Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Axel, 2012. Röjningsformens effekt på tallens (Pinus sylvestris L.) tillväxt och kvalitetsegenskaper . Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
700kB

Abstract

Tallen (Pinus Sylvestris L.) är för den svenska skogsindustrin ett av de viktigaste trädslagen. Tallens kvalitet är påverkbar genom röjning, där röjningens intensitet och tidpunkt är avgörande för tallens diametertillväxt, årsringsbredd, kvistdiameter, krongränshöjd, stamform, juvenilvedsandel och elasticitetsmodul. Röjningsarbete utförs via olika röjningsformer, där röjningsformerna enkelställning, toppröjning, stråkröjning och korridorröjning används i svenskt skogsbruk.

Studien syftade till att utreda om det fanns signifikanta skillnader i behandlingseffekt på tallens medelhöjd, medeldiameter, kvistdiameter, krongränshöjd, höjd/diameter-kvot, elasticitetsmodul och årsringsbredd mellan röjningsformerna enkelställning, toppröjning, stråkröjning och korridorröjning. Studien syftade även till att utreda om ovanstående röjningsformer hade haft effekt på sambandet mellan elasticitetsmodul och årsringsbredd, i enskilda årsskott.

Det studerade försöket anlades år 2003 i tallungskog i Umeå, Västerbottens län. Beståndet var planterat med tall men bestod även av naturligt föryngrad gran (Picea abies (L.) Karst) och björk (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.). Studiens första steg innebar inmätning och analys av ovan nämnda variabler från respektive röjningsform. Studiens andra steg innebar urval, avverkning och analys av provbitar från tallhuvudstammar. I det tredje steget analyserades effekten av röjningsformen på sambandet mellan årsringsbredd och elasticitetsmodul, i olika årsskott.

Resultaten påvisade ingen signifikant effekt av röjningsformen på huvudstammarnas medelhöjd, medeldiameter, kvistdiameter, krongränshöjd höjd/diameter-kvot, årsringsbredd eller elasticitetsmodul. Resultaten visade att elasticitetsmodulen var negativt korrelerad mot årsringsbredd och att elasticitetsmodulen minskar med ökad höjd i trädet, främst på grund av att årsringsbredden ökar. Röjningsformen hade ingen effekt på sambandet.

Resultaten pekar på att röjningsformen inte har avgörande betydelse för huvudstammars kvalitetsutveckling i planterade tallbestånd i norra Sverige, förutsatt att röjningstidpunkt och röjningsintensitet inte skiljer sig åt.

,

Scots pine (Pinus sylvestris L.) is one of the most important tree species for the Swedish forest industry. Scots pine quality is influenced by pre-commercial thinning (PCT), where intensity and timing are affecting diameter growth, annual ring width, branch diameter, height to the living crown, stem form, percentage of early wood and modulus of elasticity. PCT is performed through various regimes, where traditional pre-commercial thinning, topping, corridor cleaning and pre-commercial line thinning have been used in Swedish forestry.

The objective of the study was to establish if there were significant differences in treatment effects on Scots pine height, diameter, branch diameter, height to the living crown, height/diameter- ratio, modulus of elasticity and annual ring width between traditional pre-commercial thinning, topping, corridor cleaning and pre-commercial line thinning. The study also aimed to investigate if the above PCT-regimes affected the relationship between modulus of elasticity and annual ring width, in individual shoots.

The studied experiment was established 2003 in Umeå, Västerbotten County, in a mixed stand dominated by planted Scots pine and naturally regenerated Norway spuce (Picea abies (L.) Karst) and birch (Betula pendula Roth & Betula pubescens Ehrh.). The studies first stage involved collecting and analysis of data from plots where the PCT-regimes were represented. Study's second stage involved harvest of selected main stems, followed by extraction and analysis of samples. Step tree analyzed the effects of PCT-regimes on the relationship between the annual ring width and modulus of elasticity in different shoots.

The results showed no significant effect of the PCT-regimes on the height of the main stems, diameter, branch diameter, height to living crown, height/diameter ratio, annual ring width or modulus of elasticity. The results showed that the modulus of elasticity was negatively correlated to the annual ring width and that the modulus of elasticity decreased with increased tree height, mainly due to increased annual ring width. PCT-regime had no effect on the relationship.

The results indicate that the PCT-regime has no significant impact of the quality development of main stems in planted Scots pine stands in northern Sweden, as long as the timing and intensity of the PCT are the same.

Main title:Röjningsformens effekt på tallens (Pinus sylvestris L.) tillväxt och kvalitetsegenskaper
Authors:Eriksson, Axel
Supervisor:Ulvcrona, Thomas and Karlsson, Anders
Examiner:Valinger, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:6
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:kvistdiameter, elasticitetsmodul, toppröjning, stråkröjning, branch diameter, modulus of elasticity, topping, corridor cleaning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1038
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-1038
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:02 Apr 2012 07:34
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics