Ekelund, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK003 Horticultural Management Programme - Marketing and Post Harvest, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:konsumentbeteende, unga konsumenter, växtens funktion, växten som present, växtens betydelse, kryddor, ätbart
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1205
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1205
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2012 09:32
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page