Home About Browse Search
Svenska


Lindberg, Regina, 2011. Hur rör sig polisens tjänstehundar? : en pilotstudie gällande tjänstehundars rörelsesymmetri mätt med tryckmätningsmatta. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
768kB

Abstract

Sammanfattning
Bakgrund
Det är i Sverige svårt att tillgodose behovet av cirka 450 tjänstehundar och gällande hälsa är uppfattningen bland användarna att hundarnas fysiska hållbarhet blivit sämre. Med hänsyn till att det lider brist på tjänstehundar och att de tas ur tjänst tidigare än önskat vore det av stort värde att kunna förlänga en polishunds tjänstgöringstid. Ett sätt att förverkliga detta kan vara att använda undersökningstekniker vilka tidigt kan fånga upp lindriga förändringar i rörelsesymmetri, förändringar som kan vara ett första tecken på smärta. En tryckmätningsmatta kan registrera små förändringar i hur hunden belastar sina ben, förändringar som är svåra att se med blotta ögat. Det kan därför vara av intresse att ta fram ett normalmaterial för tjänstehundar så att det med tryckmätningsmattans hjälp tidigt går att upptäcka om en stoisk tjänstehund har ett förändrat rörelsemönster.
Syfte & hypotes
Syftet var att använda en tryckmätningsmatta för att skapa ett normalmaterial för en tjänstehundspopulation gällande parametrar registrerade med tryckmätnings-mattan. Hypotesen var att tjänstehundar har liknande symmetri vad gäller belastning av tassarna, samt fördelning av maximal vertikal kraft (peak vertical force, PVF) och vertikal belastning under tid (vertical impulse, VI) som tidigare studier visat hos andra raser.
Material & metod
I studien deltog tolv tjänstehundar, (schäfer, malinois och holländsk herdehund), av vilka sju inkluderades i data- och materialbeskrivningen. Hundarna genomgick en klinisk undersökning och fick sedan vänja sig att gå över mattan (Walkway TM system High Resolution HRV4) så att de gick lugnt utan att dra i kopplet. De registrerades i skritt till dess att minst två tagningar ansågs tillfredsställande. Målet var att hundarna, utan spänt koppel, skulle röra sig rakt över mattan med huvudet riktat framåt och centrerat kring medellinjen.
Resultat
Medelvärdet av PVF och VI i procent kroppsvikt på frambenen var 58 % respektive 27 %, och på bakbenen 42 % respektive 18 %. Alla symmetrivariabler var symmetriska med en fördelning nära 1,00, utom PVF fördelningen mellan fram- och bakben vilken var 1,43.
Slutsats
Medelvärde och standardavvikelser för spatio-temporala variabler togs fram på en tjänstehundspopulation. PVF, VI och symmetri mätt på tjänstehundar i skritt med hjälp av en tryckmätningsmatta överensstämde med värden rapporterade hos greyhounds.

Abstract
Background
It is in Sweden difficult to meet the need for about 450 police canines and when it comes to health issues it is believed that the dogs’ physical endurance has become worse. Considering the fact that there is a lack of police canines and that the dogs are taken out of duty earlier than what is wished for, it would be of great value to be able to lengthen the working life of a police canine. One way of accomplishing this could be to use methods of gait-analysis that early on might detect small differences in gait-symmetry, differences that may be a first sign of pain. A pressure walkway system (PWS) can register small differences regarding the forces that are present during a dogs walk, differences that can be difficult to see just by watching. It could therefore be of interest to establish a protocol regarding the gait of healthy police canines, so that the PWS can be used to early on detect if a stoic police canine is having an altered gait-symmetry.
Purpose & hypothesis
The purpose of this pilot study was to establish a protocol regarding the gait of healthy police canines by using a PWS. The hypothesis was that police canines have similar symmetry, and ratio of peak vertical force (PVF) (% BW) and vertical impulse (VI) (% BW * s) to what is reported in other breeds.
Material & metod
Twelve police canines (German Shepherd, Malinois, Dutch Shepherd) from the police force in Stockholm participated in the study, seven of them were included in the description of data and material. The dogs were clinically examined, and then allowed to walk over the PWS (Walkway TM system High Resolution HRV4) until they were relaxed and did not pull the leash. At least two valid trials at a walk were required per dog. The goal was to have the dogs walk straight over the PWS with a centered head direced forward.
Results
The mean PVF and VI as a percentege of body weight in the forelimbs were 58 % and 27 %, respectively, and those of the hindlimbs were 42 % and 18 %, respectively. All variables of symmetry were symmetrical with a ratio close to 1.00, except for the PVF front/hind which was 1.43.
Conclusion
The mean values and standard deviations regarding spatio-temporal variables were collected and a protocol regarding the walking gait of healthy police canines was established. The walking gait of police canines regarding PVF, VI and symmetry, measured with the PWS was similar to that reported in greyhounds.

Main title:Hur rör sig polisens tjänstehundar?
Subtitle:en pilotstudie gällande tjänstehundars rörelsesymmetri mätt med tryckmätningsmatta
Authors:Lindberg, Regina
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Kvart, Clarence
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2011:58
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:tryckmätningsmatta, rehabilitering, rörelseanalys, hältutredning, polis, tjänstehund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-952
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-952
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:27 Feb 2012 14:33
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 07:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics