Home About Browse Search
Svenska


Sandling, Aron, 2012. Epiphytic lichen flora in a boreal forest chronosequence. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
619kB

Abstract

Epifytiska lavar utgör en viktig del av floran i den boreala zonen. Några miljövariabler är kända för att styra artrikedomen och artsammansättningen av epifytiska lavar på beståndsnivå, såsom träddiversitet, beståndsålder, fuktighet och trädens barkstruktur. Skogsbränder utgör den viktigaste störningen i boreala skogar men studier på brandeffekter på epifytiska lavar är mycket få. Detta arbete undersökte artrikedomen, diversiteten och artsammansättningen av epifytiska lavar på basala delar av björkar längs en gradient av 30 skogsbeklädda öar som skiljer sig i storlek och brandhistorik i den norra boreala zonen i Sverige. Målet med studien var att undersöka hur lavfloran påverkades av östorleken och miljövariablerna längs gradienten. Sammanlagt noterades totalt 21 lavarter av vilka majoriteten var habitatgeneralister. Med östorlek ökade täckningsgraden och antalet lavarter per stam, samt förändrade lavarnas artsammansättning. Diversiteten var i genomsnitt högre på större öar men inte signifikant. Öarnas brandfrekvens, vilket indirekt bestäms av öarnas storlek, påverkade många viktiga miljövariabler för de epifytiska lavarna. Oavsett östorlek hade skuggiga öar med hög barkstruktur på björkstammarna den mest diversa och artrika lavfloran. Lavfloran bestämdes i denna studie i största utsträckning av de brandförorsakade förändringarna i markvegetation, produktion och stamvariabler. Effekten av östorlek ansågs vara av mindre betydelse jämfört med miljövariablerna som påverkade både på ö- och stamnivå. Denna studie påvisar hur brandhistorik och miljövariabler i den boreala zonen kan strukturera epifytiska lavar.

,

Epiphytic lichen species richness, diversity and composition was studied on basal trunks of Betula pubescens along a gradient of 30 forested islands differing in size and fire history in the northern boreal zone of Sweden. The goal of the study was to examine how the epiphytic lichen community changed with island size and environmental factors. The lichen community mainly consisted of habitat generalists and 21 species were recorded in total. Island size was found to increase species number per trunk and lichen coverage, and to change the species composition. Diversity was on average higher on larger islands, but not significantly. Fire history, which is indirectly determined by island size, was found to determine many of the important environmental factors for epiphytic lichens. Regardless of island size, islands with low incident light (i.e., shady) and trunks with high bark roughness were found to have the most diverse and species-rich lichen flora. The lichen flora was in this study mostly explained by the fire induced changes in vegetation, productivity and trunk variables. The effect of island area was considered of minor importance compared to the environmental variables operating at both the island and trunk levels. This study demonstrates how the most important natural disturbance in the boreal forest zone can structure the epiphytic lichen flora.

Main title:Epiphytic lichen flora in a boreal forest chronosequence
Authors:Sandling, Aron
Supervisor:Wardle, David and Asplund, Johan
Examiner:Östlund, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:3
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Island biogeography theory, gradient, succession, species richness, species composition, bark structure, bark pH
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1133
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1133
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Forestry - General aspects
Language:English
Deposited On:15 May 2012 11:17
Metadata Last Modified:15 May 2012 11:17

Repository Staff Only: item control page