Home About Browse Search
Svenska


Vidman, Matilda, 2012. Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi hos hund : en journalstudie samt analys av antinukleära antikroppar, ANA. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
576kB

Abstract

Symmetrisk Lupoid onychodystrofi, SLO, beskrevs för första gången på mitten av 90-talet. Sjukdomen karaktäriseras av att alla klor avlossas inom en kort tidsperiod utan att andra samtidiga systemiska fynd ses. Den bakomliggande
orsaken till sjukdomen är ännu inte känd, men eftersom liknande histologiska fynd som vid systemisk lupus erythematosus, SLE och kutan lupus erythematosus, LE, kan identifieras har en autoimmun bakgrund misstänkts.
Hörnstenen i SLE-diagnostiken är ANA-test, för att påvisa cirkulerande antinukleära antikroppar. I enstaka studier har man tidigare hos vissa hundar med SLO kunnat påvisa ANA.
Syftet med den här studien har varit att göra ANA-test på hundar med symmetrisk kloavlossning och SLO, samt att genom journalstudier beskriva hur sjukdomen ser ut i Sverige idag.
Hundar provtagna och testade för ANA är sju bearded collies, fem riesenschnauzer, tre Rhodesian ridgeback och en toypudel samt tolv kontrollhundar av raserna bearded collie, riesenschnauzer och Rhodesian ridgeback. Samtliga hundar var negativa för ANA. Detta tillsammans med
uppgifter från litteraturen leder till slutsatsen att ANA-test vid symmetriska kloproblem utan tecken på systemisk sjukdom har begränsat diagnostiskt värde.

I journalstudien har framförallt behandling och behandlingsresultat undersökts. Tjugofem svenska hundar med SLO och symmetrisk kloavlossning inkluderades, hos 14 av dessa bedömdes behandlingsresultatet ge bra effekt, medan en hund avlivades på grund av kloproblemen. Många hundar fick en kombination av olika behandlingar, bytte behandling eller ändrade dos. Fettsyror och steroider var vanliga behandlingar med 22 respektive 11 fall. Andra använda läkemedel var pentoxifyllin samt azathioprin. Sekundärinfektioner i klo och klofals var vanligt och 18 hundar blev behandlade med antibiotika initialt.

Enligt journalstudien framkom att fettsyror ofta ger ett bra behandlingsresultat samt låg förekomst av bieffekter, varför detta kan anses vara ett bra förstahandsval för behandling av symmetrisk kloavlossning. Vid uteblivet, eller
otillräckligt, behandlingssvar kan dock behandlingen behöva ändras/kompletteras.

Behandlingen är ofta livslång och recidiv kan trots detta ses.

,

Symmetrical lupoid onychodystrophy, SLO, was first described in the mid
nineties. The disorder is characterized by all claws being sloughed during a short
period of time without concurrent systemic signs of disease. The underlying cause
for the disease is yet unknown, but due to similar histological findings, such as for
systemic lupus erythematosus, SLE and for cutaneous lupus erythematosus, LE,
an autoimmune background has been suspected. The key to diagnosing SLE is
ANA-testing for detecting circulating antinuclear antibodies. In a few previous
studies, a small number of dogs with SLO have been ANA positive.
This study’s aims are to test for ANA in dogs with symmetrical sloughing of the
claws and SLO, and through studies of patient charts, to formulate a description of
the disorder in Sweden today.
The dogs tested for ANA included seven Bearded Collies, five Giant Schnauzers,
three Rhodesian Ridgebacks and one Toy Poodle. Twelve dogs were used as
controls, including the following breeds: Bearded Collies, Giant Schnauzers and
Rhodesian Ridgebacks. All dogs tested negative for ANA. These results, together
with information from the literature, leads to the conclusion that ANA testing in
symmetrical claw disorders without signs of systemic disease has limited
diagnostic value.
In the case report, in particular different therapies and the outcome of treatment
have been studied. Twenty-five Swedish dogs with SLO and symmetric claw
disorders were included; fourteen of these were considered to have good response
after medical treatment, while one dog had to be euthanized as a result of the claw
disorder. In many cases treatments were changed, doses were altered or a
combination of different therapies was given. Orally administered fatty acids and
steroids were commonly used as treatments for 22 and 11 cases respectively.
Other drugs used were pentoxifylline and azathioprine. Secondary infection of the
claw and claw fold were common and 18 dogs were given initial antimicrobial
treatment.
According to the case study the results of treatments using fatty acids is often
good and has little adverse side effects, which is why this may be considered a
good first choice for the treatment of symmetrical claw disorders. In the case of
no response, or an inadequate response, however, the treatment might need to be
changed or other drugs added to control the disorder. The treatment is often lifelong
but relapses may occur.

Main title:Symmetrisk Lupoid Onychodystrofi hos hund
Subtitle:en journalstudie samt analys av antinukleära antikroppar, ANA
Authors:Vidman, Matilda
Supervisor:Hamlin, Helene
Examiner:Jones, Bernt
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:24
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:Onychodystrofi, Onychomades, Kloavlössning, ANA
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-971
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-971
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:01 Mar 2012 09:01
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics