Home About Browse Search
Svenska


Brolin, Cecilia and Kvist, Malin, 2011. Revisionspliktens avskaffande : avskaffandets påverkan gällande efterfrågan och utbud av revisionstjänster. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Sedan 1983 har revisionen varit lagstyrd. Alla aktiebolag är skyldiga att utse en revisor för att godkänna bolagets räkenskaper. Dock har revisionens nytta gentemot dess kostnader på senare tid börjat ifrågasättas. Regeringen har därför år 2006 utsett en utredning för att mäta nyttan av revisionen för de mindre aktiebolagen, Utredningen om revisorer och revisorns uppdrag. Ett avskaffande av revisionsplikten kan komma att förändra aktiebolagens efterfrågan av tjänster från revisionsbyråerna, vilket kan leda till en ny arbetssituation för dagens revisorer. Denna uppsats har till syfte att undersöka aktiebolagens insikt i revisionspliktens eventuella avskaffande och se till deras förändrade tjänstebehov. Uppsatsen ser också till revisionsbyråernas tankar och förväntningar för de eventuellt kommande lagförändringarna.

Uppsatsen är uppbyggd av litteraturstudier och genom intervjuer med revisionsbyråer i Uppsala. En enkätundersökning har även gjorts på de aktiebolag som har en revisor i Uppsala, detta för att fördjupa resultatet.
Enligt denna undersökning har en stor del av aktiebolagen som intervjuats en vilja att ha kvar den lagstadgade revisionen efter revisionspliktens avskaffande. Det finns en något lägre avsikt att behålla revisionen när de gäller mikrobolagen, detta är även något som de intervjuade revisionsbyråerna förutspår. Enligt enkäten framgår det att aktiebolagen har svårt att tänka sig revisorn i en annan roll, de har alltså svårigheter med att föreställa sig revisorn utföra andra tjänster än den lagstadgade revisionen. Dock syns en nyfikenhet på att pröva andra tjänster utöver den lagstadgade revisionen. Det kan finnas en anledning till att tro att bolagen av ren vana kommer behålla revisionen till en början för att det senare möta en successiv förändring i efterfrågan med tiden. En tid efter revisionspliktens avskaffande kan aktiebolagen möjligtvis ha fått en större förståelse av vad en revision innebär och då göra mer aktiva val utifrån revisionsbyråernas tjänsteutbud. Aktiebolagen kan då ta tillvara på revisionsbyråernas tjänster på ett mer tillfredställande sätt. Revisionsbyråerna kommer troligen att behöva arbeta med att ändra sina klienters uppfattning gällande revisionens nytta och även ändra sitt tjänsteutbud på sikt.

,

The auditing has been forced upon all Swedish companies by law since 1983. All companies are required to engage an auditor to approve the company’s accounting. However, the benefit of auditing against its costs has lately been questioned. The Government therefore appointed an investigation in 2006, the Investigation of auditors and auditor’s duties. Its main task was to measure the usefulness of the audit for the smaller companies. An elimination of the audit requirement could change the company’s demand of services from the accounting firms, which can lead to a new work situation for today’s auditors. This paper aim to explore the companies understanding according to the possible elimination of the forced audit and to understand the companies change in service needs. The paper also explores the auditor’s thoughts and expectations of the possible change in the companies’ demands, if the audit becomes voluntary.
This essay is based on literature studies and interviews with accounting firms in Uppsala. A survey has also been sent out to companies with an auditor in Uppsala in order to deepen the results.
According to this study, a large proportion of the survey interviewed companies have a desire to keep the statutory audit after it becomes voluntary. The micro companies are somewhat less committed to maintain the audit; this is also something that the interviewed audit firms are predicting.

This survey shows that the companies have a difficult time imagining their auditor performing other assignments than the statutory audit. However, the survey shows that the clients are curios to try other services than the statutory audit. There may be a reason to believe that the companies out of habit will retain the audit in the beginning and then gradually change their demand over time. After the elimination of the statutory audit the companies may have created a better understanding of what an audit entails. Because of their new knowledge they should be able to make more active choices based on the audit firm’s service offerings. The companies can then use the auditor in a more satisfying way. The accounting firms will probably have to work more with the clients to change their perspective regarding the benefits of the audit and to modify their own service output.

Main title:Revisionspliktens avskaffande
Subtitle:avskaffandets påverkan gällande efterfrågan och utbud av revisionstjänster
Authors:Brolin, Cecilia and Kvist, Malin
Supervisor:Lagerkvist, Carl Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:684
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Ekonomi, revision, revisionsplikt, aktiebolag, revisorsintygande
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-801
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-801
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Dec 2011 12:14
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics