Home About Browse Search
Svenska


Öhman, Mikael, 2012. Utveckling av ett GIS-verktyg för selektion av bränningstrakter : en studie genomförd på SCA-skogs marker inom Medelpads skogsförvaltning . Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Skogen i Sverige brinner idag inte alls lika ofta som tidigare. Detta har lett till att många brand-gynnade och brandberoende arter riskerar att försvinna. För att motverka detta har naturvårdsbränningar på skogsmark blivit allt vanligare under 2000-talet. Hälften av all skog i Sverige är certifierad enligt Forest Stewardship Council (FSC) vilket innebär att många stora skogsägare har ett krav att bränna en areal som motsvarar fem procent av den årliga avverkningsarealen. Flera av de större skogsföretagen har idag svårt eller delvis svårt att nå upp till detta mål. Naturvårdsbränningar har genomförts sedan början av 1990 och arealen naturvårdsbränd skogsmark har sedan dess ökat kraftigt. Bra och beprövade metoder för utförandet av bränning har delvis funnits sedan långt tillbaka, då främst från femtiotalets omfattande hyggesbränningar. Men den långsiktiga planeringen inför naturvårdsbränningar är idag ofta dålig. Exempelvis sker planeringen inför naturvårdsbränning av ett hygge ofta först efter att trakten avverkats. Det finns många fördelar med att redan innan traktplanering inför t.ex. avverkning kunna förbereda och planera det kommande hygget eller beståndet för bränning. Genom att med framförhållning kunna selektera avdelningar som är lämpliga för bränning kan ytterligare planering och åtgärder göra framtida trakter ännu bättre för bränning, samtidigt som färre avdelningar missas eller planeras och behandlas på ett sådant sätt att bränning försvåras eller omöjliggörs. Kostnaden och tidsåtgången för bränningen minskas även genom tidig selektering. Säkerheten för bränningsmanskapet kan förbättras och risken för okontrollerad spridning av eld kan också minskas. Syftet med detta examensarbete var att utveckla ett verktyg som med hjälp av GIS redan på planeringsstadiet innan ex. planering inför avverkning skulle kunna selektera avdelningar lämpliga för naturvårdsbränning. Verktyget byggdes i ModelBuilder i ArcMap 10. Efter att verktyget skapats provades det på företaget SCA Skogs avdelningar planerade för traktplanering i den så kallade långsiktsplaneringen (LSP:n) under 2011-2014 på Medelpads skogsförvaltning. Verktyget poängsatte avdelningar utifrån flera olika parametrar som med utgångspunkt i litteraturstudier och intervjupersoners erfarenheter ansågs viktiga för bränning. Några viktiga parametrar som användes var bland andra närhet till vatten, avgränsning av brandbarriärer och avstånd till med bil farbar väg. Efter att verktyget poängsatt samtliga avdelningar så valdes ett stickprov ut för att genom dessa kunna validera verktygets resultat. Dessa avdelningars lämplighet för naturvårdsbränning undersöktes och bedömdes sedan i fält. Slutligen gjordes en regressionsanalys mellan verktygets poäng och bedömt betyg i fält hos avdelningarna i stickprovet. Resultatet av verktygets poänggivning visade att de flesta avdelningar fick medelhöga poäng samtidigt som de avdelningar som fick riktigt höga poäng och låga poäng var betydligt färre. Verktygets träffsäkerhet jämfört med inventering i fält var mycket hög i den absolut högsta poängklassen d.v.s. de mest lämpliga avdelningarna för bränning, men sämre i de medelhöga poängklasserna. Totalt tog verktyget hänsyn till cirka 40 procent av vad en inventerare i fält tog hänsyn till enligt stickprovsinventeringen, men kunde alltså med mycket hög noggrannhet sortera ut de riktigt lämpliga avdelningarna för bränning även de riktigt dåliga. Under analysen av resultaten och under stickprovsinventeringen upptäcktes flera möjligheter till förbättringar av verktyget. Verktyget bedömdes kunna fungera bra som stöd vid selektion av avdelningar för framtida bränning tidigt i planeringsprocessen. Verktygets höga träffsäkerhet i den höga poängklassen bedömdes genom stickprovsinventeringen gälla ungefär 7 procent av antalet avdelningar i LSP:n vilket motsvarade cirka 5 procent av den totala arealen i SCA-skogs LSP för 2011-2014 på Medelpads skogsförvaltning.

,

Wildfires in Sweden are not as common as they were in the past. As a result of this many fire-dependent and fire-favored spices in the forest is threatened. To be able to counteract this, an increasing number of controlled burnings has been executed in Sweden during the last decade. Today more than half of the forest area in Sweden is certified by the Forest Stewardship Council (FSC) and due to this many of the larger landowners in Sweden are compelled to burn an area corresponding to five percent of the annual harvest area. According to several of the biggest forest companies in Sweden today this goal is difficult or relatively difficult to achieve. The long-term planning of the controlled burnings executed today is often inferior. An example of this is the fact that the planning prior to the burning of some objects owned by big forest companies often is done after the object already has been harvested. There are several advantages knowing that the object is suitable for burning before starting to plan the harvest of the object. By knowing in advance that the object is suitable for burning the harvest can be carried out in a way that improves the object for future controlled burning even more, fewer suitable objects will also be missed. The time and cost to execute the burning will also be reduced by early selection, as will the risk for uncontrolled fire. The purpose of this thesis was to develop a planning tool that used Geographic Information System (GIS) to select desirable objects for controlled burning in a wery early stage in the planning of silviculture operations, for example before the planning of the harvest is carried out. The tool was built in ModelBuilder in ArcMap 10. When the tool was created it was tested on the company SCA-Forests planned objects for harvest-planning in their forest administration area named Medelpad. The tool scored every object individually based on several important parameters based on literature study and the experience from interviewed people. Some of the parameters were: distance to water, limitation by fire-resistive boundaries and distance to road. After scoring all objects with the tool a sample of 50 objects out of 3262 was selected to validate the results. These objects were then visited and their suitability for controlled burning was judged and graded in to a four degreed scale. Finally a regression analysis was performed on the sample between the scores given by the tool and the grade given by the inspector in field. The result given by the tool showed that most of the objects were assigned a medium score and the objects that obtained the really high and low scores were considerably fewer. The sample showed that the objects given the higher score by the tool also were given the highest grade in the field. The objects given medium scores by the tool were given more variable grades in the field. Thus the tool was most accurate in determining the really good and the really bad objects for controlled burnings. The tool explained approximately 40 percent of the grading done by a human inspector in field. However, the tool was very accurate in finding the really good and bad objects for controlled burning. During the analyses of these results several possible improvements of the tool was discovered. To conclude, the tool was estimated to be useful as a good support when selecting suitable objects for controlled burning early in the planning process. The objects that scored really high, and according to the sample was highly valid as desirable objects for controlled burning, corresponded to about 7 % of the number of objects scored by the tool and corresponded to about 5 % of the evaluated area.

Main title:Utveckling av ett GIS-verktyg för selektion av bränningstrakter
Subtitle:en studie genomförd på SCA-skogs marker inom Medelpads skogsförvaltning
Authors:Öhman, Mikael
Supervisor:Granström, Anders
Examiner:Schimmel, Johnny
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:10
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:naturvårdsbränning, hyggesbränning, bränning, GIS, planering, förberedelser, prescribed burning, controlled burning, GIS, planning, preparations
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1007
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1007
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Surveying methods
Language:Swedish
Deposited On:20 Mar 2012 15:09
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics