Home About Browse Search
Svenska


Engström, Lisa, 2011. Marknadsundersökning för högvärdiga produkter ur klenkubb. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Products

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Detta examensarbete har gjorts i samarbete med AB Karl Hedins sågverk i Krylbo i form av en marknadsundersökning. Syftet med marknadsundersökningen är att identifiera intressanta kundsegment för högvärdiga varor sågade ur timmer med en diameter mellan 9-13 cm och att utröna vilka egenskaper hos erbjudandet från leverantören som är viktigt inom dessa segment. Syftet är också att samla in data för att göra lönsamhetsberäkningar på de sågade varor som kunderna kan vara intresserade av. Marknadsundersökningen samlar således in data för att avgöra om det kan vara aktuellt att satsa på nya kundsegment och vad som bör has i åtanke för att göra detta på bästa sätt. Anledningen till att Krylbo Såg är intresserade av att hitta kunder i detta segment är att de vill effektivisera sin försörjningskedja genom att ta klenare timmer från närområdet.

För att reda ut vilka kundsegment som kan vara intresserade av produkter från den klena timmerklassen och vad som värderas och efterfrågas av en leverantör har teorier om erbjudandet och värde använts. Dessa teorier har kopplats samman för att skapa en förståelse för vad det är i erbjudandet som är viktigt för kunden och som skapar värde.

Initialt identifierades ett antal kundsegment där man trodde att det kunde finnas potential för de klent sågade varorna. Sedan utformades en frågeguide utifrån teorin som fungerade som en ram under intervjuerna för att inte missa viktiga aspekter. Totalt intervjuades 15 företag fördelat på de olika kundsegmenten. Åtta intervjuer genomfördes vid besök och sju via telefonen.

De segment som visade sig kunna vara intressanta för Krylbo Såg var producenter av fritidsmöbler, möbler och sängar samt limfog. Ett antal dimensioner på sågad vara har tagits fram för vidare lönsamhetsberäkningar samt ungefärliga priser på varorna inom dessa segment. Ett antal parametrar att ta i beaktande innan man satsar på de nya kundsegmenten har identifieras samt ett antal råd för att skapa ett intressant erbjudande.

Studien har även kompletterats med ett förslag på en alternativ undersökning för att hitta nya sätt att effektivisera försörjningskedjan, vilket var det bakomliggande motivet till denna marknadsundersökning. Detta förslag går ut på att undersöka möjligheten att plocka ut kortare längder redan i skogen. Genom att de kan tas längre upp i trädet borde mer virke bli tillgängligt. Många av de intervjuade företagen säger nämligen att de föredrar kortare längder än 3 meter även om det i dagsläget är vad de köper in.

,

The master thesis has been done in collaboration with AB Karl Hedin's sawmill in Krylbo, Sweden. It takes the form of a market survey. The purpose of this survey is to identify attractive customer segment for high-value products from sawn timber with a diameter of 9-13 cm. It is also to identify what properties from the supplier that is important to the customer in these segments. It also aims to collect data to make profitability calculations on the products. The market survey collects data to determine if it may be interesting to invest in new customer segments and what should have in mind to be able to do this the best way. The reason that Krylbo Saw is interested in finding customers in this segment is that they want to streamline their supply chain by taking thinner timber from the surrounding area.

To find out which segments might be interested in the products from the thin timber class and what is valued by the customers’ theories about the offering and value has been used. These theories have been fit together to create an understanding of what it is in the offering that is important for the customer in creating value.

Initially I identified a number of segments in which it was thought that there could be potential for the thin sawn goods. Then a query where designed based on the theory. The query served as a framework for the interviews to not miss important aspects. In total 15 companies where interviewed distributed among the different customer segments. Eight interviews were done during visits and seven over the telephone.

The segments that where interesting where producers of outdoor furniture, indoor furniture and beds as well as glulam. A number of dimensions of sawn timber have been identified for further profitability calculations and the approximate prices of goods in these segments. A number of parameters to consider before investing in new customer segments have been identified as well as number of tips to create an interesting offer.

The study was also supplemented with a proposal for an alternative study to find ways to streamline their supply chain, which was the underlying motivation for this study. This proposal is to explore the possibility of picking out shorter lengths already in the forest. They can be taken further up in the tree and that should make more timber available. Many of the companies interviewed are saying that they prefer shorter lengths than 3 meters even though that is what they buy today.

Main title:Marknadsundersökning för högvärdiga produkter ur klenkubb
Authors:Engström, Lisa
Supervisor:Hugosson, Mårten
Examiner:Lönnstedt, Lars
Series:Examensarbeten / SLU, Institutionen för skogens produkter
Volume/Sequential designation:85
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Products
Keywords:Erbjudande, Kundvärde, The offering, Costumer Value
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-863
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-863
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Processing of forest products
Language:Swedish
Deposited On:16 Jan 2012 07:24
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page