Home About Browse Search
Svenska


Lindkvist, Elisabeth, 2011. Vegetation på MKB Fastighets AB:s bostadsgårdar : inventering av växttekniska problem. Second cycle, A1E. Alnarp: SLU, Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

[img]
Preview
PDF
32MB

Abstract

SAMMANFATTNING: Bostadsgårdar bör vara både funktionella och vackra för att uppskattas av de boende. För att uppnå detta är vegetation på bostadsgården ett viktigt element. Bostadsgården bör även vara relativt lätt att sköta för fastighetsförvaltaren. För att vegetationsytorna ska vara långsiktigt hållbara ur både en funktionell och ekonomisk aspekt krävs goda kunskaper om utformning, anläggning och förvaltning av vegetationsytor. Bristande kunskaper kan leda till att det krävs mer skötsel än vad som annars varit nödvändig eller att en sämre funktion på platsen får accepteras på grund av felaktigt växtval för platsen, brister i anläggningsskedet eller brister i förvaltningsskedet. Problemen har i studien kallats ”växttekniska” problem.


De växttekniska problemen leder till stora konsekvenser för bostadsgårdens funktion och förvaltning. Exempel på funktionsproblem är att framkomligheten på gångvägar, parkeringsplatser och vid bänkar begränsas. Andra exempel är att utsikt och ljusinsläpp genom fönster minskar eller att byggnaden skadas. Vegetationen på bostadsgårdarna har en estetisk funktion och denna kan minska eller helt försvinna som följd av växttekniska problem. Många växttekniska problem leder till stora och onödiga skötselinsatser. Exempel är beskärning av vegetation som står för nära gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, fönster eller för nära belysning. Andra växttekniska problem leder till stora insatser för ogräsbekämpning, exempel på detta är om marken inte täcks av vegetation. På många gräsmattor finns hinder av vegetation eller stolpar, vilket leder till försvårad skötsel.

,

Studiens syfte har varit att fördjupa kunskapen om växttekniska problem. Målet har varit att identifiera vilka växttekniska problem på MKB Fastighet AB:s bostadsgårdar, undersöka var de finns, varför de har uppkommit och vilka konsekvenser problemen leder till.
En inventering av cirka 25% MKB fastighets AB:s bostadsgårdar visar att det finns växttekniska problem på alla inventerade bostadsgårdar, oberoende av storlek och läge i staden. På de stora bostadsgårdarna i ytterområdena av Malmö, byggda under 1960- och 1970-talen, är de växttekniska problemen mest förekommande. Studien visar att det finns många problem som kan härledas till brister i projekteringsskedet. För lite kunskap om växternas storlek, konkurrensförmåga eller ståndortskrav är de mest betydande orsakerna. De vanligaste problemen är att vegetationen blir för stor för platsen, till exempel framför fönster och intill gångvägar. Andra problem kan kopplas till anläggnings- eller förvaltningsskedet. Exempel på detta är bristfälligt anlagd växtbädd, vegetation som inte är etablerad, eller ogräs i rabatter eller häckar.

,

En stor del av litteraturen där växttekniska problem diskuteras är från 1970- och 1980-talet. En orsak till detta var att stora problem uppdagades vid den storskaliga byggnationen av miljonprogrammets bostadsgårdar. Trots att problemen kvarstår även idag finns det ytterst lite nyare litteratur i ämnet.

Studien visar på betydelsen av att man redan i projekteringsskedet tar hänsyn till förvaltningsskedet. Det är uppenbart att bristande koppling mellan projektering och förvaltning på bostadsgårdar fortfarande är ett betydande problem. Det finns därför ett behov att utveckla och tillämpa bättre kunskaper inom området.

,

ABSTRACT: Residential yards should be both functional and beautiful to be appreciated by the residents. In order to achieve this, the vegetation is a very important element. Courtyards should also be relatively easy to manage for the janitor. In order to make the vegetation sustainable on long term, in both a functional and economical aspect, it requires good knowledge about design, plant knowledge and maintenance. Inadequate knowledge may lead to a need for more maintenance than otherwise would have been necessary, or to having to accept a less serviceable area. This may be a result of the chosen plants not being suited for the location, mistakes made during the construction stage or deficiencies in the management phase. These problems have been called "vegetation technical problems” in the study.

,

The study aim was to deepen the understanding of vegetation technical problems. The goal has been to identify the vegetation technical problems in MKB fastighets AB:s communal gardens, examine where they can be found, why they appeared and what impact the problems have. An inventory of MKB fastighets AB:s courtyards shows that there are vegetation technical problems in all residential yards, regardless of size or location in the city. In the large yards, which are located in the suburbs of Malmö and are built in the 1960s and 1970s, the vegetation technical problems are more frequent. The study shows that many problems can be traced to deficiencies in the design stage. The designers/architects lack of knowledge as to appropriate size, competitive ability or habitat requirements of the plants are the most significant causes. The most common problem was that the vegetation becomes too large for the site; noticeable examples are bushes that block views from windows or makes using a footpath difficult. Other problems may be linked to the construction or the maintenance phase. Examples of this are poorly constructed planting beds, vegetation that is not well established, or weeds in plantings or hedges.

,

The vegetation technical problems have major consequences for the yards serviceability and management. Examples of functional problems are that accessibility of walkways, parking lots and benches are limited. Other examples are the views and natural light through windows are reduced or buildings being damaged. Vegetation in the yards has an important aesthetic function and this may decrease as a result of vegetation technical problems. Many vegetation technical problems lead to significant and unnecessary maintenance efforts. Examples are cropping of vegetation that are too close to pedestrian and bicycle paths, parking lots, windows, or too close to lighting. Several vegetation technical problems lead to significant action on weed control, example of this is on land not covered by vegetation. On many lawns there are barriers of vegetation, or poles, which lead to complicated maintenance.

,

Much of the literatures in which the vegetation technical problems are discussed are from 1970 - and 1980's. One reason for this was that major problems were detected in the large-scale construction of the residential yards during this period. Although problems remain even today, there is very little modern literature on the subject.
The study shows the importance of considering the management phase already in the planning phase. It is clear that lack of connection between the design and management of communal gardens is still a significant problem even though the issue was highlighted in several papers a couple of decades ago. There is a need to develop and apply better knowledge of the field.

Main title:Vegetation på MKB Fastighets AB:s bostadsgårdar
Subtitle:inventering av växttekniska problem
Authors:Lindkvist, Elisabeth
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Delshammar, Tim
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(LTJ, LTV) > Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)
Keywords:bostadsgårdar, vegetationsanvändning, vegetation, skötsel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-421
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-421
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Additional Information:Studien är även publicerad i LTJ-fakultetens rapportserie, nr 2011:11 ISBN:978-91-86373-62-7. Se Epsilons Öppna arkiv.
Deposited On:04 Jul 2011 05:54
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page