Home About Browse Search
Svenska


Påhlsson, Henrik, 2011. Vårda morotens värde : en studie i hantering från fält till förpackning. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Rätt anpassad odlingsteknik tillsammans med en skonsam förädlingsindustri har en potential att väsentligt förbättra produktionsutbytet mot nya nivåer. Resultatet av morotsproduktion startar redan vid bearbetningen av jorden innan etablering sker av moroten. Varje odlingsmoment i fält bör utföras med största möjliga precision för att nå goda resultat vid förädlingsarbetet gentemot konsument. Produktionsresultatet i morotsproduktion är nära kopplat till odlingssäsongens fältoperationer. Väderförutsättningar under växtsäsongen samt vid skördearbetet spelar även de en avgörande roll för produktionsresultatet.

Studien omfattar försök där analyser av hanteringskedjan för produktionen av morotsklyftor har stått i fokus. Från skörd i fält till bestämda mätstationer utmed produktionslinjen har kvantitativa mätningar gjorts för att identifiera de hanteringsmoment som skadar moroten. Från mätserierna har sedan det insamlade materialet analyserats med hjälp av statistiska metoder. Kvalitativa intervjuer med kunnigt folk inom produktionen har genomförts i kombination med litteraturstudier. Tillsammans har underlaget mynnat ut i förslag och rekommendationer till förbättringsåtgärder i produktionskedjan.

Förändringsförslagen har delats upp i två steg. Det första steget är ett förslag till förbättringsåtgärder utmed den befintliga hanteringskedjan i mer begränsad omfattning. Detta steg innefattar främst dämpningar av skadliga fall samt ny hanteringsmetodik för att begränsa olika kritiska moments inverkan på morotsråvarans kvalitet. I steg två har förändringsförslagen presenterats som en investering i ny utrustning där detta anses som lämpligt för att helt eller delvis eliminera skadliga hanteringsmoment. Företag med lämplig utrustning har kontaktats för att få uppgifter om en ungefärlig investeringskostnad.

Vidare har ekonomiska data insamlats från den aktuella produktionslinjen där totalkostnaden för 2008 års verksamhet har ställts mot den fiktiva linjens totalkostnad. För att jämförelsen mellan de två olika hanteringssystem skall bli så realistisk som möjligt, har den äldre linjens kostnader räknats upp till 2008 års prisnivå.

När de båda linjernas totalkostnader definierats, har skillnaden i vinst mellan de två systemen analyserats för att värdera potentialen hänförlig till en mer skonsam produktionskedja.
Resultatet av studien påvisar hur en skonsammare hantering av moroten kan ge ett bättre ekonomiskt utbyte motsvarande ca 0,10 kr/kg förädlad morot.

,

A well suited technique for cultivating carrots, together with improvements of industrial processes has a potential to enhance the performance of the production system.
The process of carrot production is initiated with the first steps in the cultivation phase. Every operation in the field must be conducted with great precision, to reach the best results within the industrial production line and to fulfil consumer preferences for quality.
The field operations are closely connected with the results obtained in carrot production. In addition, weather conditions during the growth season and at harvesting are important for the result.

This study contains experiments, where focus is to analyse the production chain for carrots cloves. Planned measurement stations along the production line are used to find the critical movements which damage the intact carrot. The gathered material are analysed with statistical methods combined with qualitative interviews with competent people at the production line combined with relevant literature studies. These results have been used to provide suggestions and recommendations that improve the activities within the production chain.

The improvement suggestions have been divided in two alternatives. The first alternative contains limited suggestions regarding the actual production line. It contains recommendations to moderate the impacts of mechanical stress and methods to reduce critical moments. In the second alternative the improvement suggestions are presented as investment in new equipment where it is suitable to reduce harmful moments, totally or partly. To obtain an approximate price for the investment contacts have been made with Swedish machine manufactures to gather actual information.

Further economic data have been collected from the carrot production 2008 where total cost from 2008 have been compared whit total cost of the new fictive line. The costs of the old line have been upgraded to 2008 years price level in order to make a proper comparison of the lines. When the total costs have been defined, the difference in profit has been analyzed between the old system and a new fictive line with more cautious treatment. Results from this study shows that the economic result is improved by around 0,10 SEK/kg carrots produced.

Main title:Vårda morotens värde
Subtitle:en studie i hantering från fält till förpackning
Authors:Påhlsson, Henrik
Supervisor:Andersson, Hans and Larsolle, Anders
Examiner:Öhlmer, Bo
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:618
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:EKNMP Economics and Business Administration, Programme with specialisation in Natural Resources 240 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:kommunikation, förädlingsindustri, instproblematik , mekanisk stress , fallhöjd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-331
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-331
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2011 06:51
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics