Home About Browse Search
Svenska


Nylén, Rebecka, 2012. Tyreoideastimulerande hormon (TSH) hos katt : preliminära normalvärden samt kliniska användningsområden. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
571kB

Abstract

Kattens vanligaste endokrina sjukdom är hypertyreoidism. Hypotyreoidism i sin primära form är å andra sidan mycket ovanligt och hos katt förekommer hypotyreoidism främst som en iatrogen sjukdom till följd av överbehandling av hypertyreoidism. Tyreoideastimulerande hormon (TSH) är ett hormon som har stor roll i regleringen av tyreoideas aktivitet och styrs via negativ feedback.

Ett syfte med denna studie var att fastställa preliminära referensvärden för TSH hos katt med kemiluminisent immunometrisk analys (canine TSH, Immulite 2000). Blodprov togs på 52 kliniskt friska katter i åldrarna 1-13 år för analys av TSH och tT4. Det preliminära referensintervallet för TSH på katt fastställdes till < 30 mU/L, vilket motsvarar < 0,28 ng/mL. Ingen statistisk signifikant skillnad kunde ses i TSH- eller tT4-värden, varken mellan kön eller mellan åldersgrupper.

Studien undersökte även möjligheten att använda cTSH som ett diagnostiskt hjälpmedel vid misstanke om tyreoideasjukdom hos katt. I 91 prover som inkom för analys av tT4 till Klinisk kemiska laboratoriet UDS analyserades även cTSH. Journalerna för dessa patienter studerades för att utvärdera hur TSH låg i förhållande till tT4 vid olika sjukdomstillstånd, och delades därefter in i sex kategorier. Hos de katter med tT4 över referensintervallet, både hos dem med nyupptäckt hypertyreoidism samt hos dem med otillräckligt behandlad hypertyreoidism, låg TSH under metodens lägsta mätvärde i samtliga 24 prov. Hos de katter som stod på behandling för hypertyreoidism och hade tT4-värde under referensintervallet låg TSH högt i fem av åtta prov, vilket tyder på överbehandling, det vill säga iatrogen hypotyreoidism. TSH följer alltså tT4 som förväntat i majoriteten av fallen, det vill säga ligger lågt då tT4 ligger högt samt ligger högt då tT4 ligger lågt. Det förekom även 11 katter utan någon känd tyreoideasjukdom som hade lågt tT4 men normalt TSH. Flera av dessa led av allvarliga sjukdomar såsom diabetes ketoacidos, pyometra eller grava lungförändringar. En katt avvek från det förväntade mönstret genom att ligga högt i TSH utan några övriga tecken på hypotyreoidism.

Resultaten tyder att TSH i de flesta fall följer tT4 som förväntat vid olika typer av sjukdomstillstånd och därför har potential att användas i kliniskt arbete. Metodens lägsta mätvärde ligger dock inom referensintervallet, vilket gör att TSH ej kan användas för diagnostik av hypertyreoidism. TSH-analys kan vara värdefullt som en del i att utesluta hypertyreoidism eller för diagnostik av hypotyreoidism.

,

Hyperthyroidism is the most common endocrine disorder in cats. Hypothyroidism is, on the other hand, very rare and occurs mainly as an iatrogenic disease as a result of excessive treatment of hyperthyroidism. Thyroid stimulating hormone (TSH) is responsible for regulating the thyroid activity.

One purpose of this study was to determine preliminary reference values for serum TSH in cats, using chemiluminisent immunometric analysis (canine TSH, Immulite 2000). In 52 clinically healthy cats, aged 1-13 years, blood samples were taken for analysis of TSH and tT4. The preliminary reference values for TSH in cats was determined to < 30 mU/L (< 0. 28 ng/mL). No statistically significant difference was found in TSH or tT4, neither between the sexes nor between different groups of age.

This study also examined if cTSH-analysis could be of value in clinical situations. In 91 samples, sent to Clinical Pathology Laboratory UDS for tT4-analysis, cTSH analysis was performed. The journals of these cats were studied to evaluate how TSH concentration was in relation to tT4 at different states of disease, and were then divides into six categories. In those cats with tT4 above the reference range, both in those with newly discovered hyperthyroidism as well as in those with inadequate treated hyperthyroidism, TSH was below the measuring range in all 24 samples. In eight samples from cats that were treated for hyperthyroidism and had tT4 below the reference range, TSH was high in five samples which indicate excessive treatment, that is, iatrogenic hypothyroidism. In the majority of cases, TSH follows tT4 as expected, i.e. TSH is low when tT4 is high and TSH is high when tT4 is low. There were also 11 cats without any known thyroid sickness with low tT4 and normal TSH. Several of these cats had serious diseases such as diabetic ketoacidosis, pyometra or severe pulmonary disease. One cat differed from the expected pattern, as he had high THS without any other signs of hypothyroidism.

These results indicate that TSH in most cases follows tT4 as expected in various states of diseases, and therefor has potential for clinical use. However, the reference range and the method of analysis’s lowest point of measurement overlap, which means that TSH cannot be used to diagnose hyperthyroidism. TSH can be of value as a part of excluding hyperthyroidism, or in the diagnosing of hypothyroidism.

Main title:Tyreoideastimulerande hormon (TSH) hos katt
Subtitle:preliminära normalvärden samt kliniska användningsområden
Authors:Nylén, Rebecka
Supervisor:Jones, Bernt
Examiner:Emanuelson, Ulf
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:14
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:TSH, katt, hypertyreoidism, hypotyreoidism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-964
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-964
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Feb 2012 12:49
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics