Home About Browse Search
Svenska


Ektander, Vilhelm and Westman, Johan, 2011. Råvaruoptionshandel inom lantbruk : ett ekonomiskt instrument för att hantera råvarurisk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF (Råvaruoptionshandel inom lantbruk)
1MB

Abstract

Denna uppsats behandlar råvaruoptioner ur en spannmålsodlande lantbrukares perspektiv. Optionsinstrumentet grundar sig på finansiella terminer och syftar till att hantera råvarurisken som lantbrukare möts av till följd av svängningar på spannmålsmarknaden. Då dessa svängningar har blivit allt kraftigare de senaste åren motiveras ett instrument som möjliggör en säkring av värdet på lantbrukarens råvara allt mer.

Optionsinstrumentet introducerades år 2007 av Handelsbanken, som idag är den enda aktören som erbjuder tjänsten på marknaden. Målet med denna uppsats är att tydliggöra begrepp gällande råvaruoptionshandel samt att lägga en kunskapsgrund för implementering av denna handel inom svenskt lantbruk. Utöver detta ämnar uppsatsen att tydliggöra hur optionshandel kan öka lönsamheten i det spannmålsodlande lantbruksföretaget. Därav innehåller följande uppsats intervjuer med bland annat ansvariga på Handelsbanken samt andra verksamma aktörer i branschen. Intervjuerna ger på så sett flera infallsvinklar och perspektiv till optionshandeln.

Det finns totalt fyra olika typer av optioner, som alla skiljer sig i innebörd och funktion. Därmed skiljer sig även situationerna när dessa är intressanta för olika lantbrukare. För den spannmålsodlande lantbrukaren tydliggörs, via denna uppsats, att en av optionstyperna är mest intressant. I dagens marknadssituation fungerar denna option som en försäkring som kan öka lönsamheten i det spannmålsodlande företaget. Detta görs genom att lantbrukaren köper sig rätten att undgå en eventuell framtida katastrof till följd av ett prisras på spannmål.

En grundförutsättning för att lantbrukaren ska ha möjligheten att öka sin lönsamhet via råvaruoptionshandel är dock en god kunskap om såväl optioner som ekonomiskt instrumentet, optionshandelns funktion i praktiken samt kunskap om hur den finansiella spannmåls-marknaden fungerar. Vår förhoppning är att föreliggande uppsats ska bidra med detta.

,

This thesis treats commodity options trading from a grain-growing farmers' perspective. The option instrument is based on financial futures and seeks to manage commodity risk that farmers face as a result of fluctuations in the grain market. Since these fluctuations have increased over the past years, an instrument that enables a hedge of the value of the farmer's raw material are motivated.

The option instrument was introduced in 2007 by Handelsbanken, which is currently the only provider of the service on the market. The aim of this paper is to clarify terms relating to commodity options trading and to lay a foundation of knowledge for the implementation of this trade in Swedish agricultural companies. In addition, the paper intends to clarify how options trading can increase the profit of the grain-growing agricultural company. Therefore does the following thesis contain interviews with conductive persons at Handelsbanken, and to provide various angles and perspectives to the option trade instrument have also other active players in the agricultural sector been interviewed.

In total there are four different types of options, all of which differ in meaning and function. Since this differs, the situations where the option types are interesting for different farmers also differ. This thesis clarifies that, only one of the option types is interesting for the grain-growing farmer. In today's market situation, this option works as an insurance policy that can increase the profit of the grain-growing company. The farmer does this by purchasing the right to avoid a possible future disaster, as a result of a fall in prices of cereals.

A basic premise for the farmer to have the opportunity to increase their profit through commodity options trading is a good knowledge of both options as a financial instrument, the function of options trading in practice and knowledge of how the financial grain market works. We hope that this thesis will contribute with this.

Main title:Råvaruoptionshandel inom lantbruk
Subtitle:ett ekonomiskt instrument för att hantera råvarurisk
Authors:Ektander, Vilhelm and Westman, Johan
Supervisor:Lagerkvist, Carl-Johan
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:661
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY001 Agricultural Programme - Economics and Management 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:option, spannmålshandel, råvarurisk, Matif, Handelsbanken
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-338
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-338
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Trade, marketing and distribution
International trade
Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2011 09:02
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page