Home About Browse Search
Svenska


Eklund, Jennie, 2009. Inventering av ladugårdskatter och deras levnadsförhållanden i Östergötland. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
641kB

Abstract

Sveriges djurskyddslagstiftning är en av världens hårdaste, men för att kunna upprätthålla
en lagstiftning behöver man också veta var problemen finns och det är vi inte alltid lika bra
på. Ett område där man vet att det föreligger djurskyddsproblem är hos övergivna katter,
utöver det vet man väldigt lite om svenska katters levnadsvillkor. Ett område som man vet
särskilt lite om är ladugårdskatter dvs. katter som lever i och omkring ladugårdar, som inte
har tillgång till att gå in i ett bostadshus och i de flesta fall har till främsta uppgift att fånga
råttor. Enligt tidigare utlänska studier förekommer flera hälsoproblem hos ladugårdskatter,
såsom virus, endoparasiter, ektoparasiter och trauma. Svensk lagstiftning kräver att djur
som visar tecken på ohälsa, snarast ska ges nödvändig vård eller avlivas omedelbart.

Syftet med studien har varit att skaffa information om hur många ladugårdskatter som finns
i Östergötland, vilka levnadsförhållanden de har och om hållningen av ladugårdskatter
innebär ett djurskyddsproblem, samt i så fall på vilket sätt och hur stort problemet är. Detta
har uppnåtts genom att med en enkätudersökning kartlägga ladugårdskatter i Östergötland.

Resultaten visar att förekomsten av ladugårdskatter är utbredd hos nötkreaturshållare i
Östergötland och 67% av de svarande hade minst en ladugårdskatt. Många av dessa håller
inte katterna i enlighet med djurskyddslagen. Ca 10-15% håller katter i sådan omfattning
att tillstånd krävs för verksamheten, 34% gav katterna mindre tillsyn än lagstadgade två
gånger dagligen och 15% gav inte katterna lämpligt foder dagligen. Även flera andra brister
i djurskyddet framkom trots att djurhållarna i de allra flesta fall verkar tro att de gör allt
som krävs av dem. Åtgärder som krävs för att uppfylla lagstiftningen inbegriper bättre
tillsyn och utfodring, veterinärvård för sjuka katter och möjlighet att fånga in alla katter.
Det finns behov av information till lantbrukare, då kunskapen om djurskyddslagstiftning
gällande katter visat sig vara bristfällig.

,

Swedish animal welfare legislation is one of the world´s toughest but to maintain a law you
must know where the problems are, something we are not always as good at. We know that
there are problems whith the welfare of abandoned cats, otherwise we know very little
about Swedish cats´ living conditions and welfare level. One area that exceptionally little is
known about is barn cats ie. cats living in and around barns, and who do not have the
possibility to go into a house and in most cases, they function primarily as mousers.
Previous foreign studies has shown that barn cats have several health problems, such as
viruses, endoparasites, ectoparasites and trauma. Swedish law requires that animals
showing signs of illness shall soon be given necessary care or be humanely euthanized.

The aim of the study have been to obtain information on how many barn cats there are,
what life they have and if there is an animal welfare problem with barn cats in
Östergötland, Sweden and if so what and how big the problem is. This has been done by a
survey to livestock keepers in Östergötland.

The results show that the keeping of barn cats is widespread among livestock keepers and
67% of respondents had at least one barn cat. Many of these cats are not held in accordance
with the Swedish Animal Welfare Act. Approximately 10-15% of the respondents keep
cats in such an extent that permits are required, 34% gave the cats less than the statutory
supervision twice daily and 15% did not provide adequate daily feed. Several other
shortcomings in the welfare emerged despite the fact that livestock keepers in most cases
seem to belive that they are doing everything required of them. Measures required to
comply with legislation involves better monitoring and feeding, veterinary care for sick
cats and the ability to capture all cats. There is a need for information to farmers, which
awareness of animal welfare legislation relating to cats proved to be inadequate.

Main title:Inventering av ladugårdskatter och deras levnadsförhållanden i Östergötland
Authors:Eklund, Jennie
Supervisor:Lindqvist, Christina and Lidfors, Lena
Examiner:Lundmark, Frida
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:257
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:Katt, Ladugårdskatt, Djurskydd, Ferala katter, Inventering av katter, Enkätundersökning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-599
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-599
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Veterinary science and hygiene - General aspects
Life sciences
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2011 09:56
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics