Home About Browse Search
Svenska


Törngren, Lisa, 2011. Bedömning av katters socialitet : ett arbete om klassificering och eventuella skillnader mellan sociala och skygga katter inför och efter adoption. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
857kB

Abstract

Trots att intresset för att ha katt som husdjur är stort i Sverige lämnas tusentals katter in till olika katthem årligen. Många av dessa katter uppges vara hemlösa. Då katternas bakgrund ofta är okänd finns en risk för bristande eller negativa mänskliga erfarenheter. Något som i sin tur kan leda till otillgänglighet och/eller skygghet hos dessa katter.

Kattstallet i Åkeshov är ett av få katthem i Sverige som tar emot även skygga och till synes förvildade katter. De klassificerar inkomna katter, på en femgradig skala, utifrån hur sociala och/eller hanterbara katterna bedöms vara. Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader mellan skygga (klassificeringsgrad 4 & 5) och sociala katter (klassificeringsgrad 1) vad gäller tiden mellan ankomst och adoption men även gällande framgången av katternas adoptioner. En kartläggning av alla inkomna katter till Kattstallet i Åkeshov mellan den 1 juli 2009 och den 30 juni 2010 genomfördes, samt att en uppföljande enkät skickades ut till 44 ägare till sociala och skygga katter.

Resultatet visar att katter i den skygga gruppen blev kvar fler dagar på katthem/jourhem innan adoption i jämförelse med den sociala gruppen. Katterna i den sociala gruppen upplevdes i sin tur som mer sociala/kontaktsökande, hanterbara samt mindre skygga/rädda, än katterna i den skygga gruppen under de tre första veckor i hemmet. Ägarnas uppfattning om katten under denna tid överensstämde således väl med kattens klassificering på Kattstallet. Dessa skillnader mellan grupperna hade minskat, men kvarstod fortfarande vid ägarnas bedömning av katterna i dagsläget. Enkätsvaren visar också att katterna i den skygga gruppen hade uppvisat fler beteendeproblem efter adoptionen i jämförelse med katter i den sociala gruppen och att det var fler ägare som uppfattade det aktuella beteendet som ett stort problem i den skygga gruppen. 36 % av ägarna som upplevt ett eller flera beteendeproblem hos sin katt menade att problemen blivit bättre över tid. Detta, i kombination med att uppfattningen om katternas karaktärsdrag tenderade att ändras över tid, skulle kunna ses som tecken på anpassning. Av 31 svarande var det 30 personer som fortfarande hade katten kvar. Endast två av dessa hade någon gång övervägt att lämna tillbaka katten. Dessutom var majoriteten av ägarna, till såväl sociala som skygga katter, av uppfattningen att tillvaron med katten i hög utsträckning blivit så som de förväntat sig. Dessa resultat indikerar möjligheten att med framgång placera även skygga katter i nya hem. Dock bör slutsatser dras med försiktighet då katter som tas in och hanteras i en okänd miljö kan uppvisa ett otypiskt beteende till följd av stress. Det kan därför inte uteslutas att sociala katter kan ha klassats som skygga till följd av höga stressnivåer.

,

Despite the high interest to keep cats as pets in Sweden, thousands of cats are surrendered to cat shelters each year. At arrival many of these cats are stated to be homeless. Among the cats with uncertain background there are a risk of negative or deficient experiences of human handling. This could result in unapproachability and shyness in these cats.

"Kattstallet i Åkeshov" is one of few cat shelters in Sweden which accepts cats that are shy and/or presumed to be feral. Depending on how social and manageable the cats appear to be they are classified on a 1-5 scale. The aim of this study was therefore to investigate potential differences between shy (classification 4 & 5) and social cats (classification 1) regarding the time between arrival and adoption as well as the success of these adoptions. An outline was created of all submitted cats to Kattstallet between 2009-07-01 and 2010-06-30. In addition a questionnaire was sent out to 44 owners that adopted a shy or social cat from Kattstallet.

The results reveal that the cats in the shy group remained in the shelter/foster home for a longer period than the cats in the social group. The social cats were perceived as more social/contact-seeking, manageable and less shy/afraid than the cats in the shy group during the first three weeks in their new homes. The owner’s opinion about the cat during this time therefore coincided well with the classification received at the shelter. Over time these differences between the groups remained, but declined. The answers from the questionnaire reveal that the cats in the shy group had shown more behavioral problems since the adoption than the cats in the social group. In addition to this the number of owners that rated the perceived problem as serious were greater in the shy group. 36% of the owners that had perceived one or several behavioral problems since the adoption reported that the situation had become better over time. In combination with the fact that the owners way to score their cats changed over time, this circumstance could be seen as a sign of adaptation. 30 out of 31 respondents reported that the cat still remained in their home. Out of these only two respondents reported that they had ever considered returning the cat. The majority of the owners considered that their life with the cat turned out as they had expected it to. These results indicate that it is possible to successfully place shy cats in new homes. Because of the risk of stress effecting the cats behaviour when handled in a strange environment, any conclusion should however be drawn with caution. It cannot be ruled out that several social cats have been classified as shy due to high stress levels.

Main title:Bedömning av katters socialitet
Subtitle:ett arbete om klassificering och eventuella skillnader mellan sociala och skygga katter inför och efter adoption
Authors:Törngren, Lisa
Supervisor:Lindqvist , Christina
Examiner:Andersson, Maria
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:358
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:EODKP Ethology and Animal Welfare Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:katthem, klassificering, socialisering, skygghet, stress, adoption
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-390
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-390
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2011 10:48
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics