Home About Browse Search
Svenska


Amnesten, Josefine, 2012. Beteendeförändringar vid användning av opioiden butorfanol till friska getter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Idag finns i Sverige inget läkemedel som är godkänt för smärtlindring av små idisslare. Smärtlindring är viktigt ur djurskyddssynpunkt vid skador, sjukdomar eller operativa ingrepp som kastrering och avhorning. Syftet med den här studien var att titta på om friska getter som injicerades subkutant med det smärtstillande medlet butorfanol (0,2 mg/kg) uppvisade några stressrelaterade beteendeförändringar som kunde tyda på att djuren upplevde obehag av läkemedlet. Studien gjordes i en crossover-design på åtta unggetter där alla getter var sina egna kontroller. Getternas beteende observerades med etogram där bland annat beteenden som kunde tyda på stress eller obehag observerades. Beteendena observerades före och efter injiceringen vid 14 olika tillfällen under varje observationsdag. Varje tillfälle varade i fem minuter. Beteendena bräka, bita och klättra observerades kontinuerligt under varje fem-minutersperiod medan beteendena ligga, stå/gå, stå mot grind, äta och idissla observerades var 20:e sekund.
Parallellt med beteendestudien gjordes en kinetisk och en fysiologisk studie. I de studierna beräknades halveringstiden samt eventuella förändringar i blodkoncentration av kortisol, vasopressin, plasmaproteiner samt hematokrit.
Resultatet visade att getterna när de fått butorfanol ägnade signifikant mer tid till att bräka, bita på inredningen och klättra och mindre tid till att ligga ner och idissla jämfört med när de fått koksaltlösning. Däremot fanns ingen skillnad i hur mycket de stod och hur mycket tid de ägnade åt att äta. Vi kunde alltså inte se någon minskad aptit, men det var tydligt att läkemedlet påverkade getterna så att de slutade idissla en tid. För de flesta beteenden med skillnad var effekten störst den närmaste timmen efter injiceringen. Det tog däremot flera timmar innan getterna började idissla igen efter att de fått butorfanol, trots att de åt som vanligt. Den kinetiska studien visade på en kort halveringstid och den fysiologiska studien visade förhöjda halter av hematokrit och plasmaproteiner efter att getterna fått butorfanol, men ingen skillnad för hormonerna kortisol och vasopressin.
Studien visade att butorfanol vid denna dos påverkar getternas beteende på ett sätt som tyder på att de upplever stress och obehag, men effekten är relativt snabbt övergående. Butorfanol skulle kunna vara lämpligt att använda för smärtlindring av getter under en kortare tid. Dock behövs vidare studier för att avgöra vid vilken dos läkemedlet kan anses ha smärtstillande effekt.

,

There are currently no drugs approved for pain management of small ruminants in Sweden. Pain relief in animals is important during injury, disease or surgical procedures as castration and dehorning. The purpose of this study was to find out if healthy goats that were injected subcutaneously with the pain relieving drug butorphanol (0.2 mg/kg) showed any stress-related behavioral changes that might indicate that the animals experienced discomfort of the drug. The study was performed in a crossover design in eight young goats in which the goats were their own controls. The goats’ behavior was observed in a protocol where, among other, behaviors that might indicate stress or discomfort were observed. The behaviors were observed before and after the injection at 14 different times during each observation day. Each observation lasted for five minutes. The behaviors bleat, bite and climb were observed continuously during each five-minute period while the behaviors lie, stand/walk, stand against the gate, eat and ruminate was observed every 20 seconds.
In parallel with the behavioral study, kinetic and physiological studies were done. In these studies half-life of butorphanol and possible changes of blood concentration of cortisol, vasopressin, total plasma protein concentrations and hematocrit were estimated.
The results showed that goats, when they had received butorphanol, spent significantly more time to bleat, bite on the interior and climb and less time to lie down and ruminate compared to when they received saline. However, there was no difference in how much they were standing and how much time they devoted to eat. We did not see any loss of appetite, but it was clear that the drug affected the goats so that they stopped ruminating for some time. For most behaviors with significant differences the effect appeared the immediate hours after the injection. However, it took several hours before the goats began to ruminate again after receiving butorphanol, even though they did eat as usual. The kinetic study showed a short half-life and the physiological study showed elevated levels of hematocrit and plasma protein concentrations after the goats received butorphanol, but no difference in the hormones cortisol and vasopressin.
The study showed that butorphanol at this dose affects the behavior of goats in a way that suggests that they experience stress and discomfort, but the effect is relatively short-lived. Butorphanol may be appropriate to use for pain relief in goats for a shorter time. However, further studies are needed to determine at what concentration the drug can be considered to have analgesic effects.

Main title:Beteendeförändringar vid användning av opioiden butorfanol till friska getter
Authors:Amnesten, Josefine
Supervisor:Sandberg, Eva
Examiner:Kristina, Dahlborn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:beteende , biverkningar , butorfanol , get , smärta , smärtlindring , stress
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1197
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1197
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2012 09:06
Metadata Last Modified:08 Jun 2012 09:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics