Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Linnéa, 2011. Träningsmetoder för hund : effekter på välbefinnande och träningsresultat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

[img]
Preview
PDF
467kB

Abstract

Vid hundträning används många olika inlärningstekniker och syftet med denna uppsats är att klargöra hur olika metoder påverkar hundens välbefinnande och träningens effektivitet. Studier har visat att hundar som tränas med bestraffningar har högre förekomst av problembeteenden jämfört med hundar som bara tränas med belöningsbaserade metoder. Användande av bestraffningar innebär en risk för tränaren eftersom hunden kan svara aggressivt vid en tillsägelse. Hundägare själva anser att både belöningar och bestraffningar har positiv effekt. Inget tyder dock på att bestraffningar skulle vara mer framgångsrika än belöningar, snarare tvärt om då man i studier sett högst effektivitet vid användande av positiv förstärkning. Kortisolmätningar, som är en vanlig metod för att mäta stressnivå, har visat att dålig timing vid bestraffningar ger förhöjda kortisolvärden hos hundar. Metoder för att mäta välbefinnande hos hundar saknas och därmed är det svårt att bedöma hur hunden påverkas positivt av träningen. Mer forskning behövs för att ta fram verktyg för bedömning av hundens emotionella status i samband med träning. Dessutom behövs fler studier för att jämföra olika metoders effektivitet och påverkan på hunden. Eftersom studier visat att bestraffningar ökar risken för problembeteenden och stress hos hunden bör hundägare rekommenderas att använda belöningsbaserade metoder snarare än bestraffningar. Detta skulle öka välbefinnandet och minska förekomsten av problembeteenden i hundpopulationen.

,

Many different learning techniques are used in dog training and the purpose with this essay is to clarify how these methods affect the dogs wellbeing and effectiveness of the training. Studies have shown that dogs trained using punishment have a higher incidence of problem behaviors compared to dogs trained only with reward-based methods. The use of punishment results in a risk for the trainer since the dog may respond aggressively to a correction. Dog owners think that both rewards and punishment have a positive effect. Nothing indicates that punishment should be better than a reward, rather the opposite, since studies showed the highest effectiveness when reward-based training was used. Cortisol measurements, which is a common method for analyzing stress-level, have shown that bad timing when punishment is used increases the cortisol levels in dogs. Established methods for assessment of wellbeing measurements in dogs are missing and therefore it is difficult to evaluate if dogs react in a positive way during a training session. There is a need for more research about potentially useful parameters for estimating the emotional status in the dog. Furthermore we need to compare the effectiveness of different training methods and their impact on the dog. Since studies have shown that punishment increases the risk of problem behaviors and stress in the dog, we should recommend reward-based methods rather than punishment-based methods. This should lead to increased wellbeing and a lover incidence of problem behaviors in the dog population.

Main title:Träningsmetoder för hund
Subtitle:effekter på välbefinnande och träningsresultat
Authors:Larsson, Linnéa
Supervisor:Höglund, Katja and Holmberg, Mia
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:66
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry
Keywords:hund, träningsmetoder, stress, välbefinnande, kotisol, effektivitet, belöning, bestraffning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-50
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-50
Language:Swedish
Deposited On:18 Apr 2011 08:05
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics