Home About Browse Search
Svenska


Engerup, Per-Ola, 2011. Föryngring med poppel och hybridasp på skogs- och åkermark. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Föryngring med poppel och hybridasp är främst förknippat med södra delarna av landet och
har hittills skett i liten skala. Intresset för trädslagen ökade i samband med omställning 90.
Efter stormen Gudrun 2005 ökade den föryngrade arealen, förmodligen som en följd av att
Skogsstyrelsen då gav bidrag till återbeskogning. Det som skiljer poppel och hybridasp från
andra trädslag och det som gör dem mest intressant är deras höga produktionspotential.
Kunskaperna om föryngring av trädslagen är ganska små och en anledning till att trädslagen
inte nyttjas i större omfattning.
Syftet med arbetet är att följa upp poppel- och hybridaspföryngringar, sammanställa
erfarenheter med föryngring av poppel och hybridasp på skogs- och åkermark samt att genom
intervjuer klargöra skillnader mellan olika föryngringsstrategier och koppla dem till resultaten
av mina egna inventeringar. Detta ska tillsammans ge en samlad bild av erfarenheterna av
föryngring med poppel och hybridasp.
Resultaten från fältinventeringen visar på liten skillnad i tillväxt mellan bestånd på skogs- och
åkermark. Tillväxten för poppel var högre än för hybridasp både i trädslagsrena bestånd- och i
blandbestånd. Plantöverlevnaden varierade mer för poppel på skogsmark än poppel på
åkermark och plantöverlevnaden för hybridasp på skogsmark var högre än för poppel på
skogsmark. Största skadeorsaken på poppel var vilt. Andra stora skadeorsaker på poppel var
sork och torka. Hybridasparna var mindre drabbade av viltskador vilket kan bero på att
samtliga hybridaspbestånd var hägnade. Torka, syrebrist, insekt och svamp var de största
skadeorsakerna på hybridasp.
Uppfattningen om hur trädslagen ska skötas och vad som fungerar skiljer sig mycket mellan
de förvaltare och markägare som intervjuats. Mest skiljer sig uppfattningarna om skötsel av
poppel.
Majoriteten av de tillfrågade tycker föryngring med poppel och hybridasp är svårt. Samtliga
planerar ändå att anlägga fler bestånd med poppel eller hybridasp i framtiden. Det ligger i alla
de intervjuade förvaltarna och markägarnas intresse att kunskapen om föryngring med poppel
och hybridasp ökar. En ökad kunskap och användning av trädslagen skulle skapa en större
efterfrågan på marknaden, en efterfrågan som de flesta av de intervjuade tror kommer att öka
inte minst p.g.a. den stadigt ökande efterfrågan på energived. Södra skogsägarna säger sig
varken vilja gasa eller bromsa utvecklingen av trädslagen och ser heller inga problem i
ökande avverkningsvolymer.
Utbudet av plantmaterial måste öka om poppel och hybridasp ska kunna locka skogsägare i
större utsträckning och framförallt måste det befintliga materialets kvalitet fastställas.

Main title:Föryngring med poppel och hybridasp på skogs- och åkermark
Authors:Engerup, Per-Ola
Supervisor:Ekö, Per-Magnus and Rytter, Lars
Examiner:Agestam, Eric
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:167
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Föryngring, poppel och hybridasp, skogsmark, åkermark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-48
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-48
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2011 07:21
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics