Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Melissa, 2012. Ekokardiografiska fynd hos dobermann med och utan dilaterad kardiomyopati. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en av de vanligaste hjärtsjukdomarna hos hund. Inom rasen dobermann har prevalensen i Europa uppskattats till 58 % vid 7 års ålder. Vid DCM har hjärtat en förändrad morfologi, det är dilaterat och har en nedsatt sammandragningsförmåga, och ofta ses rytmrubbningar (t.ex. kammarextraslag). Det är idag rekommenderat att utföra avelsscreening av dobermann och det mest kostandseffektiva sättet att undersöka hjärtats morfologi och rörelse är med ultraljud (ekokardiografi). Referensvärden finns föreslagna specifikt för dobermann där kammardiametern mäts i kortaxel i diastole och systole med M-mode, samt vänster kammares diastoliska och systoliska volym med Simpsons method of discs (SMOD). Syftet med den här studien var att undersöka överensstämmelsen mellan olika metoder vid volymberäkning av vänster kammare hos dobermann med och utan DCM. Överensstämmelsen undersöktes mellan SMOD och Teichholz formel respektive mellan SMOD och tredimensionell ekokardiografi i realtid (RT3DE). Vidare jämfördes även beräknade värden på fractional shortening (FS) och ejektionsfraktionen (EF) med tidigare studier gjorda på dobermann. Totalt inkluderades 25 ekokardiografiska undersökningar i en studiepopulation av 24 hundar. Resultaten visade att volymberäkning av vänster kammare med Teichholz formel och SMOD var tekniskt möjligt hos samtliga hundar. Spridningen av differensen mellan metoderna var – 26 ml < 0 < 105 ml vid de diastoliska mätningarna respektive -24 ml < 0 < 96 ml vid de systoliska mätningarna. Ingen signifikant överestimering eller underestimering kunde upptäckas hos de hundar som bedömdes vara normala. Teichholz formel överestimerade vänster kammarvolym kraftigt jämfört med SMOD hos samtliga hundar med DCM och överestimeringen tenderade till att öka med ökande kammarvolym. 21 hundar undersöktes med RT3DE. Flera undersökningar (n=8) resulterade i bristfällig bildkvalitet av 3D-looparna för att en volymberäkning skulle kunna utföras. Resterande hundar (n=13) jämfördes med SMOD och differensen mellan metoderna var -12 ml < 0 < 7,4 ml vid diastoliska mätningar respektive -21,4 ml < 0 < 10,8 ml vid systoliska mätningar. I de systoliska mätningarna tenderade SMOD att underestimera kammarvolymen jämfört med RT3DE. FS undersöktes hos 20 hundar med och utan DCM. Hundar som bedömdes vara normala (n=13) hade median FS = 23 % (total spridning 21 - 30%) och hundar med DCM (n=7) hade en median FS på 13 % (total spridning 8 - 20 %). EF undersöktes hos 20 hundar med och utan DCM. Bland de hundarna som bedömdes vara normala hade EF medianvärdet 47 % (total spridning 38 - 59%) och hundar med DCM hade en median EF på 36 % ( total spridning 24 - 44 %). På grund av att skillnaden mellan SMOD och Teichholz formel vid volymberäkning av vänster kammare bedömdes vara av klinisk betydelse, kunde slutsatsen dras att den senare metoden inte är rekommendabel för estimering av kammarvolymen hos dobermann. Användbarheten av RT3DE var problematisk inledningsvis, eftersom tillräcklig bildkvalitet inte kunde erhållas, men förbättrades under studiens gång. RT3DE och SMOD överensstämde väl. FS hos hundarna i denna studie varierade mycket och visade, i likhet med andra studier, att FS är ett otillförlitligt mått på vänster kammares funktion. EF hos hundarna i denna studie stämde relativt väl med de aktuella rekommenderade värdena av EF hos hund med och utan DCM.

,

Dilated cardiomyopathy (DCM) is one of the most common heart diseases in dogs today. The prevalence of DCM in the Doberman pinscher breed in Europe has been estimated to 58 % at an age of seven years. DCM leads to altered morphology and impaired contractility of the heart, and in many cases, precipitation of heart rhythm disturbances (e.g. premature ventricular beats). Today, it is recommended to screen Doberman pinschers before they are used for breeding. The most cost-efficient method to examine cardiac morphology and motion is ultrasound (echocardiography). Reference values have been proposed specifically for the Doberman pinscher, and include measurements of left ventricular internal diameter in systole and diastole in M-mode and calculation of left ventricular volumes by Simpson’s method of discs (SMOD). The aim of this study was to investigate the agreement between different methods of estimating cardiac left ventricular volumes in Doberman pinschers with and without DCM. The agreement was examined between SMOD and Teichholz formula, and between SMOD and real time three dimensional echocardiography (RT3DE). An additional aim of this study was to compare fractional shortening (FS) and ejection fraction (EF) with previously published results from Doberman Pinschers. In total, 25 echocardiographic examinations in a population of 24 Doberman pinschers were included. The results showed that calculation of left ventricular volume with Teichholz formula and SMOD was technically possible in all dogs. The range of difference between the two methods was – 26 ml < 0 < 105 ml in diastole, respectively - 24 ml < 0 < 96 ml in systole. No significant over- or underestimation could be detected in dogs that were considered to be normal. Teichholz formula overestimated left ventricular volume in comparison with SMOD in all dogs with DCM and the overestimation tended to increase with increasing ventricular volume. 21 dogs were examined with RT3DE. Several examinations (n=8) resulted in too poor image quality of the 3D-loops to perform ventricular volume calculation and the remaining group (n=13), which RT3D-volumes could be performed, were compared with SMOD and the range of difference was -12 < 0 < 7,4 ml in diastole, and -21,4 < 0 < 10,8 ml in systole. For the systolic measurements, estimation by SMOD tended to underestimate ventricular volume compared with RT3DE. FS were assessed in 20 Doberman pinschers with and without DCM. Normal dogs (n=13) had a median value of 23% (total range 21-30%) and dogs with DCM (n=7) had a median value of 13 % (total range 8 - 20 %). EF was assessed in the same group of dogs (n=20) and among the normal dogs the EF had an median value of 47% (total range 38-59%) and dogs with DCM had a median value of 36 % (total range 24 - 44%). The conclusion of this study was that the difference between the two methods, Teihholz formula and SMOD, was of clinical importance. Volume estimations based on Teihholz formula, is accordingly not recommendable infor this purpose. The usefulness of RT3DE was problematic by way of introduction of this study, because adequate image quality could not be obtained, but the technic improved over time. The agreement between RT3DE and SMOD was good when volume calculations could be performed by RT3DE. FS varied greatly and showed, in agreement with other studies, that FS is unreliable in assessing left ventricular function. EF agreed relatively well with the previously recommended values recommended of EF in dogs with and without DCM.

Main title:Ekokardiografiska fynd hos dobermann med och utan dilaterad kardiomyopati
Authors:Carlsson, Melissa
Supervisor:Häggström, Jens
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:12
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Dilaterad kardiomyopati, Dobermann, Ekokardiografi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1039
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1039
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:02 Apr 2012 09:18
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics