Home About Browse Search
Svenska


Persson, Fredrik, 2006. Sprutkapacitet och antalet spruttimmar på två Söderslättgårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Other

[img]
Preview
PDF
176kB

Abstract

Jordbruken i Sverige tenderar att bli allt större och större. Expansionen hos vissa enheter har den sista tiden varit väldigt stora. Maskinkostnaderna måste hela tiden hållas på ett minimum och många rationaliseringar görs för att uppnå detta. Detta får till följd att samma maskiner som gick på en begränsad areal används nu effektivare och utnyttjas bättre.

Om man ser till växtskyddsbekämpningen finns det regler och miljöaspekter att ta hänsyn till i stor utsträckning. Dessa får inte tummas på! Frågan är var gränsen ligger för
en gårds sputkapacitet för att kunna utföra bekämpningen under de rätta förhållandena. I detta arbete har har två Söderslättsgårdar studerats för att undersöka vilka faktorer som påverkar sprutkapaciteten. Den ena gården på 995 ha har en Danfoil självgående spruta och den andra gården på 264 ha en bogserad Hardi Commander. En viktig skillnad mellan ekipagen är att Danfoilsprutan har luftassistans och Hardisprutan konventionella spridare.

Liknande undersökningar har gjorts, bl.a. från Hardi där de jämför sin konventionella teknik med deras TWIN system som innebär luftassistans. Här görs beräkningar med hänsyn till teknikens betydelse för vätskemängd och vindavdrift. I detta fall har jag utgått från maj månads bekämpning 2005 och jämfört detta med SMHI:s väderdata för samma period. Med utgång från detta har kapacitetsmaximum kunnat fastställas för denna period.

Resultatet av undersökning visade att det skiljer mycket på kapaciteten vid val av sprutteknik. Efter att studerat väderdata för perioden framkom det att RO:s
luftassisterade spruta klarade av att spruta 1710 ha där Egonsborg under samma period klarar 635 ha. Med rätt teknik för att motverka vindavdriften och reducera vätskemängden kan man uppnå mer än en fördubbling av kapaciteten.

Maj månad 2005 gav väldigt goda förhållanden för bekämpning. Lite nederbörd och låga
vindhastigheter möjliggjorde bekämpning under de bästa förhållandena. Båda gårdarna
hade inga större problem att hinna med sina arealer. Första sprutningen i betorna, som kan behövas göras på en gång i hela odlingen, var det enda som visade att gårdarnas
sprutkapacitet skulle vara något låg.

Vid bedömning av resultatet bör man ha i åtanke att maj 2005 var en extremt bra månad för bekämpning. Med väderfacit i hand skulle man kunna spruta väldigt stora arealer med ekipagen. När det gäller sprutning gäller det att ta hänsyn till läglighetseffekten i högsta grad. Man måste rätta sig efter de sämsta åren och kunna klara av sin bekämpning på ett tillfredsställande sätt även då. Därför blir det överkapacitet ett år som detta med så goda betingelser.

,

Many farms in Sweden tend to be larger and larger. At some farms, this expansion has accelerated during the last few years. Machinery costs must be kept to a minimum and
rationalizations is carried out all the time. The same machinery that has worked on a smaller area is now used more effective and on larger acreage.

In plant protection there are rules and environmental factors to take in consideration.
These may not be interfered. The question is what the limit on a farm sprayer is to do the work under the right circumstances. In this study, two farms have been studied to find out which factors effects the spraying capacity the most. One farm has 995 ha and a self propelled Danfoil sprayer and the other farm, with 264 ha, has a towed Hardi
Commander sprayer. An important difference between the two is that the Danfoil is air assisted and the Hardi Commander has conventional nozzles.

Similar studies has been done, among others by Hardi, were they compared conventional techniques with their own air assisted TWIN system. Calculations with consideration to
liquid rate and wind drift are made. In this project I have worked with documented spraying occasions in May and compared that with the weather data from Sweden
National Weather Institute. The maximum capacity has been calculated.

The result shows great difference in spray capacity with different spraying technique. After studying weather for the period, the self propelled sprayer would be able to spray 1710 ha when the other sprayer would spray 635 ha. With right technique to prevent wind drift and reduction of the liquid rate one can achieve more than twice the capacity. May 2005 had very good weather conditions. Little rain and low wind speeds made the best spraying conditions. None of the farms had any trouble to spray their acreage. The first sugar beet spraying, which some times have to be done all at once, was the only thing that showed a capacity shortage.

One has to keep in mind that May 2005 was an extremely nice month. With the weather data on hand, one could have sprayed very large acreages. When spraying the fields it is
always important to do the work in time. Even the worst years (in terms of weather), spraying capacity needs to be large enough. That is why, a year like this, we find this
result with over capacity.

Main title:Sprutkapacitet och antalet spruttimmar på två Söderslättgårdar
Authors:Persson, Fredrik
Supervisor:Nilsson, Johan
Examiner:Svensson, Sven-Axel
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2006
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LMP Agricultural and Rural Management Programme (admitted before July 1, 2007) 120 HEC
Supervising department:Other
Keywords:växtskyddsbekämpning, sprutkapacitet, sprutteknik, bekämpning, spruttimmar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-858
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-858
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Protection of plants - General aspects
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Additional Information:Godkänd vid Institutionen för Landskaps- och trädgårdsteknik
Deposited On:12 Jan 2012 13:30
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics