Home About Browse Search
Svenska


Vesterlund, Karin, 2012. Elektrokardiografiska fynd hos dobermann med och utan dilaterad kardiomyopati. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
764kB

Abstract

SAMMANFATTNING
Dilaterad kardiomyopati (DCM) är en ärftlig, primär hjärtmuskelsjukdom som är mycket vanligt förekommande hos dobermann. Sjukdomens förlopp har tre stadier. Det första stadiet innebär att sjukdomen föreligger men kan enbart påvisas vid histologisk undersökning av hjärtmuskelvävnad. Det prekliniska stadiet innebär att inga sjukdomstecken ses hos hunden, men förändringar, såsom hög förekomst av kammarextraslag och dilatation av vänster kammare, kan hittas med hjälp av elektrokardiografi (EKG) och ekokardiografi. I det overta (kliniska stadiet) uppvisar hunden sjukdomstecken som nedsatt arbetsförmåga, trötthet, hosta samt kachexi. Många hundar dör i denna fas i akut hjärtdöd utan föregående sjukdomstecken.
Det prekliniska stadiet utgör ett problem ur avelssynpunkt, eftersom hundarna är till synes friska och därför används i avel. Det i dagsläget enda sättet att finna hundar i det prekliniska stadiet är genom undersökning med EKG och ekokardiografi. Med ett konventionellt EKG som spelas in under några minuter är det stor risk att missa kammarextraslagen, som kommer intermittent under dygnet. Därför rekommenderas undersökning med 24 timmars-EKG (Holter).
Syftet med studien var att undersöka hur väl Holterundersökning fungerar för att utvärdera hjärtrytm och hjärtfrekvens hos dobermann, inklusive Holtersystemets för- och nackdelar samt eventuella praktiska problem. Syftet var även att analysera elektrokardiografiska fynd hos dobermann av olika ålder och kön, hos såväl friska hundar som hundar med DCM.
Tjugoen hundar (tolv tikar, nio hanar) i olika åldrar undersöktes med 24-timmars Holter.
Hjärtfrekvensen hos samtliga hundar varierade mycket under dygnet. Antalet kammarextraslag varierade kraftigt mellan hundarna och kom mycket spritt över dygnet. Hanarna hade fler kammarextraslag än tikarna. Även antalet förmaksextraslag varierade mycket mellan hundarna och i spridning över dygnet. Antalet förmaksextraslag var högre hos de hundar som hade många kammarextraslag.
Praktiska problem fanns i form av att få utrustningen att sitta på plats under hela inspelningstiden, samt att analysen av inspelningen var mycket tidskrävande. Sammanfattningsvis är Holter ett mycket bra verktyg för att identifiera dobermann med onormalt många kammarextraslag och därmed hundar som har preklinisk DCM.

SUMMARY
Dilated cardiomyopathy (DCM) is an inherited, primary myocardial disease that is very common in the Doberman Pinscher. The course of the disease has three stages. The first stage denotes dogs in which the disease may only be detected using histopathology. The preclinical stage denotes dogs with no apparent clinical signs but abnormalities such as ventricular premature complexes (VPCs) and dilatation of the left ventricle can be found with electrocardiography and echocardiography. In the overt (clinical) stage the dog shows clinical signs, such as exercise intolerance, lethargy, cough and cachexia. Many dogs die suddenly without showing any previous clinical signs.
The preclinical stage poses a problem from the breeding point of view, because dogs appear healthy and thereby are used for breeding. The only currently available methods which can identify the preclinical dogs are electrocardiography and echocardiography. With a conventional ECG recorded during a few minutes there is a high risk of missing VPCs. An ambulatory long term ECG (Holter) is therefore recommended.
The purpose of this study was to examine the utility of Holter for assessment of heart rhythm and heart rate in Doberman Pinschers, including advantages and disadvantages of the Holter system and potential practical problems. The purpose was also to compare electrocardiographic findings in Doberman pinschers of different age and sex, in both healthy dogs and dogs with DCM.
Twentyone dogs (twelve bitches, nine male dogs) of different ages were examined by 24 hour Holter recordings.
Heart rate in all dogs varied greatly during the day. The number of VPCs varied greatly between dogs and throughout the day. The male dogs had more VPCs than the bitches. The number of atrial premature contractions (APCs) also varied greatly between the dogs and throughout the day. The number of APCs was higher in the dogs having many VPCs.
In conclusion, there are some practical problems, in the terms of getting equipment to stay in place during the entire recording time. Also, the analysis of the recording is very time consuming. However, Holter is a very good method to identify Doberman Pinschers in the preclinical stage of DCM.

Main title:Elektrokardiografiska fynd hos dobermann med och utan dilaterad kardiomyopati
Authors:Vesterlund, Karin
Supervisor:Höglund, Katja and Häggström, Jens and Ljungvall, Ingrid
Examiner:Dahlborn, Kristina
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:22
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:kardiomyopati, DCM, elektrokardiografi, EKG, Holter, dobermann
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-922
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-922
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Miscellaneous animal disorders
Language:Swedish
Deposited On:15 Feb 2012 07:48
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:25

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics