Home About Browse Search
Svenska


Sars, Liisa, 2012. Röjningsformens effekt på den yttre kvalitén hos björkstammar när beståndet närmar sig första gallring. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
547kB

Abstract

Virke av björk (Betula pendula och Betula pubescens) används främst som massaved och brännved. Dock finns efterfrågan på sortiment som fanertimmer och tumstockstimmer med höga krav på kvalitet. Nuvarande kvalitetskriterier för sågtimmer av björk avser grova stockar och berör antal och storlek av kvistar, andel rödkärna samt stockens rakhet. Ett björkbestånd som skall generera stammar av hög kvalitet kan kräva ett intensivt och anpassat skötselsystem där röjningen är central. Vid röjningen väljs det framtida beståndets huvudstammar och de oönskade sågas av. Röjningen har traditionellt utförts genom att röjstammar kapas nära marken för att minimera risken för stubbskott. Vid en toppröjning, där man kapar av stammarna på en högre höjd än traditionellt, fortsätter röjstammarna att leva under en tid vilket kan påverka utvecklingen av de kvarvarande stammarnas kvalitet i rätt riktning.
Ett röjningsförsök anlades 1994 i syfte att undersöka höjdtillväxten hos toppröjda röjstammar, höjdtillväxten hos huvudstammar samt även huruvida toppröjning gav någon effekt på huvudstammarnas stamkvalitet. Resultatet efter inventeringen 2000 visade då att toppröjning hade haft effekt på en rad variabler, exempelvis höjd till grönkrona, diameter på grövsta kvist och antal klykor. Denna studie med inventering 2011 är en uppföljning på försöket, med syfte att undersöka om effekten av toppröjning fortfarande kan återfinnas på yttre kvalitetsegenskaper hos huvudstammar av björk, när beståndet närmar sig gallring.
Fältförsöket anlades i ett naturligt föryngrat glasbjörksbestånd i Furunäs, Västerbotten och är designat som ett randomiserat blockförsök med tre upprepningar (blockat utifrån stamantal) och fyra behandlingar (totalt 12 parceller); traditionell röjning, ingen röjning, toppröjning på 40 procent av huvudstammarnas medelhöjd samt toppröjning på 70 procent av huvudstammarnas medelhöjd vilket då var knappt två meter. Försöket har sedan röjts, traditionellt en andra gång år 2003. Datamaterialet har analyserats med hjälp av variansanalys med avseende på en rad olika kvalitetsvariabler.
Resultatet visar att toppröjningen har viss kvarlevande effekt på beståndet då en signifikant skillnad kunde återfinnas på krongränsens höjd, som var högst för toppröjning på 70 procent av medelhöjden och lägst för traditionell röjning. Resultatet visar även att täthet påverkar stamformen då en signifikant skillnad finns för antalet tvärkrökar, där ett högt stamantal gav lägre antal tvärkrökar. Troligtvis har en del av behandlingseffekten gått förlorad då den andra röjningen i beståndet genomfördes traditionellt.

,

Birch (Betula pendula and Betula pubescens) in Sweden is mainly used as pulpwood or firewood. However there is some demand for high quality logs of birch timber. Current criteria’s for sawn timber concerns logs of wide diameters, the amount and size and branches, amount of read core and the stem straightness. A stand of birch where the aim is to produce quality logs requires an intense and adapted management where the precommercial thinning is central. In the precommercial thinning the main stems are selected and the unwanted ones are cut off. Traditionally the precommercial thinning is performed by cutting the stems close to the ground, to reduce the risk of sprouting. After a so called topping where the secondary stems are cut at a higher level above ground, the secondary stems continue to live for a period, which can affect the development and shape of the residual stems.
In 1994 a precommercial thinning field experiment was established, with the aim to investigate the height development of topped secondary stems as well as main stems, and also study whether the topping gave any effect on the stem quality of main stems. After an inventory in 2000, the results showed that topping affected a number of variables connected to stem quality, for instance height to the living crown, number of forks and diameter of thickets branch. This study with an inventory in 2011 is a follow up study, with the aim to investigate if the initial effects of topping on stem quality remains when the stand is approaching the first thinning.
The study was established in a naturally regenerated birch stand, dominated by Betula pubescens former farmland in Furunäs, Västerbotten. The study was designed as a randomized block design with three blocks (of different stand density) and four treatments (in total 12 plots); traditional precommercial thinning, no thinning, topping at 40 percent of the main stems mean height and topping at 70 percent of the main stems mean height. The experiment has then been precommercially thinned a second time in 2003. The data was analyzed with an analysis of variance (ANOVA) with respect to a variety of quality variables.
The result showed that topping still, at the first precommercial thinning, have some effect on the stand; a significant difference was found for the height to the living crown, which was highest for the treatment topping at 70 percent of the mean height and lowest for traditional precommercial thinning. The result also showed that initial stand density affected stem shape where a high initial stand density gave a higher number of non crooked stems than low density. However, a part of the treatment effect was probably lost due the second precommercial thinning which was done traditionally.

Main title:Röjningsformens effekt på den yttre kvalitén hos björkstammar när beståndet närmar sig första gallring
Authors:Sars, Liisa
Supervisor:Karlsson, Anders
Examiner:Valinger, Erik
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens ekologi och skötsel
Volume/Sequential designation:2012:1
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:glasbjörk, röjning, skogsskötsel, toppröjning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-993
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-993
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2012 15:24
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page