Home About Browse Search
Svenska


Fernqvist, Therese, 2011. Dried distiller’s grains with solubles and Swedish grown soya beans as protein feeds for dairy bull calves. Second cycle, A2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The cattle production in the world has been questioned in Sweden due to its negative impacts on the environment. The use of imported soya bean meal as a protein feed for Swedish cattle results in the cutting of rainforest and an extensive use of pesticides in the countries were the soya beans are produced. As a consequence, the environmental impacts caused by cattle production increases. A production of protein feeds in Sweden would decrease the transportations and the cutting of rainforest. For organic beef producers the possibility to produce home-grown protein feeds is important since organic protein feeds can be difficult to obtain in another way. The organic beef production has increased over tha last five years in Sweden and the knowledge about what kinds of protein feeds that are possible to grow locally and use with satisfying results needs to be developed.

The purpose of the study was to compare feed intake, growth, feed utilisation and rumen function in dairy calves fed dried distiller’s grains with solubles (DDGS) or Swedish grown rolled soya beans (SSB) compared to imported soya bean meal (SBM) as protein feed in a total mixed ration.

In the trial 84 dairy bull calves were used. At the start of the experiment the calves were weighed and assigned to the three different protein treatments. The experiment had a completely randomized design. For each treatment four pens were used and there were seven animals in each pen and, there were 12 pens used in total. At arrival, the calves had an average live weight of 93 (standard deviation, SD, 13) kg and at the end of the experiment the mean live weight was 271 (SD, 28) kg. Weighing of the calves was performed on two consecutive days at the start and at the end of the experiment and every 14 days between that.

The total mixed rations contained grass-clover silage, rolled barley and sufficient amounts of minerals together with either SBM, DDGS or SSB. The target gain per day was 900 g and when balancing the diets firstly the content of crude protein and amino acids absorbed in the small intestine (AAT) were considered and, secondly, the content of metabolizable energy. Because the requirements of protein in relation to energy change when calves grow the diets were rebalanced four times for the weight intervals 75-125 kg, 126-175 kg, 176-225 kg and 226-275 kg. In the diets with DDGS and SSB cold-pressed rapeseed cake was included until the calves reached a weight of 175 kg to be able to meet the requirements of crude protein and AAT according to Swedish recommendations.

Feed was offered ad libitum (> 5% refusals) and feeding was performed once per day. The feed was weighed every day before feeding and refusals were weighed three times per week and the amounts were thereafter used to calculate the intakes of the calves. The average daily live weight gain was calculated from the average value of the first two and the last two weighings of the calves. From the growth and feed intake during the experimental period the feed efficiency of the calves was calculated. Rumen function was estimated from the consistency of the faeces and faecal content of long (>10 mm) particles, whole and partial grains.

The calves fed the DDGS diet had higher growth rates than calves fed the SBM or SSB diets (1.34 kg vs. 1.21 kg and 1.25 kg per day, P < 0.01). Calves fed DDGS also had a strong tendency for higher intake of DM (4.81 kg per day vs. 4.45 kg and 4.50 kg, P = 0.058) and had higher intakes of crude protein (811 g per day vs. 725 g and 750 g, P < 0,05) than the other calves. The feed efficiency did not differ between treatments and was around 22 g MJ-1 and 278 g kg-1 DM. The effect of protein feed on faecal traits varied between weight intervals. Generally faeces from calves fed DDGS had a firmer consistency than faeces from calves fed SBM (P< 0.001). The number of long particles (>10 mm) in faeces was similar in all treatments and indicated similar retention times of the protein feeds in the rumen and a good rumen function.

In conclusion, SSB or DDGS work as well as SBM as a protein feed when cold-pressed rapeseed cake is included in the diets until the calves reach a live weight of 175 kg. The conclusion is supported by the fact that calves fed DDGS had a higher growth rate than calves fed SBM and calves fed SSB had the same growth rate as calves fed SBM. At the same time feed efficiency and rumen function did not differ between the protein feeds.

,

Nötköttsproduktionen i världen har ifrågasatts i Sverige på grund av sin negativa miljöpåverkan. Användningen av importerat sojamjöl som proteinfodermedel till svenska nötkreatur medför nedhuggning av regnskog och omfattande användning av bekämpningsmedel i de länder där sojabönorna odlas. Detta medför en ökning den negativa påverkan som nötköttsproduktionen har på miljön. Produktion av proteinfoder i Sverige skulle minska transporterna och nedhuggningen av regnskog. För ekologiska nötköttsproducenter är möjligheten att producera eget proteinfoder viktig då det kan vara svårt att få tag på ekologiskt proteinfoder på annat sätt. Den ekologiska produktionen av nötkött har under de senaste fem åren ökat i Sverige och kunskaperna om vilka proteinfodermedel som är möjliga att producera lokalt och använda med tillfredsställande resultat i ungdjursuppfödningen behöver utvecklas.

Syftet med studien var att jämföra foderintag, tillväxt, foderutnyttjande och vomfunktion hos mjölkraskalvar som utfodrats med agrodrank eller svenskodlad soja jämfört med importerat sojamjöl, som proteinfodermedel i en fullfoderblandning.

I försöket användes 84 tjurkalvar av mjölkras som efter en vägning vid försöksstart delades mellan de tre olika proteinbehandlingarna. Uppläggningen var ett fullständigt randomiserat försök. För varje behandling användes 4 boxar med 7 djur i varje box och totalt ingick 12 boxar i studien. Vid ankomst var medelvikten för kalvarna 93 (standardavvikelse, SD,13) kg och vid försökets slut 271 (SD, 28) kg. Vägning av kalvarna utfördes under två på varandra följande dagar i början och i slutet av försöket och däremellan var fjortonde dag.

Fullfoderblandningarna innehöll blandvallsensilage, krossat korn och tillräckliga mängder mineraler tillsammans med antingen importerat sojamjöl, agrodrank eller krossad svenskodlad sojaböna. Målsättningen var en tillväxt på 900 g per dag och när foderstaterna balanserades för liknande näringsinnehåll beaktades i första hand innehållet av råprotein och aminosyror absorberade i tunntarmen (AAT) och i andra hand innehållet av omsättbar energi. Eftersom behovet av protein i förhållande till energi ändras när kalvar växer balanserades foderstaterna om fyra gånger för viktintervallen 75-125 kg, 126-175 kg, 176-225 kg och 226-275 kg. I foderstaterna med agrodrank och krossad svenskodlad sojaböna tillsattes även kallpressad rapskaka upp till 175 kg vikt för att uppfylla behovet av råprotein och AAT enligt svenska rekommendationer.

Utfodring skedde en gång om dagen och i sådan mängd att fri tillgång uppnåddes (>5% rester). Fodret vägdes varje dag före utfodring och rester vägdes tre gånger per vecka och mängderna användes sedan för att beräkna kalvarnas konsumtion. Tillväxten per dag räknades fram utifrån medelvärdet av vikterna från de två första och de två sista vägningarna av kalvarna. Utifrån tillväxt och foderkonsumtion över hela försöksperioden beräknades kalvarnas fodereffektivitet. Vomfunktionen bedömdes utifrån träckens konsistens och innehåll av långa (>10 mm) partiklar, hela kärnor och delar av kärnor.

Den dagliga tillväxten var högre för kalvar utfodrade med agrodrank än för kalvar utfodrade med sojamjöl eller krossad sojaböna (1,34 kg jämfört med 1,21 kg och 1,25 kg per dag, P < 0,01). Kalvar som fått agrodrank tenderade också starkt att ha ett högre dagligt intag av torrsubstans (4,81 kg jämfört med 4,45 och 4,50 kg, P = 0,058) och de hade ett högre intag av råprotein än de andra kalvarna (811 g per dag jämfört med 725 g och 750 g, P < 0,05). Fodereffektiviteten var lika för alla behandlingarna och låg runt 22 g MJ-1 och 278 g kg-1 torrsubstans. Effekten av proteinfodermedel på träckparametrarna varierade beroende på viktintervall men generellt hade kalvar utfodrade med agrodrank en fastare konsistens på sin träck än kalvar utfodrade med sojamjöl (P< 0,001). Antalet långa partiklar (>10 mm) i träcken var lika för alla behandlingar och visade på att retentionstiden i vommen var lika med en väl fungerande vom.

Utifrån resultaten drogs slutsatsen att svenskodlad krossad sojaböna eller agrodrank fungerar lika bra som proteinfodermedel som sojamjöl när kallpressad rapskaka inkluderas i foderstaten upp till 175 kg levande vikt. Slutsatsen stöds av det faktum att med agrodrank uppnåddes en högre tillväxt än med sojamjöl och med svenskodlad krossad sojaböna upnåddes samma tillväxt som med sojamjöl. Samtidigt var foderutnyttjande och vomfunktion lika mellan de olika proteinfodermedlen.

Main title:Dried distiller’s grains with solubles and Swedish grown soya beans as protein feeds for dairy bull calves
Authors:Fernqvist, Therese
Supervisor:Johansson, Birgitta and Nadeau, Elisabet
Examiner:Hessle, Anna
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:347
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:dried distiller's grains with solubles, soya bean, bull calves, protein feed
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-464
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-464
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:English
Deposited On:22 Mar 2011 09:55
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics