Home About Browse Search
Svenska


Persson, Katarina, 2012. Konsumenters inställning till klimatmärkta livsmedel : en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om klimatmärkningar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Klimatförändringar
och
växthuseffekten
är
ämnen
som
debatteras

gott
som
dagligen
i
samhället.
En
viktig
fråga
i
debatten
är
livsmedelskonsumtionens
betydelse
för
klimatförändringarna.
I
detta
arbete
studeras
konsumenters
syn

tre
olika
svenska
klimatmärkningar;
Svenskt
Sigill,
KRAV
och
Carbon
Footprint.
För
att
möjliggöra
för
konsumenterna
att
göra
aktiva
val
av
livsmedel
som
är
bättre
ur
klimatsynpunkt,
har
KRAV
och
Svenskt
Sigill
tillsammans
i
ett
gemensamt
projekt
arbetat
med
att
ta
fram
en
klimatmärkning.
Alla
producenter
och
företag
använder
inte
denna
märkning,
utan
har
istället
valt
att
använda
sig
av
en

kallad
produktmärkning,
Carbon
Footprint,
som
redovisar
en
enskild
produkts
klimatpåverkan.
Syftet
med
samtliga
märkningar
är
att
underlätta
konsumentens
val
av
mer
klimatvänliga
livsmedel.
I
detta
arbete
har
konsumenternas
syn

klimatmärkta
livsmedel
studerats
genom
enkätundersökningar.
Urvalsmetoden
för
enkätundersökningen
som
användes
är
ett

kallat
påstanna–urval
där
enkäterna
delas
ut,
i
detta
fall
i
en
livsmedelsbutik,
till
de
personer
som
råkar
passera.
Enkäten
bestod
av
frågor
som
rörde
både
konsumentens
syn

den

kallade
klimatfrågan
och
vilka
åtgärder
konsumenterna
ansåg
borde
göras
för
att
minska
matens
påverkan

klimatet.
Huvuddelen
av
enkäten
behandlade
frågor
som
syftade
till
att
ta
reda

konsumentens
syn,
inställning
och
kunskap
om
klimatmärkningarna.
184
konsumenter
svarade

enkäten
och
den
generella
bilden
är
att
klimatfrågan
är
en
mycket
viktig
fråga.
Konsumenternas
inställning
till
en
klimatmärkning
visade
sig
vara
mycket
positiv
där
hela
85
procent
instämmer
i
att
det
vore
bra
med
en
klimatmärkning
av
mat.
Den
allmänna
uppfattningen
bland
konsumenterna
är
att
klimatförändringarna
är
en
central
fråga
och
77
procent
anser
att
konsumenterna
bör
ändra
sina
matvanor
för
att
bromsa
klimatförändringarna.
85
procent
anser
att
det
vore
bra
med
en
klimatmärkning

att
det
blir
enklare
att
välja
livsmedel
som
är
bättre
ur
klimatsynpunkt.
Många
av
förslagen
till
förändringar
som
konsumenterna
kan
göra
för
att
minska
sin
klimatpåverkan
är
konsumenterna
väl
förtrogna
med,
men
det
är
inte
alltid
de
följer
dem.
Inställningen
till
de
olika
klimatmärkningarna
är
relativt
god
och
igenkänningen
är
69
procent
för
Svenskt
Sigill
och
hela
93
procent
för
KRAV.
Märkningen
Carbon
Footprint
är
idag
synnerligen
okänd
i
Sverige.
Sammanfattningsvis
kan
konstateras
att
det
föreligger
ett
stort
intresse
för
klimatfrågan
bland
konsumenterna.
En
tydlig
och
enkel
klimatmärkning
av
livsmedel
som
gör
det
möjligt
för
konsumenterna
att
välja
livsmedel
som
är
bättre
ur
klimatsynpunkt
efterfrågans
och
skulle
uppskattas.
Kunskapen
om
de
befintliga
klimatmärkningarna
är
mycket
begränsad
och
det
krävs
troligtvis
mycket
arbete
för
att
höja
kunskapsnivån
kring
klimatmärkningar.

,

Climate
change
and
global
warming
are
issues
that
are
debated
almost
daily
in
the
society.
One
of
the
main
questions
is
how
much
of
our
impact
on
the
environment
and
especially
the
climate
change
our
consumption
of
food
is
responsible
to.
This
study
focuses
on
consumers'
views
on
various
Swedish
climate
labels
for
food
products,
specifically
Swedish
Seal
(Svenskt
Sigill),
KRAV
and
Carbon
Footprint.
In
order
to
enable
consumers
to
make
active
choices
of
food
products
that
are
better
in
a
climate
perspective,
KRAV
and
Swedish
Seal
together
worked
to
develop
a
climate
label.
Some
individual
companies
have
instead
chosen
to
use
a
product
label,
Carbon
Footprint,
which
reports
a
single
product
impact
on
the
climate.
The
purpose
of
all
the
climate
labels
is
to
facilitate
consumer
choice
of
foods
to
more
climate-­‐friendly
products.
In
this
paper,
the
consumer
view
of
climate-­‐labelled
food
products
was
studied
through
surveys.
The
questionnaire
consisted
of
questions
pertaining
to
both
the
consumer's
view
on
the
climate
change
and
the
actions
they
felt
should
be
done
to
reduce
the
food's
climate
impact.
Most
of
the
survey
focused
on
finding
out
consumers'
views,
attitudes
and
knowledge
about
climate
labels.
184
consumers
responded
to
the
survey
and
the
general
picture
is
that
climate
change
is
a
very
important
issue.
Consumers'
attitude
towards
a
climate
labelling
proved
to
be
very
positive,
85
per
cent
agree
that
it
would
be
useful
to
climate
label
food
products.
The
general
perception
among
consumers
is
that
climate
change
is
a
key
issue
and
77
per
cent
believe
that
consumers
should
change
their
eating
habits
to
slow
down
climate
change.
85
per
cent
believe
it
would
be
good
to
have
a
climate
labelling
to
make
it
easier
to
choose
foods
that
are
better
from
a
climate
perspective.
Many
of
the
proposals
for
changes
that
consumers
can
do
to
reduce
their
carbon
footprint,
consumers
are
familiar
with
but
it's
not
always
that
they
follow
them.
The
approach
to
the
different
climate
labels
is
relatively
good
and
the
recognition
is
69
per
cent
of
Swedish
Seal
and
the
entire
93
per
cent
for
KRAV.
The
climate
label,
Carbon
Footprint,
is
not
that
well
known
in
Sweden.
In
conclusion,
there
is
great
interest
in
the
issue
of
climate
change
among
consumers.
A
clear
and
simple
label
that
allows
consumers
to
choose
food
products
that
are
produced
with
a
lower
impact
on
the
climate
would
be
appreciated.
The
knowledge
of
the
existing
climate
labels
is
too
low
among
today's
consumers
and
there
is
some
work
to
do
to
improve
it.

Main title:Konsumenters inställning till klimatmärkta livsmedel
Subtitle:en undersökning om konsumenternas inställning och kunskap om klimatmärkningar
Authors:Persson, Katarina
Supervisor:UNSPECIFIED
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY003 Horticultural Science Programme 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Klimatmärkning, Livsmedel, Klimatförändring, Svenskt Sigill, KRAV, Carbon footprint
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1051
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1051
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2012 08:20
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics