Home About Browse Search
Svenska


Saxell, Gustav, 2012. Utvecklingsplan för BRF Solgårdarna : utgångsläge för framtiden. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

Uppsatsen grundade sig ett behov och önskemål av en utvecklingsplan för BRF Solgårdarnas norra
plantering i Lund. Planteringen gjordes om 2007 och bar med sig en vision om att planteringen
skulle fokusera på det dynamiska samspelet mellan den äldre, uppvuxna och nyplanterade
vegetationen. Tanken var konkret att slutträd planterades in i skydd av planteringens redan
uppvuxna vegetation och i takt med att dessa växte till, skulle dessa ges mer utrymme genom att
den skyddande vegetationen gallrades bort. Någonstans på vägen upprätthölls inte visionen och
planteringen tilläts att växa fritt vilket bidrog till minskad ljustillgång och utrymme för slutträden
som skulle gynnas i den avsedda successionsprocessen.
För att göra en utvecklingsplan till denna speciella anläggning gjordes först en fallbeskrivning av
utgångsläget med hjälp av tillhandahållen objektsspecifik information och fältbesök med den
ansvariga projektören för anläggningen. En litteraturbakgrund gjordes i ett syfte att, med hjälp av
några för uppsatsen utvalda vegetationsdynamiska begrepp, beskriva utgångsläget ytterligare.
Utvalda begrepp att beskriva planteringen utifrån blev struktur & skiktning, ljus- skuggförhållanden
och succession. För att visuellt förmedla utgångsläget har bilder och profildiagram även använts.
Profildiagram är ett visuell metod som är användbar när man vill förmedla ett bestånds utveckling
över tid, dess struktur och i vissa fall även skötselåtgärder.
Utifrån planteringens bakomliggande vision och fallbeskrivningen, utformades en utvecklingsplan
som är resultatet i denna uppsats. Utvecklingsplanen ger ett förslag på de brytpunkter i
anläggningens utveckling som kan vara lämpliga i en strävan att erhålla en attraktiv anläggning på
sikt, som tar hänsyn till uppställda målsättningar. För att visa på en potentiell utveckling av
planteringen över tid så användes profildiagram. Den presenterade utvecklingsplanen gör inga
anspråk på att vara heltäckande utan har givit en bild av hur anläggningen kan styras mot en
utveckling utifrån denna specifika planteringens initiala vision och några utvalda aspekter och
insatser.

,

The essay is based on a outspoken need and desire for a development plan for the northern
plantation of BRF Solgårdarna in Lund. The plantation was remade in 2007 and carried with itself a
vision that the design would focus on the dynamic interaction between the older, mature and newly
planted plants. The idea was more specifically put, that “end trees” were to be planted out in the
shelter and care of the mature vegetation available on site, and when the growth were considered to
be sufficient, the protective and mature vegetation were to be removed. Somewhere along the way
though, this vision was not maintained and the plantation was allowed to grow much too freely,
which contributed to a decreased light availability and insufficient space for the end trees that was
intended to benefit in this perticular succession process.
To make a development plan for this particular facility, a case desciption of the starting position
using supplied object-specific information and field visits with the responsible planner for the
facility, was made. A literature background was put together with the purpose of describing the
initial postition further, with the help from a few selected vegetation dynamic concepts. The
concepts were: vegetation structure & stratification, available light and shade and succession. In
order to visually convey the starting position, there has been a use of pictures and profile diagrams.
With the plantations vision and case description in mind, a development plant was made and is also
the result of this essay. The development plan provides a suggestion of appropriate breakpoints in
the plantations development, to uphold attractiveness over time with regards to the stated
objectives. To demonstrate a potential development over time, profile diagrams were used in the
development plan aswell. The development plan presented in this essay, makes no claim of being
comprehensive in the true sense of the word, but will give the reader a suggestion of how the
facility can be steered towards a development that considers this particular plantations vision aswell
as a few selected concepts and measures.

Main title:Utvecklingsplan för BRF Solgårdarna
Subtitle:utgångsläge för framtiden
Authors:Saxell, Gustav
Supervisor:Sjöman, Henrik and Slagstedt, Johan
Examiner:Gunnarsson, Allan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY001 Landscape Engineer Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:utvecklingsplan, succession, struktur, ljus- och skuggförhållande, profildiagram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1082
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1082
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2012 12:34
Metadata Last Modified:11 Jul 2024 11:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics