Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, Tora, 2012. Svenska frilandsodlade snittblommor : en värdig konkurrent till import?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
686kB

Abstract

Den svenska frilandsproduktionen av snittblommor är minimal sedan tio år tillbaka. Det finns många miljömärkningar men det är tveksamt om konsumenterna förstår dem. Vi lever i en tid av miljödebatt och då närodlat är i ropet. Ett skäl till detta arbetes tillkomst var misstanken om att förutsättningarna för att få avsättning för svenskodlade snittblommor har förändrats.
Inom ramen för detta kandidatarbete har en litteraturstudie gjorts som undersöker frågor kring produktion och produktionsförutsättningar, kulturer och kriterier för kulturval. Intervjuer har också genomförts med personer på nyckelpositioner i branschen för att kartera olika försäljningskanalers framkomlighet.
Det finns generellt goda möjligheter för produktion av snittblommor på friland, med ett över året varierande sortiment. Vilka kulturer som kan odlas varierar beroende på var i landet man befinner sig och om man bör också anpassa kulturvalet efter den lokala marknadens efterfrågan. I detta arbete föreslås en produktmix bestående av sommarblommor, perenner och lignoser. Inom varje grupp ges en rad kulturförslag. Medan skörden av sommarblommor och perenner är begränsad till växtsäsongen, kan flera lignoser skördas höst- och vintertid för sina frukter, sitt bladverk eller sin intressanta barks skull. Att ha dessa lignoser i sin produktmix ger möjlighet till åretruntsysselsättning för odlaren. För att förlänga säsongen och öka odlingssäkerheten är tunnelodling att rekommendera.
Försäljningen av produkterna kan ske via lokala grossister, direkt till detaljist, via torghandel eller via marknaden för närodlade varor. Närheten till marknaden gör det möjligt att leverera varor med god hållbarhet eftersom tiden mellan skörd och försäljning kan göras kort. Det går att bedriva produktionen så att den innebär mindre miljöpåverkan än import eller odling i uppvärmt växthus. Kommunicerar man detta till konsumenten innebär det en konkurrensfördel.
Vårt svenska klimat kan försvåra odlingen och innebär begränsningar i kulturval, produktionstid och odlingssäkerhet.
Grossistverksamheten för snittblommor är starkt centrerad i Holland. De logistiksystem som finns är inte anpassade för produktion nära marknaden och vi är därför inte redo för någon storskalig produktion innan vägar in i systemen har skapats.
För den som känner sig kallad att sätta branschen i rörelse i den riktning som här visas är möjlig, kan detta arbete vara ett visst stöd men absolut inte en manual. Här ges fingervisningar på hur man ska välja kultur och odlingssystem, men dessa är allmänt hållna för att kunna gälla hela riket. Här ges exempel på möjliga försäljningskanaler, men ”marknaden för närodlat” är naturligtvis ett otal lokala marknader.

,

Production of field grown cut flowers in Sweden is since ten years reduced to a minimum. Many eco-labels exist, but it is doubtful whether consumers understand them or not. Our age is an age of environmental debate and when local produce is a buzzword. One of the reasons for writing this report was a suspicion that the demand for cut flowers grown in Sweden had changed.
A literature review was made, investigating production, the basis of production, crops and criteria for choice of crops. Interviews were also conducted with people in key positions in the industry to chart the accessibility of different distribution channels.
Opportunities to produce field grown cut flowers in Sweden exist, as do seasonal variations in product range. Which crops that suit cultivation vary depending on where in the country you are and a good choice of crops should take local market demand into account. This report suggests a product mix comprising woody plants, herbaceous perennials and plants grown as annuals. Suggestions of crops within each group are given. While the harvest of herbaceous perennials and annuals can only be done during the growing season, the harvest of fruiting, foliated or naked stems of many woody plants happens during fall and winter. Adding woody plants to the mix provides the grower with the prospect of year round business. The use of hoop houses makes for a longer growing season and better yield stability. Possible distribution channels are: regional wholesalers, directly to retailers, directly to consumers in city markets or farmers markets. A short time between harvest and sale makes for a long vase life and this is easier to achieve for local growers. Cultivation can be made to affect the environment less than imported flowers or those grown in heated greenhouses. If this is successfully communicated to the consumer you have an advantage towards the competition.
The Swedish climate might make cultivation difficult by limiting the crop choices available, growing season and yield stability.
The cut flower wholesale business is concentrated to the Netherlands. The existing logistic systems are not adapted to distribution of products grown close to the market and therefore large scale commercial production is not possible yet.
He or she who should feel inclined to set the business in motion in a way shown here to be possible can in this report find some guidance but certainly not a manual. Pointers are herein provided for methods of choice of crop and production system, these are generally put so that they may be of use in all parts of the country. Examples of possible distribution channels are provided, but “the market for local produce” is of course a great number of local markets.

Main title:Svenska frilandsodlade snittblommor
Subtitle:en värdig konkurrent till import?
Authors:Pålsson, Tora
Supervisor:Karlén, Helena
Examiner:Larsson-Jönsson, Helene
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:snittblommor, frilandsodling, tunnelodling
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1080
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1080
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Domestic trade
Language:Swedish
Deposited On:26 Apr 2012 06:11
Metadata Last Modified:21 Oct 2015 14:27

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics