Home About Browse Search
Svenska


Fajerson, Charlotte, 2011. Natursten i kyrkogårdsmur : estetik och teknik när ändringar eller tillbyggnad ska göras i befintlig kyrkogårdsmur. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Landscape Architecture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Många kyrkogårdsmurar har stått på sin plats länge och fyllt
sin funktion väl. Men hur gör man när det finns ett behov av en ny öppning i den befintliga muren eller anslutning av ny mur behöver göras mot den gamla muren?
Vid slutbesiktning av utfört arbete med ingrepp i kyrkogårdsmur har det ibland konstaterats att murarbetet inte uppnått förväntat resultat. Varför gav inte murarbetet förväntat utseende? Det har visat sig finnas många otydligheter gällande arbete på fältstensmurar och fogade kallmurar. Då dessa typer av murar byggdes med sten från latsen, och fortfarande oftast byggs med sten från området, finns det inga standarder och regelverk angående fältstensmurar och fogad kallmur. Stenindustrin har inte definierat stenarnas utseende eller satt några minimikrav på stenkvalitén. Otydligheter i upphandling av ingrepp på murar bidrar till en sänkning av kvalitén på arbetet. Även arbete med murtyper där stenindustrin har standardiserat mått och utseendekrav har det vid slutbesiktning konstaterats att hänsyn inte är tagen till gällande
rekommendationer.
Det är svårt att peka på om kunskapsbristen ligger på hantverkssidan eller om det är beställarsidan som inte förstår komplexiteten som ett murarbete kan innebära. Säkert bidrar båda sidorna till det slutliga resultatet. För att ett arbete ska resultera i förväntat resultat måste utförda aktiviteter i hela byggprocessen med murar baseras på kunskap och förståelse.
I studien har jag fokuserat på estetik och teknik vid ingrepp i murar, där både hantverk, design och kulturhistorisk analys kommer in. Det jag såg som essentiellt för mitt arbete var att få förståelse och kunskap kring murars utseende och konstruktion.
Metoden för detta var att studera kyrkogårdsmurar på plats,
litteraturstudier och studiebesök med experter. De studier jag gjort på kyrkogårdsmurar gav mig en uppfattning av den variation och komplexitet som finns i murars utseende. Resultatet av gjorda studier av kyrkogårdsmurar och litteraturstudier, gav mig underlag och förståelse för hur ingrepp på murar påverkar utseende och konstruktion. I arbetes fördjupningsdel fokuserar jag på fyra grupper av murtyper; fältstensmur, fogad kallmur, mur av staplade skivor och kvadermur/rubbelmur. Först ges generella
råd angående ny entré i befintlig mur och anslutning av ny mur mot befintlig mur. Sedan tar jag upp vad som gäller mer specifikt för de fyra murtyperna gällande ny entré och anslutning av ny mur. Jag berör helt kort vad som bör ingå i en ansökan till länsstyrelsen angående ingrepp på kyrkogårdsmur. Avslutningsvis görs en sammanfattning gällande ingreppsarbete i mur.

,

Many cemetery walls have been at its place a long time and
served its purpose well. But how do you do when there is a need for a new opening in existing wall or connecting a new wall towards the old wall?
At final inspections of work that have been done on walls, it has sometimes been found that work did not achieve expected results. Why didn’t the work on the wall create anticipated appearance?
It has proven to be many ambiguities in the work of stone walls and attached stone walls. These types of walls were
built with stone from the site, and still often are built with stone from the area, there are no standards and regulations regarding dry stone walls made of boulders and dry stone walls with mortal joints. The stone industry has not defined the look of the stones or set any minimum level of the quality of the stones. Ambiguities in the contracts of work on the walls contribute to a lowering of the quality of work. When working with different kind of stone
walls where the stone industry has standardized dimensions
and appearance requirements, it has at the final inspection been found that no account is taken of current recommendations.
It is difficult to point if the lack of knowledge is on the crafts side or on the customer side who do not understand the complexity of work on a wall. Certainly both sides helps for the final result. If the work is to be given expected results, performed activity in the entire building process with walls has to be based on knowledge and understanding.
In the study I have focused on aesthetics and technology when work has to be done on stone walls, where both craft, design and cultural analysis takes place. What I saw as essential to my work was to gain understanding and knowledge about the look of stone walls and its construction. The methodology for this was to study cemetery walls in place, literature studies and field trips
with experts. The studies I have done on the cemetery walls gave me an understanding of the variety and complexity of walls appearance.
The results of my studies, both studies of the cemetery
walls as literary studies, gave me support and understanding of how intervention in the walls affects the appearance and design.
In the survey I focus on four wall types, dry stone wall made of boulders, dry stone wall with mortal joints, wall of stacket slabs and dimesioned masonry walls/walls of rubble stone. The survey begins with general advice on new entrance in existing wall and connecting new wall to existing wall. Then I discuss what applies more specifically to the four existing wall types when new
entrance and connection of a new wall should be made. Next step is what to be included in an application to the county regarding interventions on walls. Finally a summary on what should include in documentation regarding work on the wall.

Main title:Natursten i kyrkogårdsmur
Subtitle:estetik och teknik när ändringar eller tillbyggnad ska göras i befintlig kyrkogårdsmur
Authors:Fajerson, Charlotte
Supervisor:Gunnarsson, Allan and Johansson, Kurt
Examiner:Delshammar, Tim and Bucht, Eivor
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:YLARK Landscape Architecture Programme (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Architecture (until 121231)
Keywords:kyrkogårdsmur, naturstensmur, estetik, fältstensmur, fogad kallmur, ingrepp
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-615
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:19 Sep 2011 07:46
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics