Home About Browse Search
Svenska


Andréasson, Susanne, 2011. Salmonella hos katt. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

[img]
Preview
PDF
362kB

Abstract

Salmonella är en bakterie som skapar klinisk sjukdom hos människa och djur. Jag har valt att studera hur salmonellos manifesterar sig kliniskt hos katt, hur katten smittas, vad prevalensen för Salmonella är i olika kattpopulationer, huruvida det finns en risk att denna smitta överförs till människor samt vilka åtgärder som kan vidtas för att undvika smitta.

De kliniska symtomen på salmonellos hos katt varierar stort, från gastroenterit med symtom som feber, kräkningar och sekretorisk diarré, till symtom som letargi, pneumoni, epistaxis, endotoxinemi och konjunktivit med avsaknad av gastrointestinala symtom. Katten kan smittas genom kontakt med andra katter eller deras faeces, genom kontaminerad miljö, jakt av vilda fåglar, intag av icke upphettat foder eller transplacentalt. Då prevalensen bland katter varierar beroende på undersökning krävs fler studier för att kunna dra slutsatser avseende utbredningen i den svenska kattpopulationen.

Ett flertal studier visar på omständigheter som starkt tyder på att en zoonotisk potential föreligger. Fall där Salmonella-smitta har gått från katt till människa redovisas också. Risken för smitta minimeras genom att endast utfodra katten med upphettad föda, iaktta god hygien samt att inte tillåta katten att ströva fritt på ytor där mat äts eller tillagas. Vidare bör djurhälsopersonal använda handskar vid hantering av djur och dess faeces, sjuka djur bör isoleras samt utrymmen och utrustning bör desinficeras grundligt och rutinmässigt.

,

Salmonella is a microorganism which causes clinical illness in both humans and animals. Since the cat today is a pet living in close contact with humans I have in this study chosen to investigate the clinical features of salmonellosis in the cat, sources of infection, prevalence, if there is a risk of transmission to humans and what measures can be taken to avoid transmission.

Clinical symptoms which can be seen in a cat with salmonellosis vary greatly, from gastroenteritis, with symptoms such as fever, vomiting and secretory diarrhoea, to symptoms such as lethargy, pneumonia, epistaxis, endotoxinemia and conjunctivitis. Sources of infection can be contact with other cats or their faeces, a contaminated environment, hunting birds, raw-meat diet or transplacental transmission. Since the prevalence varies with different studies, more research in this area is required to be able to draw conclusions of how widespread salmonellosis is in the Swedish population of cats.

Several studies mention circumstances which strongly indicate that a zoonotic potential exists. The transmission from cat to human has also been demonstrated in case reports. The risk of transmitting the infection is minimized by strictly feeding the cat heat processed food, through good hygiene and by not allowing the cat to freely access food preparation and dining areas. Moreover, veterinary staff ought to use gloves when in contact with animals and their faeces and sick animals should be isolated. Spaces, such as cages, and equipment should be thoroughly and routinely cleaned and disinfected.

Main title:Salmonella hos katt
Authors:Andréasson, Susanne
Supervisor:Höök, Helena and Muradrasoli, Shaman
Examiner:Fredriksson, Mona
Series:Veterinärprogrammet, examensarbete för kandidatexamen / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (t.o.m. 2015)
Volume/Sequential designation:2011:40
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health
Keywords:Salmonella, Salmonellos, katt, symtom, prevalens, smittvägar, zoonos, människa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-44
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-44
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Diet and diet-related diseases
Language:Swedish
Deposited On:15 Apr 2011 08:51
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page