Home About Browse Search
Svenska


Smedberg, Klara, 2012. Brunstvisningsförmåga hos mjölkkor - en beteendenstudie. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( AXX). Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Oestrus in dairy cattle has changed over the last decades; the intensity of oestrus has declined and the duration decreased. Several studies have shown that not all dairy cows stand to be mounted, and that oestrus expression in many cases may be characterized by other behaviours. The aim of this study was to investigate oestrus behaviour in a herd of todays’ high producing dairy cattle. The study was carried out at Jälla naturbruksgymnasium in Uppsala during one week in January 2011. Twenty-eight cows (28 Swedish red breed and 10 Holstein) were included in the study, and 9 (7 Swedish red breed and 2 Holstein) of these ovulated during the study. For comparison of behaviour during oestrus with behaviour during other periods of the oestrus cycle, 9 control cows were chosen from the remaining 19 cows included in the study. The cows were observed for 4 periods á 2 hours each day during one week. The number of times a cow performed or received a sexual or social behaviour, or showed restlessness, was recorded. A comparison was made between the results from the behavioural study and the registrations from the regular oestrus detection routine in the herd, and a difference in oestrus expression was seen for several cows. Standing oestrus was observed in 44 % (4/9) of the cows. Mounts/attempts to mount were the most common sexual behaviour, followed by chin-resting. Activity increased drastically during oestrus compared to other periods of the oestrus cycle, for sexual behaviours as well as for social behaviours and restlessness. The proportion of mounts/attempts to mount was three times greater during oestrus compared to during non-oestrus. However, the proportion of head butts was smaller during oestrus compared to non-oestrus. Oestrus expression was strongest when more than one cow was in oestrus at the same time. Sexual activity was highest during nighttime. The study also supports findings in previous research reports that the oestrus period has shortened during recent decades; only one of the four cows that stood to be mounted during the study did so during more than one observation period of 2 hours. No oestrus expression was shown by cows that had their first ovulation after calving. Oestrus expression was also weak at the second ovulation. A distinct oestrus expression was shown from ovulation number three. In conclusion, the results from this study are in line with what has been reported in studies from other countries in recent years – that the character of oestrus in dairy cattle has changed, and that the duration of oestrus has decreased.

,

Mjölkkornas brunst har förändrats de senaste decennierna; styrkan på brunsten har avtagit och längden förkortats. Flera studier har visat att ståreflex under brunsten inte längre uppvisas av alla kor, och att brunstvisningen i många fall istället karakteriseras av andra beteenden. Syftet med den här studien var att undersöka vilka brunstsymtom som uppvisades i en besättning med dagens högproducerande mjölkkor. Studien utfördes vid Jälla naturbruksgymnasium i Uppsala under en vecka i januari 2011. I studien ingick 28 kor (18 SRB och 10 holstein), och 9 (7 SRB och 2 holstein) av dessa hade ägglossning under studien. För att kunna jämföra beteendet under brunst med beteendet under andra brunstcykelstadier valdes 9 kontrolldjur ut från de resterande 19 korna som ingick i studien. Korna observerades under 4 perioder á 2 timmar varje dygn under en vecka. Registreringar gjordes av antal gånger en ko utförde eller mottog ett sexuellt eller socialt beteende, eller uppvisade oro. Resultatet från beteendestudien jämfördes med registreringar från besättningens ordinarie brunstpassning, och för flera kor förelåg skillnader i brunstvisningsförmåga. Ståreflex uppvisades av 4 av de 9 korna (44 %) som hade ägglossning under studien. Upphopp/ upphoppsförsök var det sexuella beteende som utfördes i högst utsträckning, följt av kindvila. Aktiviteten ökade kraftigt under brunst jämfört med under andra brunstcykelstadier. Andelen upphopp/upphoppsförsök var tre gånger så stor under brunst jämfört med under icke-brunst. Däremot var andelen stångningar lägre under brunst jämfört med under icke-brunst. Tydligast brunstvisning sågs när flera kor var i högbrunst samtidigt. Den sexuella aktiviteten var som störst under natten. Vidare styrker studien uppfattningen att mjölkkornas brunst förkortats de senaste decennierna; endast 1 av de 4 kor som uppvisade ståreflex gjorde detta under mer än en observationsperiod á 2 timmar. De kor som hade sin första ägglossning efter kalvning visade inget brunstbeteende, och brunstvisningen var svag även vid ägglossning nummer två. Först från och med ägglossning nummer tre efter kalvning sågs en tydlig brunstvisning. Sammanfattningsvis är resultaten från denna studie i linje med vad som rapporterats i studier från andra länder under de senaste åren – att karaktären på mjölkkornas brunst har förändrats, och att brunstlängden har förkortats.

Main title:Brunstvisningsförmåga hos mjölkkor - en beteendenstudie
Authors:Smedberg, Klara
Supervisor:Berglund, Britt
Examiner:Lundeheim, Nils
Series:Examensarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Veterinärprogrammet
Volume/Sequential designation:2012:18
Year of Publication:2012
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:3050A Veterinary Medicine Programme (admitted before July 1, 2007) 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:mjölkkor, brunst, brunstvisning, ståreflex
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-902
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-902
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Reproduction
Language:Swedish
Deposited On:01 Feb 2012 08:32
Metadata Last Modified:12 Jul 2024 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics