Home About Browse Search
Svenska


Hansen, Tove, 2011. Primär immunmedierad hemolytisk anemi hos hund - patogenes, patologi och predisponerande faktorer . First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Immunmedierad hemolytisk anemi (IMHA) delas i litteraturen upp i en primär och en
sekundär form. I denna litteraturstudie kommer fokus att ligga på den primära formen, vilken
är den enda som kan klassas som sant autoimmun, då andra möjliga orsaker till uppkomsten
av sjukdomen har uteslutits. Den sekundära formen däremot kan uppstå till följd av flera olika
faktorer såsom infektiösa sjukdomar, andra immunologiska sjukdomar (exempelvis systemisk
lupus erythematosus), neoplasier, vaccinationer eller mediciner. I båda fallen riktas
antikroppar, och ibland även komplementfaktorer, mot cirkulerande erytrocyter varvid en
ökad nedbrytning av dessa ger upphov till en hemolytisk anemi.
Flera olika teorier finns rörande predisponerande faktorer för den primära formen, såsom ras,
kön, årstid, ålder samt föregående vaccination. De patologiska fynden varierar beroende på
sjukdomens duration, men de mest typiska är ikterus, hepatosplenomegali, färgförändringar i
njurar och urin, ödematösa lungor och infarkter i desamma samt ökad erytropoes i benmärgen.
Sjukdomen är mångfacetterad och mer forskning behövs, bland annat för att fastställa varför
vissa individer tycks vara predisponerade, samt för att förbättra behandlingsregimen då
sjukdomen har en hög mortalitet, även vid snabbt insatt behandling.

,

In the literature, immune mediated hemolytic anemia (IMHA) is divided into both a primary
and a secondary form. In this literature study, the main focus will be on the primary form,
which is the only of the two that is classified as truly autoimmune. The primary form is
diagnosed when all other possible reasons for the disease have been ruled out. The secondary
form on the other hand can arise as a consequence of several factors, including infectious
diseases, other immunological diseases (e.g. systemic lupus erythematosus), neoplasias,
vaccinations or medicines. In both cases antibodies, sometimes accompanied by complement
factors, are directed against circulating erythrocytes, after which a hemolytic anemia arises as
a consequence of the increased erythrocyte destruction.
Many different theories have been proposed regarding predisposing factors, such as breed,
sex, season, age and previous vaccination. The pathological findings differ depending on the
duration of the disease, but the most characteristic ones are: icterus, hepatosplenomegaly,
colour changes in the kidneys and urine, pulmonary edema and infarcts and increased
erythropoiesis in the bone marrow.
The disease is multifaceted and more research in this area is desirable, for instance to
establish why some individuals appear to be predisposed to the disease and to improve the
treatment regimen as primary IMHA has a high mortality, even when the animal undergoes
rapid treatment.

Main title:Primär immunmedierad hemolytisk anemi hos hund - patogenes, patologi och predisponerande faktorer
Authors:Hansen, Tove
Supervisor:Vargmar, Karin
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:73
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health (until 231231)
Keywords:primär immunmedierad hemolytisk anemi, autoimmun, IMHA, AIHA, hund, patogenes, predisponerande faktorer, primary immune - mediated hemolytic anemia
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-252
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-252
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Jun 2011 13:53
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics