Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Eva-Marie, 2011. Gågator i Sverige : en studie över gågators struktur och gestaltning. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Detta examensarbete i landskapsarkitektur behandlar gågator i Sverige, med avsikten att undersöka och reflektera kring vad som är en lyckad gågata. Målet med examensarbetet är att dra och beskriva generella slutsatser om hur man planerar och gestaltar lyckade gågator.

Litteraturstudier har legat till grund för en ökad bakgrundsinformation om gågator och stadens andra offentliga rum. Genom studier och undersökningar formulerades fem olika kriterier som ansågs av vikt för huruvida gågator har goda förutsättningar att vara lyckade och använda av såväl boende som besökare. De fem olika kriterierna är: Stadsstruktur, Tillgänglighet, Byggnader och verksamheter, Material och möbler samt Socialt liv. Gågatorna i Kalmar, Växjö och Uppsala valdes för att analysera de framtagna kriterierna.

Analyserna visade att alla tre städernas gågator fungerade väl inom vissa områden, medan alla hade saker möjliga att förbättra. Kalmars korsformade gågatunät är positivt för att ge ökade rörelsemönster i stadskärnan, medan frånvaron av sittmöjlighet under stora delar av året gör att folk inte uppehåller sig på gågatan i lika stor grad. Växjös gågata har ett rikt folkliv med trevlig atmosfär under hela året, men en tydligare koppling mellan de olika gågatorna skulle ge en större möjlighet till variation i besökarnas rörelsemönster. Uppsalas gågata har en tydlig utformning med enhetliga material och möbler, men innerstaden erbjuder endast en gata där fotgängare har företräde vilket kan leda till att folk inte blir lika benägna att promenera i stadskärnan.

Resutlatet av examensarbetet visar på att komplexiteten bakom lyckade gågator är stor. Även om varje stad har sina egna specifika förutsättningar för att få lyckade gågator, har ett antal generella slutsatser tagits fram.

,

This thesis in landscape architecture concern pedestrian streets in Sweden, with the intention to investigate and reflect about what makes a pedestrian street successful. The goal with the thesis is to draw and describe general conclusions about how to plan and design successful pedestrian streets.

Literature studies have been the basis for providing increased background information about pedestrian streets and other public rooms in the city. Through studies and investigations five different criteria was formulated. These were considered significant for whether pedestrian streets have good conditions to be used by residents and visitors. The five criteria are: City structure, Availability, Buildings and functions, Materials and furniture and Social life. The pedestrian streets in Kalmar, Växjö and Uppsala were chosen for analyzing the criteria.

The analysis showed that all three cities pedestrian streets function well in some areas, while all had things to improve. Kalmar’s cruciform network of pedestrian streets is positive to give improved patterns of movement in the city center, but the lack of seating most part of the year makes people not to stay on the pedestrian street as much. Växjö’s pedestrian street has a rich street life with pleasant atmosphere during the whole year, but a more clear connection between the different pedestrian streets would give a greater variation for the pattern of the visitor’s movement. The pedestrian street of Uppsala has a clear design with uniform materials and furniture, but the city center offers only one street where pedestrians have priority, which can lead to that people are not as prone to walk in the downtown area.

The result of the thesis shows that the complexity behind the success of pedestrian streets is large. Even if each city has its own specific conditions for achieving successful pedestrian streets, a number of general conclusions was described.

Main title:Gågator i Sverige
Subtitle:en studie över gågators struktur och gestaltning
Authors:Larsson, Eva-Marie
Supervisor:Kylin, Maria
Examiner:Lövrie, Karl and Gustafsson, Pär
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LARKA Landscape Architecture - Master's Programme, Alnarp (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:gågator, innerstäder, stadskärnor, Uppsala, Växjö, Kalmar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-663
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-663
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2011 06:41
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics