Home About Browse Search
Svenska


Olin Petersson, Hanna, 2011. Vägen i det peri-urbana landskapet : mötet mellan stad och land, mellan gata och väg samt mellan urbana och rurala ideal. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

I stadsranden sker det fysiska mötet mellan vägar och gator samt mellan stad och land. Här sker även mötet mellan urbana och rurala ideal. Syftet i detta arbete är att identifiera och belysa de urbana och rurala ideal som ligger bakom vår uppfattning om stad och land. Dessa ideal står i fokus för den litteraturstudie som belyser det bipolära förhållandet mellan den pastorala naturliga landsbygden och den vitala kulturella staden. Bakgrunden till dessa ideal studeras samt hur gestaltningen och utvecklingen av stad och land påverkats av dessa ideal. Men i mötet mellan stad och land som sker i det peri-urbana landskapet uppstår ett ingenmansland som varken passar in i idealbilden av staden eller landsbygden. Detta komplexa och diffusa landskap utmanar dualismen mellan stad och land och ger upphov till nya problem och möjligheter.

Vägar och gator har en stor betydelse för hur vi upplever det omgivande landskapet. De utgör ryggraden i samhällsutvecklingen. Genom att studera vägmiljöer i det peri-urbana landskapet blir mötet mellan väg och gata samt mellan stad och land tydligt. Dessa möten exemplifieras genom tre fallstudier av vägmiljöer i olika peri-urbana landskap. I två av fallstudierna analyseras befintliga gestaltningsprogram och i den tredje fallstudien genomförs en historisk kartanalys. Syftet är att identifiera de urbana, rurala och peri-urbana ideal som ligger bakom gestaltningen och utvecklingen av dessa vägmiljöer. Slutsatserna från fallstudierna visar på vägens centrala roll av utvecklingen av peri-urbana landskap. Andra intressanta aspekter som lyfts fram är det urbana idealets övertag, vilket framkommer i gestaltningsprogrammens strävan efter stadsmässighet och en fokusering på de centrala delarna. De peri-urbana områdena glöms bort eller anses inte lika prioriterade. Utformningen av vägar i stadsgränsen är även viktig för hur vi upplever mötet mellan staden och det omgivande landskapet och kan genom sin gestaltning skapa en barriär mellan stad och land.

En viktig slutsats som framkommer är bland annat att det finns en omedvetenhet kring det peri-urbana landskapets förutsättningar och att rurala och urbana ideal hindrar oss från att se dem. Vägen förs här fram som ett möjligt studieobjekt för att lättare kunna identifiera detta komplexa och svårtolkade landskap för att hitta nya och bättre lösningar i mötet mellan stad och land.

,

In the city fringe the physical meeting occurs between the road and the street and between the city and the countryside. Here the meeting between urban and rural ideal images takes place. The purpose of this work is to identify and shed light upon the urban and rural ideal images that influence our view of the city and the country. These ideals are examined in the literature study that illustrate the bipolar relationship between the natural and pastoral countryside and the vital and cultural city. The background to these ideals is studied and how these have affected the design and development of city and country. In the peri-urban landscape where the meeting between city and countryside takes place, a no-man’s land occurs that fit neither the ideal image of the city nor the country. This complex and diffuse landscape challenges the dualism between the city and the countryside and gives birth to new problems and possibilities.

Roads and streets are significant for our experience of the surrounding landscape and constitute the backbone in the development of the society. By studying roads in the peri-urban landscape the meeting between road and street and between city and countryside appears clearly. These meetings are exemplified here by three case studies of roads in different peri-urban landscapes. In two of the case studies, existing design programs are analyzed and in the third example a historical map analysis is carried out. The purpose is to identify the rural, urban and peri-urban ideal images that have influenced the design and development of these roads. The conclusion of the case studies shows the importance of the road in the development of peri-urban landscapes. Another interesting finding is that the urban ideal images have bigger influence over the design as the central parts more often are prioritized over peri-urban areas. The design of roads in peri-urban landscapes influences our experience of the meeting between the city and the countryside and can through the design create a barrier between them.

Another important conclusion is the lack of knowledge of the specific conditions that you find in the peri-urban landscape. The road as a study object is here brought forward to simplify the analysis of this complex landscape and to find new and better solutions in the meeting between city and countryside.

Main title:Vägen i det peri-urbana landskapet
Subtitle:mötet mellan stad och land, mellan gata och väg samt mellan urbana och rurala ideal
Authors:Olin Petersson, Hanna
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Wingren, Carola and Olwig, Kenneth
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:väg, gata, vägarkitektur, stad, stadsbygd, land, landsbygd, urban, rural, pastoral, peri-urban, stadsranden, ideal, norm, gestaltning, gestaltningsprogram
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-739
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-739
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:15 Nov 2011 07:34
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics