Home About Browse Search
Svenska


Tillnert, Elin, 2011. Betydelse av primär och sekundär fotosensibilitet samt förebyggande åtgärder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
186kB

Abstract

Fotosensibilitet delas in i tre grupper där typ I (primär fotosensibilitet) och typ III (sekundär/hepatisk fotosensibilitet) till stor del beror av toxiner som växtätare får i sig oralt via födan. Typ II är en ärftlig form och diskuteras därför ej i denna uppsats.

Sjukdomen ger dermatit (hudinflammation) på opigmenterad och tunnbehårad hud samt ett fotofobiskt beteende hos djuren. Den sekundära fotosensibiliteten skiljer sig genom att de drabbade djuren får leverskador vilket kan leda till dödsfall. Både kliniskt och subkliniskt drabbade djur får nedsatt produktivitet vilket leder till stora ekonomiska förluster.

Fotosensibilitet är en vidt spridd åkomma då det finns många olika fototoxiska växter samt mykotoxiner runt om i hela världen. Det är dock svårt att uppskatta risker av olika beten då halterna av toxiner och förekomsten av svampväxt kan variera beroende på många variabler. Det finns även stora skillnader i motståndskraft hos olika däggdjur ända från artnivå till individuell nivå.

Det saknas mycket forskning inom detta område för att på ett bra och enkelt sätt kunna förebygga utbrott av fotosensibilitet. Idag finns det metoder som används mot vissa specifika växter samt att man genom senare forskning närmar sig nya lösningar. Merparten av det förebyggande arbetet sker dock fortfarande genom försök att styra betesflödet och därmed undvika riskområden som i sig är mycket svåra att förutse. Det finns idag ingen speciell behandling mot fotosensibilitet. Det man gör är att flytta djuren från det toxiska betet och skydda dem från UV-strålning.

,

Photosensitivity is divided into three different groups where type I (primary photosensitivity) and type III (secondary photosensitivity) is largely due to toxins that herbivores will consume by oral intake. Type II is an inherited form and therefore not discussed in this thesis.

The disease gives dermatitis (inflammation of the skin) in non pigmented and poorly furnished skin and the animal shows a photophobic behaviour. The secondary photosensitivity differs in that the affected animals have liver damage which might lead to death. Both clinical and subclinical affected animals may get reduced productivity resulting in great economic losses.

Photosensitivity is a widespread condition because there are many different phototoxic plant species and mycotoxins worldwide. However, it is difficult to assess the risks of various baits since the levels of toxins and the presence of fungal growth may vary depending of many variables. There are also large differences in resistance among different mammals all the way from species to the individual level.

There is a lack of much research in this area to find a good and easy way to prevent outbreaks of photosensitivity. Today, there are methods used against some specific plant species and we are through recent research approaching new solutions. Most of the preventive work is still in attempts to control the grazing flow and thus avoid the risk areas which are very difficult to predict. There is currently no specific treatment for photosensitivity, instead are animals moved from the toxic bait and protected from UV radiation.

Main title:Betydelse av primär och sekundär fotosensibilitet samt förebyggande åtgärder
Authors:Tillnert, Elin
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Jung, Jens
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:80
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VM001 Animal Science - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:Fotosensibilitet, Facial ezema, dermatit, fototoxisk, fotofobi, lantadene, hypericin
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-598
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-598
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:12 Sep 2011 09:40
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics