Home About Browse Search
Svenska


Benjaminsson, Titti, 2010. Helstryp kontra sele - en studie om dess påverkan på hunden. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
489kB

Abstract

Under många år har människan försökt att kontrollera sin hund med hjälp av ett koppel fäst i ett halsband eller i en sele. Hundar har en stark instinkt att dra när de känner tryck, till exempel hundar som drar i kopplet på promenad, vilket är problematiskt vid koppelträning. Man kan ta till en del olika hjälpmedel för att få hunden att sluta dra, men en del kräver både mycket kunskap och färdighet för att användas rätt. Ett av dessa hjälpmedel är helstrypet, ett slags halsband som dras åt runt hundens hals när hunden drar. Detta är framtaget som ett träningsredskap när man tränar med negativ förstärkning. När hunden utför rätt beteende släpper man på trycket, men vid en promenad då hunden drar släpps det aldrig, och blir då istället som en bestraffning.

En sele låter en större del av kroppen ta emot trycket om hunden drar. Det finns en mängd olika selar, och det är viktigt att de sitter rätt så trycket fördelas. Man kan använda sig av så kallade antidragselar, och även dessa kommer i olika modeller. En modell kallas för frontkontroll, där kopplet fästs i en ring på bröstremmen.

Som tidigare nämnts så kräver helstrypet kunskap för att användas på rätt sätt, och är ett hjälpmedel som kommer med en del konsekvenser. I en studie har man sett problem med ökat ögontryck på hundar som drar med halsband på, medan det med selar inte ökade nämnvärt. Det har gjorts undersökningar på rygg och nacke hos hundar där man har sett samband mellan nackskador och ryck i kopplet. Men det är svårt att avgöra om det är just detta som orsakat nackskadan, eller om det är utav yttre påverkan. Vissa antidragselar går ut på att det ska vara obehagligt för hunden att dra, det går nämligen remmar under hundens ben som dras åt när hunden drar, och dessa kan skada den känsliga huden samt underliggande nerver.

Stress är av stor betydelse för hunden välfärd, och det är väldigt svårt att mäta stress. I denna studie har jag valt att titta på beteenden, och de beteenden som enligt tidigare studier tyder på en stressad individ är till exempel flåsar, slickar sig runt nosen, skakar kroppen, gäspar och ökad vokalisering. Det krävs dock ytterligare studier inom detta ämne då det är skillnader mellan olika raser och individer hur de hanterar stress, och då också vilka beteenden de visar.

I denna studie användes 15 hundar av olika raser och i olika ålder. Deras ägare fick innan studien uppskatta på en skala mellan 1-10 hur mycket deras hundar drog, och snittet hamnade på 6,93. Hundarna och dess ägare filmades då de gick runt i ett ridhus, med en sele av frontkontrollmodell samt ett helstryp i nylon, och dessa filmer analyserades sedan. De beteenden som registrerades var beteenden som kan vara tecken på stress.

Man kunde se en signifikant skillnad i antal visade stressignaler under den tid då hunden och förare var i rörelse i ridhuset, och hundarna drog signifikant mer i kopplet när de var i rörelse och bar stryphalsband. Det är svårt att säga varför det är så, och många olika faktorer spelar roll. Alla hundar bar sele först, och då kan de ha acklimatiserat sig till miljön när det var dags att sätta på helstrypet, vilket kan innebära att de gick tillbaka till gamla vanor att dra i kopplet. Samtidigt så är denna sele utformad så att det ska vara svårt för hunden att dra.

Det behövs vidare forskning inom området stress hos hund, samt hur de olika hjälpmedel som idag finns på marknaden påverkar hunden. Den kunskap som idag finns är erfarenheter från människor som arbetat med hund, och det finns bara en del vetenskap bakom deras åsikter. Jag hoppas att detta arbete kan bidra till en diskussion i hundsverige om hur våra hundar egentligen mår av våra uppfinningar, och att hundägare tänker efter och funderar på vad de utsätter sin hund för.

,

For many years man has tried to control their dog by a leash attached to a collar or a harness. Dogs have a strong instinct to pull when they feel pressure, for example, dogs that pull on the leash on the walk, which is problematic during leash training. You can use different tools to get the dog to stop pulling, but some require both knowledge and skill to be used correctly. One of these tools is the choke, a kind of collar that is tightened around the dog's neck when the dog pulls. This is designed as a training tool when training with negative reinforcement. When the dog performs the correct behavior, you release the pressure, but at a walk when the dog pulls it is never released, and instead becomes a punishment.

A harness allows a greater part of the body to take the pressure when the dog pulls. There are a variety of harnesses, and it is important that they fit right so the pressure is correctly distributed. You can use a so-called anti-pull harnesses, and even these come in different models. One model is called front control, where the leash is attached to a ring on the cheststrap.

As mentioned earlier, the choke requires knowledge to be used properly, and is a tool that comes with some consequences. In one study they have seen problems with increased intraocular pressure in dogs that pull with a collar on, but while wearing harnesses it did not increase significantly. There have been studies on the back and neck in dogs where they have seen the connection between neck injury and tug on the leash. But it is difficult to determine whether it is precisely this that caused the neck injury, or if it is out of external influences. Some anti-pull harness are made so it will be uncomfortable for the dog to pull, where straps that goes under the dog's legs that tighten when the dog pulls, and these can damage the delicate skin and underlying nerves.

Stress is of great importance for the welfare of the dog, and it is very difficult to measure stress. In this study, I have chosen to look at behaviors and the behaviors as previous studies indicates a stressed individual are for example, panting, licking around the nose, shake body, yawning, and increased vocalization. However, further studies are needed on this subject since there are differences between breeds and individuals how they handle stress, and then also what signals they show.

In this study 15 dogs of various breeds and at different ages were used. Their owners had before the study estimated on a scale of 1-10 how much their dogs pulled, and the cut ended up at 6.93. The dogs and their owners were recorded as they walked around in a riding stable, with a harness of front control model and a choke made of nylon, and these films were analyzed. The behaviors recorded were signals that could be signs of stress.

You could see a significant difference in the number of displayed signals of stress during the time when the dog and its owner were in motion at the riding stable, and the dogs pulled significantly more on the leash when they were in motion and wore choke collar. It is difficult to say why this is so, and many factors play a role. All dogs wore the harness first, and so they might have been acclimatized to the environment when it was time to put on the choke collar, which may mean that they went back to old habits, to pull on the leash. At the same time, this harness is made so it will be difficult for the dog to pull.

Further research in the area of stress in dogs is needed, and how the various devices currently on the market affect the dog. The knowledge available today is experiences from people who work with dogs, and there is only a little science behind their opinions. I hope that this will contribute to a debate among dogpeople in Sweden about how our dogs really feel by our inventions, and that dog owners think about it and think about what they expose their dog to.

Main title:Helstryp kontra sele - en studie om dess påverkan på hunden
Authors:Benjaminsson, Titti
Supervisor:Axelsson, Helene
Examiner:Skog, Malin
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:331
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK002 Ethology and Animal Welfare - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:etologi, hund, halsband, sele, stress, signaler, beteende
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-8-975
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-8-975
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:22 Feb 2011 11:32
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:17

Repository Staff Only: item control page