Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Sebastian and Larsson, Rikard and Nobel, Axel, 2011. Ekonomiska fördelar med maskinsamverkan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Sammanfattning

Syftet med projektet är att undersöka om det finns ekonomiska fördelar med maskinsamverkan mellan spannmålsproducenter. I fallstudien undersöks fyra gårdar, varav två av gårdarna är belägna i Enköpings kommun och utgör det första maskinsamarbetet. De två andra gårdarna är belägna i Surahammars kommun och är intresserade av att etablera ett maskinsamarbete i framtiden. Maskinkostnadskalkyler har upprättats för varje gård innan och efter ett inträde i maskinsamarbetet. Kalkylerna har sedan jämförts för att se vilka ekonomiska effekter ett samarbete bidrar med för respektive gård. Dessutom behandlas effekterna av vad ett eventuellt samarbete genererar när det gäller kapitalkostnad, läglighetskostnad, kostnad för att hyra in maskiner och de totala maskinkostnader samt sociala aspekter.

Studien visar att kapitalkostnaden minskar på samtliga fyra fallgårdar då de ingår i ett maskinsamarbete. Kapitalkostnaden minskade med emellan 467 till 1508 kronor per hektar. Läglighetskostnaden ökade på tre av gårdarna med som mest 161 kronor per hektar, men minskade i ett av fallen med 55 kronor per hektar. Kostnaden för att hyra in sin samarbetspartner för körslor varierade beroende på hur mycket maskiner som avyttras och skiljde därför kraftigt mellan gårdarna. Variationen är från 406 kronor per hektar till 1 578 kr per hektar. Sammantaget blev totalkostnaden lägre för alla gårdar och som mest minskade kostnaden med 606 kronor per hektar och som minst 183 kronor per hektar.

Samtliga lantbrukare framhäver de sociala aspekterna som en viktig del i maskinsamarbetet:
De positiva aspekterna som uppkommit med samarbete var enligt Gård 1 att ” Det är mer drag när man är några stycken, man blir mer effektiv”.
Enligt Gård 2 upplevde han att det var ”Bättre fart på sådd och tröskning”.
Det positiva som Gård 3 ser med ett samarbete är den gemensamma planeringen. Han lyfte även fram de sociala aspekterna som något positivt med ett samarbete.
Lantbrukaren på Gård 4 anser att ett samarbete skulle vara positivt för hans son som numera driver det praktiska i lantbruket. För sonens del upplevde lantbrukaren att det både var socialt och arbetsmässigt positivt med ett samarbete.

,

Abstract

This project aims to investigate whether there are economic benefits to machinery interaction between grain producers. The case study examines four farms; two of the farms are located in the county of Enköping and is the first machine cooperation of the study. The other two farms are located in the county of Surahammar and are interested to establish machinery cooperation in the future. Machine cost calculations made for each farm before and after machinery cooperation. The calculations are then compared to see the economic impact of cooperation contributes to each farm. It also deals with the effects of what a possible cooperation generates in terms of capital, cost of timeliness, cost for the hire of machines and the total machinery cost, and social aspects.

The study shows that the cost of capital decreases in all four cases when the farms participate in machinery cooperation. The cost of capital reduces between a ranging from 467 to 1508 SEK per hectare. Timeliness costs increased in three of the farms up to 161 SEK per hectare, but decreased in one case by 55 SEK per hectare. The cost of hiring a partner for contract work varied depending on how much equipment disposed of and therefore differed significantly between farms. The variation between the farms starts from 406 SEK per hectare up to 1578 SEK per hectare. Overall, the total cost was lower for all farms. By the machine cooperation the farms of the study managed to lower their machine cost from 183 SEK per hectare up to 606 SEK per hectare.

All farmers emphasize the social aspects as an important part of the machinery cooperation:
The positive aspects arising from the collaboration was as a farm that "There is more action when you are few, it becomes more efficient".
According to Farm 2, he felt that it was "more action in activities as sowing and harvesting”.
The positive aspect for farm 3 is collaboration in the matter of planning the work. He also addressed the social aspects as an important role of machinery cooperation.
The farmer on Farm number 4 believes that cooperation would be beneficial for his son who now runs the practice of the farm. For his son's part the farmer experienced that machinery cooperation played an import role for both work and social aspects.

Main title:Ekonomiska fördelar med maskinsamverkan
Authors:Johansson, Sebastian and Larsson, Rikard and Nobel, Axel
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:690
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:maskinsamverkan, maskinsamarbete, maskinkostnader, driftsbolag, lantbruksekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-610
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-610
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Agricultural structures
Agricultural machinery and equipment
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2011 09:48
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics