Home About Browse Search
Svenska


Jasarevic, Emina, 2011. Djurskydd, arbetssäkerhet och hantering med mobila och fasta djurhanteringssystem i nötköttsproduktionen. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hantering av nötkreatur har börjat bli en viktig fråga i nötköttsproduktionen på grund av tilltagande rationalisering inom nötköttsproduktionen, och klara ekonomiska fördelar med allt större besättningar och större krav på arbetsmiljön. Det har uppstått behov av mer lämpliga eller förbättrade djurhanteringsanordningar. På samma gång tar frågan om säkerhet inom hantering av nötkreatur stor uppmärksamhet och man inser att det krävs mer kunskap inom det området. Man måste skydda både de som arbetar med djur och djuren själva vid alla typer av djurhantering. Detta arbete kommer förhoppningsvis att vara till hjälp för dem som dagligen hanterar djur eller planerar att köpa någon typ av hanteringsanordning. Syftet med arbetet var att få fram kunskap som kan underlätta hantering av nötkreatur på bete och minska olycksriskerna, där både djurhanterare och djur kan utsättas för fara. En litteraturstudie har gjorts tillsammans med en fältstudie av djur-hållares användning av djurhanteringsanordningar. Fältstudien genomfördes som en enkätstudie hos lantbrukare med nötköttsproduktion i Skåne. Av 128 utskick erhölls svar från 70 lantbrukare.
När det gäller hantering av nötkreatur är det tre faktorer som kommer med i bilden: djuren, människan och utrustningen, som i denna studie bearbetades i några frågeställning-ar. Fasta eller mobila samlingsfållor och behandlingsburar på en gård underlättar djur-hanteringen och är viktiga för djurens välfärd samt möjliggör en hantering av dem på ett säkert sätt. Av enkätstudien framgår att det inträffar tillbud även om de flesta inte är allvarliga eller farliga. Användning av mobila hanteringsanordningar verkar minska på antalet farliga tillbud som ändå förekommer.
Dåligt underhållna och sämre utformade hanteringsanordningar kan leda till skador på både djur och människor. En ändamålsenligt utformad hanteringsanordning kan ha stor påverkan på gårdens ekonomi. En av djurhållarna påpekade i enkäten att höj och sänkbar kreatursvagn och grindar är hans bästa investering som sparar mycket av hans arbete. Små detaljer i utformning av hanteringsanordningen spelar stor roll för att ha en lugn och säker hantering av djuren. Man ska till exempel undvika skarpa hörn på fållorna, stora kontraster på golvfärger, grindar som skapar mycket oljud och allt annat som kan leda till ökad stress och få djuren att göra utfall mot skötaren. I enkätstudien visade det sig att olyckstillbud har förekommit på mer än hälften av gårdarna. Detta visar att det fortfarande finns behov av mer kunskap och bättre hanteringsanordningar inom djurhantering. Ökad kunskap och vidare forskning inom detta område kan förbättra villkoren för nötköttsproduktionen i Sverige och skapa säkrare och effektivare arbetsmiljöer vid arbetet med djuren.

,

Handling of cattle has become a significant topic in beef production because of increasing rationalisation of beef production and clear economic benefits by increasing herd sizes. There is a need for more appropriate or improved animal handling facilities. At the same time, work safety in handling of cattle has got more attention because the relatively large number of farm workers that are injured by cattle. Protection of those who work with cattle and the animal welfare in animal handling facilities is therefore of importance and identified as a target of education and research. This report will hopefully be useful for those who work with cattle or plan to purchase any type of handling device. The purpose of this study was to increase knowledge that can facilitate handling of cattle and reduce risk of accidents and injury for both handlers and animals. A literature survey and a questionnaire have been done, respectively. The questionnaire was sent to 129 beef cattle farmers in southern Sweden of which 70 were responded by the farmers. There are three factors concerning handling of cattle: animals, people and equipment. All three factors were addressed in this study by the questions put forward in this study.
The use of fixed or mobile handling facilities or pens and crush on a farm is important for animal welfare and enables safe handling. Safety for both animals and handlers can improve. However, still there are dangerous events as reported by the farmers in ques-tionnaire. Poorly maintained and designed handling facilities can cause injuries to both animals and persons. A purposely designed handling facility can have a large impact on the farms’ economy. One of the farmers in the survey stated a height adjustable cattle wagon and movable gates were his best investment as it saved a lot of his time. Small design details of a handling facility can play quite a big role for a calm and safe handling of animals. One should, for example, avoid sharp corners in pens, highcontrast floor colours, gates that create intense noise and everything else that can lead to increased animal stress and make them attacking. The field study showed that incidents have occurred on more than half of the farms. This shows, there is still need for more knowledge and better animal handling practices. Only through a better understanding and further research in this area, the beef production in Sweden can improve and create safer and more efficient work environments with large animals such as cattle.

Main title:Djurskydd, arbetssäkerhet och hantering med mobila och fasta djurhanteringssystem i nötköttsproduktionen
Authors:Jasarevic, Emina
Supervisor:Herlin, Anders and Pinzke, Stefan
Examiner:Ventorp, Michael
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK001 Animal Science - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Rural Buildings and Animal Husbandry (until 121231)
Keywords:hantering med mobila och fasta djurhanteringssystem, djurskydd, nötköttsproduktion, arbetssäkerhet, hanteringsanordningar, sammlingsfålla, skador vid hantering av djur, behandlingsbur, cirkulärfålla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-389
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-389
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Human medicine, health, and safety
Language:Swedish
Deposited On:09 Mar 2011 08:04
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:18

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics