Home About Browse Search
Svenska


Lannér, Karin, 2012. Vätskeförlust och stressrespons i samband med transport och arbete hos hästar på två olika foderstater. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
984kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Hästen är en utpräglad grovfoderätare som i det vilda spenderar större delen av sin vakna tid med att äta och söka föda. Dagens moderna sporthästar utfodras ofta med en lägre andel grovfoder och en högre andel kraftfoder för att täcka ett högt energibehov. Under en tävlingsdag utsätts våra sporthästar för stora fysiska och psykiska påfrestningar då en tävingsdag involverar transportering, arbete (fysisk prestation) samt ofta ett minskat vätske- och födointag. Det är inte helt klarlagt hur pass påverkade hästarna blir av en tävlingsdag samt om foderstaten har någon betydelse för prestation eller för deras förmåga att kompensera för dehydrering och stress. I föreliggande studie observerades sex hästar av rasen svensk varmblodig travhäst. Hästarna stod i uteboxar och studien genomfördes under hösten-vintern 2010 med yttertemperaturer på mellan +14,8 till -19,8 ºC. Hypotesen för studien var att förmågan att hantera stress och kompensera för en dehydrering skiljer sig beroende på vilken foderstat hästarna utfodras med. Hästarna var i god kondition och kördes i snabbjobb två gånger i veckan. Studien hade en cross-over design med två olika foderstater. Tre av hästarna åt först foderstat F (hög andel grovfoder) och tre åt foderstat K (hög andel kraftfoder). Efter tre veckor på foderstaten utfördes en simulerad tävlingsdag (”transportdag”) som inkluderade transportering 200km och ett arbetstest på rullmatta. Sedan bytte hästarna foderstat så att de som tidigare åt F nu åt K. Efter tre veckor upprepades den simulerade tävlingsdagen med transport och arbete på rullmatta. Hästarna hade pulsband och blodprover togs kontinuerligt. Parametrarna kortisol, glukos, hematokrit, totalt plasmaprotein samt osmolalitet mättes. Hästarnas puls under dagen registrerades samt vitkförlust och vattenintag. Dessa parametrar analyserades statistiskt med avseende på skillnad beroende av foderstat och tillfälle på dagen som blodprovet togs. Samtidigt gjordes en jämförelse med värden uppmätta hos samma hästar i vila beroende på om de hade fri eller begränsad tillgång till vatten. Även här gjordes en jämförelse med avseende på skillnader mellan foderstaterna. Hästarna i denna studie hade högre kortisol- samt glukosvärden och totala plasmaproteiner under transportdagarna på foderstat K än på foderstat F. Det tyder på att foderstaten har påverkat dessa värden troligen genom att metabolismen påverkats. Däremot sågs ingen skillnad i hematokrit, hjärtfrekvens, viktförlust, vätskeintag eller osmolalitet beroende på foderstat. Det fanns inga signifikanta skillnader efter själva transporten, hästarna upplevde den inte som särskilt stressande och ingen skillnad förelåg beroende på foderstat. Inga säkra slutsatser kan dras från vilodygnen beroende på foderstat och vattentillgång, dock sågs en tendens till högre vattenintag då hästarna åt foderastat F än foderstat K både vid fri och vid begränsad tillgång på vatten.

,

SUMMARY
Horses have developed during centuries to feed from grass and are thus specialized to digest a diet high i fibers and cellulose (high in roughage). In the wild, horses spend most if their waking hours to eat and search for food. Modern sport horses are often fed with a lower proportion of roughage and a higher proportion of concentrate feed to meet high energy demands. During a competition day our sport horses are subjected to major physical and mental challenges involving transportation, exercise (physical performance) and often a decreased feed and water intake. The effects of these challenges are not fully investigated and the total effects of stress and dehydration and their impact on performance needs to be better understood. In the present study, conducted during the fall and winter 2010, six horses of the breed Swedish Standardbred were used. They were housed in out door boxes and tempersture varied between + 14,8 to -19,8°C. The hypothesis of the study was that the ability to handle stress and to compensate for dehydration vary depending on the diet fed to the horses. The horses, which were in full fitness, were exercised twice a week. The study had a crossover design with two different diets. Three of the horses were first fed a diet high in roughage (diet F) and three of the horses were fed a diet with a high proportion of concentrate feed (diet K). After three weeks the horses perfomed a simulated competition day including transportation and a exercise test on a treadmill. The horses then switched diets so that horses that previously ate diet F now ate diet K. After another three weeks the simulated competition day was repeated. The horses had heart rate monitors during the test day and blood samples were taken continuously. The parameters measured were cortisol, glucose, hematocrit, total plasma protein and osmolality. The horses heart rates during the day were registered as well as weight loss and water intake. The parameters were analyzed statistically with regards to difference depending on diet and at which time of day the blood sample was taken. Also, a comparison was made with values obtained from the same horses at rest, depending on wheather they had limited or unlimited access to water. Again, a comparison was made with regards to differences between the diets. The horses in this study had higher cortisol, glucose and and total plasma proteins levels during the test day on diet K than diet F, leading to the conclusion that the diet affected these parameters. A possible explanation to that is a changed metabolism. However, there were no differences in hematocrit, heart rate, weight loss, fluid intake and osmolality between the diets. There were no significant differences in any parameters after transport, the horses experienced it as mildly stressful, and there were no differences dependending on the diet. No final conclusions can be made from the values obtained at rest depending on diet and water-regime, however, there was a tendency towards a higher water intake when horses were fed diet F than when fed diet K, both with free and limited acess to water.

Main title:Vätskeförlust och stressrespons i samband med transport och arbete hos hästar på två olika foderstater
Authors:Lannér, Karin
Supervisor:Kristina, Dahlborn
Examiner:Jansson, Anna
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:39
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:häst, stress, glukos, foder, transport, vätskeförlust, osmolalitet, hematokrit, total plasmaproteinkoncentration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-996
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-996
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:13 Mar 2012 09:30
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics