Home About Browse Search
Svenska


Richardsson, Ann, 2011. Flickorna Lundgrens trädgård - dokumentation av en 1930/1940-tals trädgård i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img] Image (TIFF) (bilaga 1)
244kB
[img] Image (JPEG) (bilaga 2)
2MB
[img] PDF
8MB

Abstract

Café Flickorna Lundgren ligger vid fiskebyn Skäret, mellan Mölle och Jonstorp i Höganäs kommun. Hit har det kommit gäster varje sommar för att fika en stund i den blommande trädgården. År 1938 öppnade familjen Lundgren ett café i den gamla stugan från 1700-talet. Då hade fastigheten varit sommarstuga för lantbrukaren Alexander Lundgren och hans familj; hustrun Anna och döttrarna, Anna, Greta, Ebba, Rut, Brittmarie, Marta och Ella under tio år.
Sommarcaféet öppnade under tid när funktionalismen fått sitt fäste i Sverige. Av detta märktes inte så mycket hos Flickorna Lundgren. Där värnades istället den gamla bondekulturen. Samtidigt som caféet öppnade började en trädgård anläggas på fastigheten och den växte fram under slutet av 1930-talet och under 1940-talet. Vid familjens hem i Döshult fanns en välskött trädgård med många växter, bland annat en stor perennrabatt. Det var därifrån många växter hämtades för att planteras i caféets rabatter, som börjat anläggas i kohagen på norrsidan av det gamla huset.
Besökarna satt gärna där i kvällssolen och tittade på utsikten över havet och Skälderviken. De första rabatterna grävdes redan hösten 1938, men sedan blev det några års uppehåll, på grund av andra världskriget. I slutet av 1940-talet fanns där tre rader med rabatter i trägårdens norra del. Nu hade också gäster, trädgårdsmästare och vänner börjat komma dit med växter av olika slag. Några av stamgästerna var Magnus B. Nilsson från Landsbergs perenner, Hilmer Cedergren från Cedergrens plantskola på Råå, Ulla Molin trädgårdsarkitekt i Höganäs och många sommargäster från Danmark kom också på besök. Den mest kände besökaren var kung Gustav IV Adolf som kom att bidra till att caféet blev rikskänt. Kungens första besök var 1945 och han fortsatte komma varje sommar fram till sin död 1973.
Denna uppsats är en historisk dokumentation över café Flickorna Lundgrens trädgård med en växtinventering av den äldsta delen av. Arbetet har genomförts med hjälp av en växtinventering, skisser av rabatter, litteraturstudier och intervjuer. Fokus i arbetet ligger på perennrabatterna bakom det gamla korsvirkeshuset, som idag fungerar som caféets butik.
Med utgångspunkt i den historiska dokumentationen och inventeringen av dagens växtmaterial har ett underlag arbetats fram som kan användas för framtida utveckling och bevarande av trädgården.
Inventeringen har sammanfattningsvis visat att många av växterna från 1930/1940-talen finns kvar, men det är också en del som försvunnit. Flera växter har spännande historier som kan vara värda att lyfta fram, till exempel mjukakantusen från Danmark eller kungens trebladsspirea. De flesta av perennrabatterna ser också i princip ut som de gjorde för 40-50 år sedan. På andra håll i trädgården har det planterats in nyare växter. Trots detta får besökarna intrycket av en gammaldags trädgård med ”mormorsväxter”.

,

Café Flickorna Lundgren is located in the fishing village Skäret, between Mölle and Jonstorp in Höganäs municipality. To this café guests come each summer for a cup of coffee in the flowering garden. In 1938 the family opened the cafe in an old cottage from the 18th century. The property had been a summerhouse for the farmer Alexander Lundgren and his family, his wife Anna and their seven daughters, Anna, Greta, Ebba, Ruth, Brittmarie, Martha and Ella for about over ten years.

The opening of the summer café was in a time when functionalism had started to spread in Sweden. It was not noticed so much by Flickorna Lundgren. Instead the café garden was more directed towards the old peasant culture. At the same time the café opened, there was a garden built on the property and it emerged in the late 1930s and in the 1940s. The family home in Döshult had a well-kept garden with many plants, including a large perennial border. Many plants were taken from there and planted in the café gardens perennial border in the cow pasture on the north side of the old house.

The visitors liked to sit there in the afternoon sun and watching the views over the sea and Skälderviken. The first perennial border was made in the fall of 1938, but then the garden was put on hold a couple of years, because of World War II. In the late 1940s there were three rows of perennial borders. Now guests, gardeners and friends started to bring plants of various kinds. Some of the regulars were Magnus B. Nilsson, Landsbergs perennials, Hilmer Cedergren, Cedergren's nursery, Råå, Ulla Molin, garden designer in Höganäs and many summer visitors from Denmark. The most famous visitor was King Gustav Adolf, and trough his visits the café became well known in Sweden. The King's first visit was in 1945 and he continued to visit the café every summer until his death in 1973.

This essay is a historical documentation of the café Flickorna Lundgrens garden with a plant inventory of the oldest part of the garden. The work has been carried out through a plant inventory, sketches of the perennial borders, literature studies and interviews. The work has been focused on the perennial borders behind the old half-timbered house, which today serves as the café shop.

The historical documentation and the inventory of current plants that can be used for future development and preservation of the garden.

One conclusion from the inventory is that many of the plants from 1930s and 1940s still are in the garden, but there are also some that have disappeared. Many plants have interesting stories that may be worth highlighting, for example the bear’s breech from Denmark or the Bowman’s root from the King. The most of the perennial borders basically also look like they did 40-50 years ago. Elsewhere in the garden borders and new plants were planted continuously. Despite this, the visitors have the impression of an old-fashioned garden with "cottage garden plants".

Main title:Flickorna Lundgrens trädgård - dokumentation av en 1930/1940-tals trädgård i Skåne
Authors:Richardsson, Ann
Supervisor:Jakobsson, Anna
Examiner:Gustavsson, Eva
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK003 Horticultural Management Programme - Marketing and Post Harvest, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:Flickorna Lundgren, perenner, växtinventering, funktionalism, Arts- and Craftsrörelsen
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-155
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-155
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:History
Language:Swedish
Deposited On:26 May 2011 05:36
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics