Home About Browse Search
Svenska


Törnkvist, Anya, 2012. Separation med begränsad fysisk kontakt - ett sätt att minska stressen och öka välfärden för ko och kalv inom mjölkproduktionen?. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
493kB

Abstract

Separation av ko och kalv sker tidigt inom både konventionell och ekologisk mjölkproduktion. Enligt KRAV:s tidigare regler skulle ko och kalv gå tillsammans under råmjölksperioden, det vill säga de första fyra dygnen. Nyligen ändrades reglerna till endast ett dygn och närmar sig i och med det praxis inom konventionell produktion, där djuren separeras omgående efter födseln. Detta innebär en stor kontrast mot nötkreaturens naturliga beteende, där ko och kalv skiljs åt i samband med kalvens könsmognad eller ännu senare. Studier har visat att den tidiga separationen inom mjölkproduktionen innebär en stress och ett potentiellt välfärdsproblem för både ko och kalv. Forskning tyder också på att reaktionen är kraftigare ju längre tid som djuren har gått tillsammans innan separationen sker. Samtidigt finns det fördelar med att låta ko och kalv gå tillsammans, både vad gäller hälsa och välfärd.

Denna studie ämnade undersöka huruvida en separationsmetod där ko och kalv hade möjlighet till viss fysisk kontakt även efter separationen skulle kunna vara ett sätt att minska stressen och öka välfärden för djuren. Kalvarna gavs ej möjlighet att dia kon efter separationen utan fick mjölk i napphink. Separationen skedde efter att ko och kalv fått gå tillsammans i kalvningsboxen i fyra dygn. Försöket utfördes på en privat mjölkgård utanför Uppsala som en pilotstudie med n = 8 ko/kalvpar fördelat på två olika behandlingsgrupper. Den ena gruppen gavs möjlighet till viss fysisk kontakt mellan ko och kalv efter separationen, den andra gruppen hade enbart hörselkontakt. Välfärden analyserades genom etologiska observationer av bland annat vokaliseringar, vandrande, idissling och lekbeteende som genomfördes med start trettio minuter efter separationen och pågick under sex timmar under separationsdagen och fyra timmar dagen efter. Även hur nära kon befann sig kalven noterades, detsamma gällde social kontakt mellan ko och kalv eller kalv och andra kor.

Utifrån resultaten av studien tycks möjlighet till viss fysisk kontakt efter separationen bidra till ökad välfärd för både ko och kalv. Korna som gavs möjlighet till fysisk kontakt med sina kalvar idisslade i större omfattning, vilade mer och vokaliserade mindre. De stod eller låg också alerta, spända och med huvud högt och öronen riktade i mindre utsträckning. Kalvarna som kunde ha fysisk kontakt med sina moderkor lekte betydligt mer än de kalvar som enbart kunde höra moderkon. Liksom korna stod eller låg de alerta och uppmärksamma mer sällan än kalvarna som enbart hade hörselkontakt med modern. Studien är dock gjord i liten skala, och fortsatta studier på ett större material vore önskvärt för att säkerställa resultaten statistiskt.

,

The separation of the dairy cow and calf is done early in both conventional and organic dairy farming. Accordingly to the former standards of the Swedish association of IFOAM; KRAV, cow and calf were to be held together for the first four days after parturition. This has recently been changed to just the first day after birth, which is in proximity to common practice in conventional farming where the cow and calf are separated more or less immediately after birth. This is in contrast with the natural behavior of cattle, where the separation of mother and young take place when the calf reaches sexual maturity or later. It has been shown in previous studies that early separation is a stressful event for the animals, and a potential welfare problem for both cow and calf. It has also been shown that the reaction increases the longer cow and calf are held together. However, there are as well advantages with keeping the calf with the dam, in aspects of both health- and welfare issues.
This study seeks to evaluate whether or not a method of separation where the dairy cow and calf are given possibility to limited physical contact after the separation in contrast to being separated with only hearing contact would present less signs of stress and a higher welfare. The calves were not given the possibility to suckle, but were instead fed milk in a bucket. The mother and young were held together for the first four days of the calfs life before they were separated. The study was executed on a commercial organic dairy farm outside of Uppsala in the form of a pilotstudy with n = 8 cow/calf-pairs divided into two groups. Half of the animals were given the possibility to physical contact between cow and calf after separation, whereas the others could only hear each other. The behaviors of the animals such as vocalisation, walking, rumination and play behavior were observered and analysed according to welfare. The observation of the animals began half an hour after the separation and were done during six hours of the first day of separation and four hours during the following day. The distance between cow and calf were noted, as well as social contact between calf and dam, or calf and other cows.
The results suggest that a possibility of psysical contact between calf and dam after separation contributes to a better welfare for both cow and calf. The cows that were given this possibility ruminated more, rested more and vocalised less, compared to cows that could merely hear their calf. They were also standing or lying tensed and attentive less than the cows that were only given hearingcontact with their calves. The calves that were given the possibility of physical contact with their dam showed more play behavior than the other group of calves and they also exhibited tensed and attentive postures more seldom. Conclusively, a method such as the one in this study could possibly be a way of increasing the welfare of dairy cows and calves. However, the results can not be calculated for statistical significance due to the size of the material and further studies on a greater amount of animals is desirable.

Main title:Separation med begränsad fysisk kontakt - ett sätt att minska stressen och öka välfärden för ko och kalv inom mjölkproduktionen?
Authors:Törnkvist, Anya
Supervisor:Lidfors, Lena
Examiner:Berg, Charlotte
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:48
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:ko-kalv separation, ekologisk mjölkproduktion, välfärd, stress, etologi, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1157
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1157
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:25 May 2012 10:49
Metadata Last Modified:25 May 2012 10:49

Repository Staff Only: item control page