Home About Browse Search
Svenska


Wästerlund, Helena, 2011. Djurskyddshandläggarnas arbetssituation med avseende på hot, våld och stress samt hur det påverkar deras djurskyddsbedömningar. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
382kB

Abstract

Före år 2009 låg ansvaret för den operativa djurskyddskontrollen hos kommunerna men i och med regeringens proposition 2007/08:63 flyttades ansvaret över till länsstyrelserna. Kontrollresurser i antal årsarbetskrafter minskade något efter överflytten och antalet personer som dessa var fördelade på minskade med 22 % första året och året därpå med ytterligare 35 %. Antalet genomförda kontroller har halverats sedan länsstyrelsen tog över ansvaret för djurskyddskontrollerna. I forskningen har man sett att de största källorna till stress hos andra arbetsgrupper bland annat varit personliga konflikter, hög arbetsbelastning, brist på samordning, organisatoriska begränsningar och ineffektivitet. Djurskydds-handläggare är ett yrke där hot och våld förekommer, inte bara under inspektioner utan även i sociala medier. Syftet med denna studie var att undersöka hur djurskydds-handläggarna upplever sin arbetssituation med avseende på stress, hot och våld samt hur de anser att situationen påverkar deras djurskyddsbedömningar och hur de själva tror att situationen kan förbättras om de anser att detta behövs.

En enkätstudie utfördes där 89 av Sveriges idag 227 djurskyddshandläggare svarade. Över hälften av dessa ansåg att deras arbetsbelastning är hög och på en femgradig skala (där 1 är låg och 5 är hög) låg medelvärdet på 4,5. Majoriteten av handläggarna uppgav att de aldrig eller sällan hinner med de rutinkontroller som är inplanerade och över hälften av dem som svarade angav att de ofta eller mycket ofta känner sig otillräckliga i sitt arbete. Ungefär 75 % av de svarande har känt sig stressade varje dag eller flera dagar i veckan. Lika stor andel har känt sig hotade på arbetstid och 35 % har känt sig hotade efter arbetstid med anledning av arbetet. Cirka 10 % angav att de har blivit utsatta för våld under arbetstid eller med anledning av arbetet.

Nästan 40 % upplevde att stress påverkar deras bedömning/ bedömningsförmåga. Det som uppgavs påverka bedömningarna var framförallt tidsbrist, att de inte hinner kontrollera all djurhållning utan att de endast har möjlighet att kontrollera de allvarligaste bristerna vid anmälningsärenden. Handläggarna har även upplevt att koncentrationsförmågan försämrats och att de riskerar att missa brister vid kontrollerna samt att förmågan att göra objektiva bedömningar påverkas negativt av stress. Den främsta lösning som angavs var mer resurser och fler handläggare. Ytterligare förslag på lösningar var effektivisering av de administrativa systemen samt en organisation och ledning som leder och stödjer sina medarbetare. Ungefär 20 % av djurskyddshandläggarna uppgav att hot påverkar deras bedömning/bedömningsförmåga. De svarande ansåg att hot påverkar bedömningarna då ärendehandläggningen tar längre tid. Både stress och hot upplevdes påverka kommunikationen med djurägaren negativt. Lösningar gällande påverkan av hot ansågs vara att åka två och två på anmälningsärenden, begära polishandräckning eller att byta ut ansvarig handläggare för ett ärende där hot förekommit. Hälften av de svarande ansåg att stressen har ökat sedan övergången från kommunerna till länsstyrelserna och nästan 20 % ansåg att hoten har ökat samt att nästan 25 % ansåg att hotbilden är oförändrad.

Resultaten i denna studie visar på att majoriteten av djurskyddshandläggarna känt sig stressade i sitt arbete, de anser att arbetsbelastningen är hög och att de ofta känner sig otillräckliga i sitt arbete. Det förekommer att handläggarna blir utsatta för hot och våld, men våld förekommer inte i lika stor utsträckning som hot. Runt hälften av handläggarna angav att stress och hot påverkar deras förmåga att göra djurskyddsbedömningar och de lösningar som de ser är bland annat mer resurser och ett ökat samarbete vid kontroller.

,

The municipalities were responsible for the control of animal welfare until 2009 when the government left a statement to transfer the responsibility for control of animal welfare to the county administrative boards. Control resources in the number of employees decreased slightly after the transfer. The number of animal welfare inspectors decreased by 22 % during the first year and additionally 35 % the second year. The number of inspections carried out has decreased by half since the responsibility for the control of animal welfare was transferred to the county administrative board. Research has found that major sources of stress in other occupational groups have included interpersonal conflict, heavy workloads, lack of team coordination, organizational constraints and inefficiencies. Animal welfare inspector is a profession where threats and violence occur, not only during the inspections but also in social media. The aim of this study was to examine how the animal welfare inspectors experience their working situation in terms of stress, threats and violence, how they think the situation affects their animal welfare assessments and what solution they request if their assessments are affected.

A questionnaire study was conducted in which 89 of 227 animal welfare inspectors in Sweden responded. More than half of the respondents felt that their workload is high and on a five-point scale (1 being low and 5 is high) the mean was 4,5. The majority of the inspectors reported that they never or rarely have time for the scheduled routine controls and more than half of the respondents indicated that they often or very often feel inadequate in their work. About 75 % of the inspectors have felt stressed every day or several days a week. The same proportions of inspectors have felt threatened at work and 35 % have felt threatened after working hours because of the job. Around 10 % stated that they have been exposed to violence during working hours or because of the job.

Nearly 40 % experienced that stress affected their assessment skills. The inspectors said that time constraints affect their assessments and that they do not have time to control all reports about deficient animal husbandry made by the general public or veterinarians. Further they felt that they only spent time and energy on the most serious deficiencies. The respondents also felt that the ability to concentrate has deteriorated and that there is a risk of missing deficiencies during inspections. Stress was also considered to have negative effect on the ability to make objective assessments. The main solution that was stated was more resources and more inspectors. Efficiency of the administrative systems and an organization and management that leads and supports its employees was other solutions proposed. About 20 % of inspectors reported that threat affects their assessments skills. They considered that threat affects the assessments because the handling of cases will take longer time. The inspectors also experienced that stress and threats had a negative impact on the communication with the owner of the animals. It was proposed that two inspectors should accompany on the reported cases to solve the impact of threats. Other solutions were to request assistance from the police or to replace the inspector in charge of a case where the threats occurred.

The results of this study show that the majority of animal welfare inspectors felt stressed in their work, they considered that the workload is high and that they often feel inadequate in their work. It appears that inspectors are subject to threats and violence, but violence is not as common as threats. About half the inspectors indicated that stress and threats affecting their ability to make welfare assessments and the solutions they see are among other things more resources and greater cooperation at the controls.

Main title:Djurskyddshandläggarnas arbetssituation med avseende på hot, våld och stress samt hur det påverkar deras djurskyddsbedömningar
Authors:Wästerlund, Helena
Supervisor:Lundmark, Frida
Examiner:Staaf Larsson, Birgitta
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:373
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:djurskydd, djurskyddshandläggare, arbetssituation, stress, hot, djurskyddsbedömning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-470
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-470
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Labour and employment
Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:14 Jul 2011 13:09
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics