Home About Browse Search
Svenska


Ringström, Rasmus, 2012. Att sälja närproducerat kött i gårdsbutiker : en studie av butikens kunder, mervärde och köttförsäljning. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
811kB

Abstract

Över hela Sverige växer intresset för närproducerad mat. Genom att äta mat som är närproducerad vet du att den ej har transporterats halvvägs runt jorden för att komma till din tallrik (mat och vänner, 2012). Du stödjer då även det svenska jordbruket och visar på så sätt att du tar ställning för ett hållbarare samhälle. En annan aspekt till det hela är att det uppmärksammas allt mer hur djur som föds upp för slakt behandlas världen över och många människor känner därför att de bör försöka äta Svensk, närproducerad mat. (Debatt, 2012). Det här arbetet fokuserar på att besvara sex stycken frågor gällande gårdsbutiker och deras kunder. Frågorna är: Vilken styckdetalj säljer bäst? Vilka är det som handlar i gårdsbutiker? Hur långt är kunderna beredda att resa för att besöka en gårdsbutik? Vet kunderna vad mervärde är? Upplever kunderna mervärde när de handlar i en gårdsbutik? Vilka faktorer avgör kundernas val att handla i gårdsbutiker? Genom att studera litteratur som rör ämnena gårdsbutiker, närproducerat och mervärde har frågeställningarna tagits fram. Mervärde är vad som gör att en viss produkt blir mer attraktiv för en konsument jämfört med en annan likvärdig produkt. Därmed tar mervärde upp ett eget avsnitt i referensramen. Undersökningen har gått till på följande vis; 23 gårdsbutiker runt om i Skåne har valts ut för att delta i undersökningen. De har sedan kontaktas via mail eller telefon och frågan om de vill delta i den här undersökningen har då ställts. Därefter har själva intervjuerna ägt rum. Fyra av gårdsbutiker besöktes. 14 stycken ringdes upp och 10 mailades. Fakta sammanställdes både i text och i tabell. Detta gav en klar inblick och översikt över det slutgiltiga resultatet. Undersökningen gjordes på lamm- och nötkött. Alla gårdsbutiker som deltog i undersökningen var därför tvungna att ha detta i sitt sortiment. Resultatet av den här undersökningen är att allt fler människor börjar efterfråga närproducerat kött. Köpa närproducerat kött i gårdsbutik blir därför allt mer populärt. Det leder till att allt fler gårdsbutiker öppnar. Människor är överlag medvetna om vad mervärde är och de vill, om möjligheten ges, kunna välja sitt kött med omsorg och de vill veta var deras kött kommer ifrån. Kunderna vill även ha ett gott och smakrikt kött, detta är en annan anledning till varför de väljer att köpa kött från gårdsbutiker. Det köttet som säljs i gårdsbutiker kommer ofta från djur som gått på naturbeten och har fötts upp på ett mer extensivt sätt. Därför är det ett mycket smakrikt kött av högre kvalitet jämfört med det som går att köpa i den vanliga matvarubutiken. Kunderna är beredda att resa en längre sträcka för att besöka en gårdsbutik och de tycker att det är värt den extra tiden som det tar att resa ut till butiken. Ryggbiff och entrecote säljer bäst på nötsidan och lammstek och lammkottletter säljer bäst av lammdetaljerna. Åldern på besökarna varierar stort men en trend syns där allt fler unga människor väljer att handla i gårdsbutiker. Allt detta pekar på att det kommer öppna fler gårdsbutiker runt om i landet och allt fler människor kommer välja att köpa sitt kött där i framtiden.

,

All over Sweden there is a growing interest in locally produced food. By eating food that is locally produced, you know that it has not been transported halfway around the globe to get to your plate (mat och vänner, 2012). You then also support the Swedish agriculture and in this way show that you are in favor of a more sustainable society. Another aspect of the matter is that it is becoming increasingly noticeable how animals raised for slaughter are treated worldwide. Therefor many people feel that they should try to eat Swedish, locally produced food (Debatt, 2012). This thesis focuses on answering six questions regarding farm shops and their customers. The questions are as follow: Which pieces of meat sell best? Who is shopping in farm shops? How far are the costumers willing to travel to visit a farm shop? Do the costumers know what value added is? Do the costumers experience value added when they shop in the farm shop? Which factors are vital to the consumer’s decision of shopping in a farm shop? The questions have been prepared by studying the literature relating to topics farm shops, local produced and value added. Value added is what makes a particular product becomes more attractive to the consumer compared to another similar product. There for value added takes up its own section in the frame of reference. The study has been done as follows; 23 farm shops around Skåne has been selected to participate in the survey. They were then contacted by mail or phone and the question whether to participate in this study where asked. Subsequently, the interview occurred. Four of the farm shops were visited in person, 14 were interviewed by phone and 10 farm shops were contacted by mail. Facts were compiled both in text and in table. This gave a clear insight and overview of the final result. The study was conducted on lamb and beef. All farm shops surveyed were therefore obliged to have this in their lineup. The results of this survey are that more and more people begin to look for locally produced meat. Buying locally produced meat in the farm shop is there for becoming increasingly popular. This leads to an increasing number of farm shops opening. People are generally aware of what value is and they want, if given the opportunity, to choose their meat with care. Customers also want good and tasty meat; this is another reason why they choose to buy meat from farm shops. The meat sold in farm stores often come from animals that have grazed on pastures and raised in a more extensive way. Therefore, it is a very tasty meat of higher quality compared to what you buy in grocery stores. Customers are prepared to travel a long distance to visit a farm shop. They think it's worth the extra time it takes to travel out to the store. Sirloin and entrecote sell best on the beef side and lamb steak and lamb chops were the bestselling lamb detail. The age of visitors varies greatly, but a trend can be seen as more young people choose to shop in the farm shop. All this suggests that the number of farm shops will increase around the country and more and more people will choose to buy their meat there in the future.

Main title:Att sälja närproducerat kött i gårdsbutiker
Subtitle:en studie av butikens kunder, mervärde och köttförsäljning
Authors:Ringström, Rasmus
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Ekelund, Lena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK002 Study Programme in Business and Leadership 60 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:gårdsbutiker, mervärde, kundrelationer, närproducerat, köttproduktion, köttlådor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1201
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1201
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:12 Jun 2012 06:10
Metadata Last Modified:12 Jun 2012 06:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics