Home About Browse Search
Svenska


Fredriksson, Magdalena, 2012. Att skapa positiva kommersiella upplevelser i trädgårdsparken : förutsättningar för upplevelseskapande och användning av upplevelsemarknadsföring. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Rapporten syftar till att ge svar på hur trädgårdsparker i södra Sverige kan använda sig av upplevelsemarknadsföring för att kunden ska få en positiv upplevelse av besöket. Resultatet utgår från både litteraturstudie och empirisk data från intervjuer. För att ett företag ska kunna iscensätta upplevelser som väcker engagemang måste erbjudandet anpassas väl till målgruppen. Deltagandet kan ske aktivt eller passivt och bör inkludera alla de fyra aspekterna underhållning, utbildning, estetik och eskapism för en positiv upplevelse samt att händelsen har ett klimax.
I dagens samhälle konsumerar vi inte bara för att tillfredsställa våra grundläggande behov utan också för att visa vår identitet. Vilka händelser som vi väljer att engagera oss i illustrerar de värden vi vill bli förknippade med. Ett stort engagemang innebär att det som personen förknippar stimulit med, utifrån sina erfarenheter och perception, också innebär en stor personlig relevans eftersom det kan förstärka omgivningens positiva bild av personen. Engagemang och social interaktion är två nyckelfaktorer i kundens skapande av upplevelser.
I upplevelsemarknadsföringen använder man fysiska möten och mötesplatser samt digitala interaktioner för att nå en tvåvägskommunikation med målgruppen och därigenom förmedla de värden som företaget står för. Känsla är ett viktigt ledord i upplevelsebaserad kommunikation och användningen av de fem sinnena för att uppfatta budskapet och företagets sensitiva identitet. Det är viktigare hur budskapet kommuniceras snarare än vad som kommuniceras. Litteraturstudien resulterade i att företag kan, genom att påverka kundernas förväntningar i fasen innan upplevelsen med upplevelsemarknadsföring, inverka på graden av kundnöjdhet eftersom nöjdhet är nära relaterat till förväntningarna, vilket också styrktes i den empiriska studien.

,

The aim of this thesis is to show how parks in the south of Sweden can provide improved user experiences during visits. The result is based on both a literature review and on empirical data. To provide experiences that generate engagement the company has to suit their offer to the target group. The participation can be either active or passive and should include all the four aspects entertainment, education, esthetics and escapism and that the experience has a climax.
In today’s society we consume not just to fulfill our needs but also to show others our personal identity. The kind of events that we chose to engage ourselves in illustrates what values we like to be associated with. A great involvement means that the person associate a stimulus, accordingly to experiences and perception, with something that have high personal relevance and can make the surrounding peoples attitude towards the person more positive. Engagement and social interaction is two major components in the customer’s process of creating positive experiences.
In the experience marketing both physical and digital interaction is important but also the use of physical places in the purpose to reach a two-way communication with the target group and in this way show what values the company like to be associated with. Feeling is a leading principle in the experience based communication and also the use of the five senses to understand the company´s message and their sensitive identity. It´s more important how the message is communicated rather than what is communicated. The result of the literature review showed that the company´s can affect how satisfied the customer get through using experience marketing in the pre- phase of the experience where the customers’ expectations are built up because expectations and satisfaction are two factors that are closely related, which also was strengthen by the empirical study.

Main title:Att skapa positiva kommersiella upplevelser i trädgårdsparken
Subtitle:förutsättningar för upplevelseskapande och användning av upplevelsemarknadsföring
Authors:Fredriksson, Magdalena
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Upplevelser, Upplevelsemarknadsföring, Kommunikation, Upplevelserummet, Social interaktion, Engagemang, Trädgårdsparker
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1050
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2012 08:18
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics