Home About Browse Search
Svenska


Verbaan, Johanna, 2012. En massa jord. Ett gestaltningsförslag av en temporär plats i Helsingborg. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
11MB

Abstract

Temporära/tillfälliga platser eller aktiviteter
används idag som ett verktyg i ett flertal större
stadsbyggnadsprojekt. Idén är att dessa skapar
liv och rörelse i stadsbyggnadsområden som
ännu inte blivit en del av stadens nätverk och
platser. I Helsingborg planeras ett större stadsbyggnadsprojekt
vid namn H+. Projektområdet
är beläget i södra centrala Helsingborg, på mark
med både verksam och nedlagd industri - och
hamnverksamhet. Projektet startade med tävlingen
Imagine Helsingborg 2008. Sedan dess
har planer och strategiska dokument utvecklats
och en strategi handlar om att just levandegöra
området med temporära platser och aktiviteter,
samtidigt som mer permanenta strukturer växer
fram. Detta arbete är ett förslag på hur en temporär
plats skulle kunna fungera och verka med
H+ områdets specifika förusättningar, både vad
det gäller planer och den aktuella situationen
idag, som utgångspunkt.
Det temporära är ett brett begrepp. Temporära
platser är nästan lika brett. Fenomenet har fått
stor uppmärksamhet under de senaste åren och
olika roller, intentioner och exempel diskuteras
i detta arbete. Det temporära i detta projekt
handlar om en förgänglig plats, som finns och
verkar under en bestämt tid, men som syftar
till att lämna efterverkningar i platsens kontext.
Helsingborg har i H+ arbetat fram en rad strategiska
publika platser, aktuella för det temporära.
Den valda platsen i detta arbete är del av dessa
strategiska platser samtidigt som den kompletterara
dem och den övriga staden men en ny
form av plats.
Idéer på vad platsen skulle kunna vara har
under arbetets gång processats och vridits. Ett
mål har varit att utnyttjar det begränsade tidsperspektivet
som gör denna typ av plats unik
i jämförelse med andra platser i staden. Konceptet
handlar om att kombinera idén med den
temporära publika platsen med ett annat syfte.
H+ är ett stadsbyggnadsprojekt med flera parallella
processer och delprojekt. Ett av delprojekten
är utbyggnaden av Södertunneln vilken
innebär att västkustbanan grävs ner längs med
en 1,3 km lång sträcka söder om Knutpunkten.
Södertunneln är en förutsättning för hela H+
projektet och det är också det som påbörjas
först. Konceptet handlar om att lagra den jord
som grävs upp under tre år samtidigt som platsen
blir ett temporärt jordlandskap, att beträda
och vara på. Jorden bygger upp hela platsen
och gestaltningsprocessen har mycket handlat
om hur man med jorden som resurs kan skapa
en spännande plats att vara på.

,

Temporary or intermediate places and activities
are today used as a tool in several extensive
urban developments. The idea is that this type
of places supports urban life in areas which not
yet has become a part of the public city network.
The city of Helsingborg, situated in south
west Sweden, is at the moment planning an
extensive urban renewal project called H+, in
the south part of the city. The project area is a
former industry and harbour area. The project
was initiated with a master plan competition
called Imagine Helsingborg in 2008. Strategic
plans and documents has since then been
developed and one of the tools in the realisation
process deals with temporary places and
activities. These are planned to operate prior
and meanwhile permanent structures are being
built. This project is a proposal of what such a
place could be in the specific context of H+. The
starting point for the project has been both the
visionary plans of H+ and the status and activity
of the project area today.
Temporary is a wide concept. Temporary places
is almost as wide. The phenomenon has received
a great deal of attention during the last
few years. Different roles, intentions and examples
are discussed in this work. Temporary is
in this project about the creation of a destructible
place, that exists during a defined period of
time. The proposal has a limited life span but
aims to give positive aftermath in its context.
Helsingborg city has proposed several strategic
public locations to be warmed up by temporary
installations or activities. The chosen plot for
this project is a part of those locations but also
aims to complement them and the rest of the
city with a new form of program.
Ideas of what the proposal could be has been
processed and turned during the project. One
aim has been to use the limited time perspective
which makes this type of place unique compared
to other places in the city. The concept is
about combining the idea of a temporary public
place and an other purpose in the city. H+ is a
complex project and contains several parallel
processes and projects. One project is called
Södertunneln and is about digging down 1,3 km
railway south of the central station, Knutpunkten.
Södertunneln is a prerequisite for H+ as a
whole and it is also the project which starts of
the H+.
The concept for the proposal is about storing
soil from the tunnel but also using the soil as a
resource for a temporary earth landscape. The
rules for storing soil allows it to last for maximum
three years before it is reused in an other
spot in the city.

Main title:En massa jord. Ett gestaltningsförslag av en temporär plats i Helsingborg
Authors:Verbaan, Johanna
Supervisor:Dahl, Caroline and Arfalk, Martin
Examiner:Larsson, Anders and Lindholm, Gunilla
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:landskapsarkitektur, stadsplanering, temporär arkitektur, masshantering, H+, platsbildning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1044
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1044
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:12 Apr 2012 05:37
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics